مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی  میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» .

مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،1390 ،ص246 ) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،1377  ، ص298 -296 به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).

اما به نظر می رسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده 158 آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد ، اما می توان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم( هادی،همان ،ص51) که عبارت است از : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 126

 

فهرست مطالب

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2

الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2

ب- سؤالات تحقیق --------------------------------------------------- 6

ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6

د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6

ه – سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6

و – نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7

ح- ساختار تحقیق ---------------------------------------------------- 7

فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8

1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11

1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13

1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13

1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14

1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35

1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41

1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45

2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45

2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77

2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98

3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105

نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108

منابع-------------------------------------------------------------- 112پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
qwer3_1687187_5002.zip255.2k