مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه بررسي نظرات كارشناسان اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن

پروژه بررسي نظرات كارشناسان اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين در پيشگيري و درمان آن

مقدمه‌

سوء استفاده از دارو يك پديده جهاني است. اين پديده تقريبا برهمه كشورها تاثيردارد با اين تفاوت  كه وسعت و ويژگي هاي آن ازيك ناحيه به ناحيه ديگر فرق مي كند .اين خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درميان جوانان و در چندين دهه گذشته مشكل بزرگي بوده است .بيشترين دارويي كه به طور وسيع در سراسر جهان استفاده مي شود حشيش بوده است كه سه- چهارم گزارش كشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئين و دو-سوم آنها در مورد كوكائين بوده است(2)  .

در سالهاي اخير،در ايران اعتياد به هروئين بيشترين استفاده را نسبت به داروهاي ديگر داشته است .در ايران 000/60 نفر سوءاستفاده كننده  از دارو يعني تقريبا10 % از جمعيت كل كشور وجود دارد (3).

هروئين يك داروي اعتياد آور است و استفاده از آن يك مشكل جدي درآمريكا به شمار مي رود ،مطالعه اي كه اخيرا انجام شده بيانگر اين مطلب است كه مشكل به سطح اپيدميك رسيده و برطبق بررسي ملي سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتي :گزارش شده است كه تقريبا 7/3 ميليون نفر آمريكايي12ساله و مسن تر حداقل يك با ر در طول زندگيشان مصرف هروئين داشته اند كه  6 /1% جمعيت در سن 12سالگي و بيشتر بوده اند ، در سال گذشته تقريبا 000/404 نفر(2/0%)  مصرف كننده هروئين و در طول  ماه  گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده  است (4). سيستم مديريت اطلاعات معتادين به هروئين (HAIMS ) سيستمي است كه اطلاعات معتادين به هروئين را ثبت ،جمع آوري ،ذخيره ،بازيابي ،تحليل ،توزيع و به منظور پيشگيري و درمان استفاده مي كند .

ضرورت‌ اجراي‌ طرح‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ شرح‌ دهيد:

در دنياي امروز به سبب پيچيدگي مسائل و مشكلات ، نياز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصميم گيري مديريت بيش از هر زمان ديگر احساس ميشود.هنگام تصميم گيري پيرامون يك مساله نه تنها بايد اطلاعات آماري و تحليلي وسيعي فراهم كرد ، بلكه بايد تدابيري اتخاذ شود كه اطلاعات مورد نياز فورا و به سرعت در دسترس تصميم گيرندگان قرار گيرد. اطلاعات صحيح ، كامل و به روز هستند كه مديران را در رسيدن به اهدافشان ياري ميكنند . چون اعتياد به خصوص اعتياد به هروئين به همراه خود بيماريهاي خطرناكي مثل ايدز ،هپاتيت ،كنسرها، بيماريهاي ريوي و... را به همراه دارد و از آنجايي كه فراواني مصرف اين ماده نسبت به مواد مخدر ديگر بيشتر مي باشد و صدمات جبران ناپذيري از نظر اقتصادي و نيروي فكري  بر  پيكر جامعه وارد مي كند و با درمان و پيشگيري ازآن مي توان سلامت ، اقتصاد و نيروي كار جوان را به جامعه برگرداند.             

بنابراين براي برنامه ريزيهاي پيشگيري و درمان  اعتياد دسترسي به  اطلاعات ، مشاركت و كار گروهي وسيع جهت حل اين مسئله ضروري است.همچنين بمنظور كاهش و حذف استفاده از هروئين در جامعه   نياز به آمارهاي جديد در مورد علت شناسي مصرف هروئين  يعني اينكه چه كساني هروئين مصرف مي كنند و به چه دليل داريم.

رئيس دادگاههاي انقلاب استان اصفهان در بازديدي كه از زندان استان اصفهان به عمل آورد چنين اذعان داشت كه : بيش از نيمي زندانيان در ارتباط با اعتياد در زندانهاي استان اصفهان دوران محكوميت خود را ميگذرانند، بنابراين بايستي علل گرايش ساير خصوصيات آنها به منظور مبارزه  بهتر با  اين وضعيت كاملا مشخص گردد(1).

HAIMS (نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين): سيستمي است كه مي تواند چنين خدماتي را فراهم كند اما ايجاد اين سيستم نياز به راههاي ارتباطي و مشاركتي دارد. سپس بايد راههاي عملي و فرمولهاو وسايل و روشهاي مناسب رابراي برنامه ريزي شناسايي كرد .

لذا مانياز به مشاركت بين سازمانها و افراد ذيل را داريم :

1- سازمانهاي دولتي2-سازمانهاي غير دولتي3-والدين4-معلمين 5-متخصصين بهداشتي

6-سازمانهاي جامعه و جوانان7-سازمانهاي كارگران و كارمندان 8-بخش خصوصي

 

 

تعداد صفحات 50 word

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌)
دلایل انتخاب موضوع اعتیاد
چرا اعتیاد به هروئین انتخاب شده است
وسعت استفاده
دسترسی آسان
ارزانی
خطرات هروئین برای سلامتی
جنایت (بزهکاری)
تعریف‌ واژه‌ها
تعریف نظری معتاد
تعریف عملیاتی معتاد
تعریف نظری هروئین
هدف کلی
اهداف اختصاص
اعتیاد به  هروئین در شهرستان اصفهان
سؤالات‌ پژوهشی‌ یا فرضیه
نوع مطالعه
جامعه پژوهش(نمونه)
منبع اطلاعاتی
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تحلیل اطلاعات
معیارهای قابل قبول برای ورود
معیارهای قابل قبول برای خروج
روایی و پایایی
مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات
نتایج پژوهش
تشریح مشخصات جامعه مورد پژوهش
فهرست جداول
توزیع درصد فراوانی جامعه موزد پژوهش برحسب نوع جنس
توزیع درصد فراولنی جامعه مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات
توزیع درصد فراوانی جامعه مورد پژوهش برحسب رشته تحصیلی
توزیع درصد فراولانی جامعه مورد پژوهش برحسب محل کار
پراکندگی سوابق کاری نمونه های موجود در جامعه آماری سوال پژوهش شماره ۱
توزیع درصد فراوانی سازمانهای مسئول ثبت اطلاعات معتادین به هروئین از دیدگاه جامعة مورد پژوهش سوال پژوهش  شماره ۲
سازمانهای مسئول جمع آوری اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش  شماره ۳
سازمانهای مسئول نگهداری
اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش  شماره ۴
سازمانهای مسئول بازیابی اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش شماره ۵
سازمانهای مسئول تحلیل اطلاعات سوال پژوهش شماره ۶
سازمانهای مسئول استفاده از اطلاعات معتادین به هروئین
سازمانهای فعلی مسئول و متولی پیشگیری از اعتیاد به سوال پژوهش  شماره ۷
سازمانهایی که فعلاً مسئول پیشگیری از اعتیاد به هروئین هستنتد سوال پژوهش  شماره ۸
سازمانهایی که باید مسئول پیشگیری از اعتیاد به هروئین باشند سوال پژوهش  شماره ۹
سازمانهایی که فعلاً مسئول درمان معتادین به هروئین هستند سوال پژوهش شماره ۱۰
سازمانهایی که بایستی مسئول درمان معتادین به هروئین باشدسوال پژوهش شماره ۱۱
میزان تاثیرگذاری اطلاعات هویتی و علی معتادین به هروئین در برنامه ریزی های پیشگیری از اعتیاد به هروئین سوال پژوهش شماره ۱۲
توزیع فراوانی نظرات جامع مورد پژوهش در ارتباط با میزان تاثیر اقدامات انجام شده در سازمانهای ذیربط در جهت  درمان از اعتیاد به سوال پژوهش شماره ۱۳
توزیع فراوانی نظرات جامعه مورد پژوهش در ارتباط با میزان تاثیر اقدامات انجام شده در سازمانهای ذیربط در جهت پیشگیری ودرمان اعتیاد به هروئین سوال پژوهش شماره ۱۴
موارد پیشنهادی در مورد بهبود کیفیت در ثبت، جمع آوری، نگهداری، بازیابی، تفسیر و استفاده از اطلاعات معتادین به هروئین سوال پژوهش شماره ۱۵
نظرسنجی در مورد فرم ثبت اطلاعات معتادین به هروئین ( اقلام اطلاعاتی مورد نیاز(
نتایج
پیشنهادات وکاربرد یافته های طرحپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,250 تومان
(شامل 25% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
pez48_363597_3514.zip61.4k