مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

پروژه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

 

تحقيق حاضر به بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با موفقيت تحصيلي در دانش‌آموزان شهري و روستايي مي‌پردازد. در اين تحقيق نقش جنسيت و محل سكونت (شهر و روستا) كه در تحقيقات پيشين نتيجه قطعي در مورد نقش آنها بدست نيامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقيق حاضر از نوع همبستگي است و از جمله تحقيقات کاربردي محسوب مي شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهاي) گيلانغرب مي باشد برابر 1500 نفر است که نهايتا نمونه اي 278 نفري از آن بصورت تصادفي انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در اين پژوهش از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل استفاده شده است. نتيجه اي که از اين تحقيق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهاي شناختي و هم راهبردهاي فراشناختي در موفقيت تحصيلي مؤثر مي باشند و جنسيت و محل سکونت نيز در استفاده از اين راهبردها مؤثر مي باشد، بطوري که دانش آموزان دختر بيش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهري بيش از دانش آموزان روستايي از هر دو نوع راهبرد استفاده مي کنند.


تعداد صفحات 80 word

 

 

فهرست مطالب

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

فصل اول

موضوع پژوهش

1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................... 2

1ـ2 بيان مسئله.................................................................................................................. 3

1ـ3 ضرورت و اهميت پژوهش......................................................................................... 4

1ـ4 اهداف پژوهش........................................................................................................... 5

1ـ5 فرضيات و سوال پژوهش.......................................................................................... 6

1ـ6 تعريف متغيرهاي پژوهش.......................................................................................... 6

فصل دوم

پيشينه نظري و عملي پژوهش

2ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 10

2ـ2 تعريف راهبردهاي يادگيري..................................................................................... 13

2ـ3 راهبردهاي شناختي................................................................................................. 15

2ـ3ـ1 راهبردهاي تكرار يا مرور.................................................................................... 16

روش ها و راهکارهاي راهبردهاي تکرار....................................................................... 17

2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنايي........................................................................... 21

روش‌ها و تاكتيك‌هاي گسترش معنايي........................................................................... 22

2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهي............................................................................................ 28

روش‌ها و راهكارهاي سازمان‌دهي ............................................................................... 28

2ـ4 راهبردهاي فراشناختي............................................................................................. 33

2ـ5 دانش ويژه راهبرد................................................................................................... 40

2ـ6 دانش راهبرد اسنادي............................................................................................... 40

2ـ7 تفاوت‌هاي جنسي در استفاده از راهبرد.................................................................. 41

2ـ8 راهبردهاي يادگيري و رشد.................................................................................... 41


عنوان ....................................................................................................................... صفحه

2ـ9 پيشينه عملي تحقيق................................................................................................... 45

2ـ10 پژوهش‌هاي خارجي ............................................................................................. 45

2ـ11 پژوهش‌هاي داخلي................................................................................................. 48

فصل سوم

3ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 53

3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش...................................................................................... 53

3ـ3 جامعه آماري........................................................................................................... 54

3ـ4 حجم نمونه .............................................................................................................. 55

3ـ5 روش نمونه‌گيري..................................................................................................... 55

3ـ6 ابزار اندازه‌گيري پژوهش........................................................................................ 55

3ـ6ـ1 پايايي.................................................................................................................... 56

3ـ6ـ2 اعتبار.................................................................................................................... 56

3ـ7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها ................................................................................... 57

فصل چهار

تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي

4ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 59

4ـ2 ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه ......................................................................... 59

4ـ3 آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق.............................................................................. 61

مقدمه............................................................................................................................... 61

آزمون فرضيه اول ......................................................................................................... 61

آزمون فرضيه دوم......................................................................................................... 62

آزمون فرضيه سوم ....................................................................................................... 62

آزمون فرضيه چهارم .................................................................................................... 63

آزمون سوال تحقيق........................................................................................................ 64

 


عنوان ....................................................................................................................... صفحه

فصل پنجم

تفسير نتايج آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق

5ـ1 مقدمه....................................................................................................................... 67

5ـ2 فرضيه اول............................................................................................................... 67

5ـ3 فرضيه دوم.............................................................................................................. 69

5ـ4 فرضيه سوم............................................................................................................. 71

5ـ5 فرضيه چهارم ......................................................................................................... 72

5ـ6 سوال تحقيق............................................................................................................. 72

5ـ7 نتيجه کلي................................................................................................................. 73

5ـ8 محدوديت هاي محقق............................................................................................... 73

5ـ9 پيشهادات ................................................................................................................ 73

فهرست منابع فارسي...................................................................................................... 75

فهرست منابع انگليسي..................................................................................................... 77

ضميمه............................................................................................................................. 79

 

فهرست شكل‌ها

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

 

شكل (2-1) طبقه‌بندي انواع راهبردهاي يادگيري........................................................... 13

 

شكل (2-2) نمونه‌اي از نقشه مفهومي............................................................................ 30

 

شكل (2-3) طرح شعاعي................................................................................................. 31

 

شكل (2-4) طرح هرمي................................................................................................... 32

 

شكل (2-5) طرح همپوشي............................................................................................... 32

 

شكل (2-6) الگوي پيشنهادي تنظيم فعاليتها و راهبردهاي يادگيري............................... 44


فهرست جداول

 

عنوان ....................................................................................................................... صفحه

 

جدول (2-1) تاكتيك‌هاي راهبرد تكرار و مرور.............................................................. 21

 

جدول (2-2) تاكتيك‌هاي راهبرد بسط و گسترش معنايي............................................... 27

 

جدول (2-3) تاكتيك‌هاي راهبرد سازمان‌دهي................................................................ 28

 

جدول (4-1) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس جنسيت و محل سكونت............. 59

 

جدول (4-2) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصيلي و كلاس ........... 60

 

جدول (4-3) ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي شناختي و فراشناختي براساس محل سكونت    60

 

جدول (4-4) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي فراشناختي با معدل. 61

 

جدول (4-5) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي شناختي با معدل...... 62

 

جدول (4-6) آزمون t (تي) براي مقايسه معدل دانش‌آموزاني كه بصورت توأم از راهبردهاي يادگيري استفاده مي‌كنند با معدل ساير دانش‌آموزان ............................................................................... 63

 

جدول (4-7) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    64

 

جدول (4-8) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان شهري با دانش‌آموزان روستايي........................................................................................................................................ 65
پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ravan79_263400_5896.zip436.3k