مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

چکیده:

اين تحقيق كه با عنوان وهدف کلی((مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد)) آغازشده بود در5 فصل شامل؛فصل اول(كليات) ،فـصــل دوم(ادبیات پژوهش) ، فـصــل سوم(روش تحقیق) ،فـصــل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) وفـصــل پنجم(بحث ونتیجه گیری)خلاصه ونتیجه گیری،راهکارهای پیشنهادی بود ،به انجام رسيد.روش تحقیق پیمایشی وابزارآن پرسشنامه ای حاوی 64 سوال بودکه بین سه گروه ازدانشجویان باحجم نمونه 182نفرتوزیع شد.فرضیه اصلی تحقیق« بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد»پس ازتجزیه وتحلیل داده هاباآزمون tبانمونه های مستقل توسط نرم افزارspssموردپذیرش وتاییدقرارگرفت.درآخرنیزدر2جنبه فردی واجتماعی راهکارهایی ارائه گردیدازجمله: راهکارهایی که فردبایدسعی درانجام آنهاداشته باشد:1.مستقل عمل نماید2.مسئولیت پذیر باشد3.به چالش های جدید مشتاقانه رو ی آورد4.ناکامی را تحمل کند 5. خود را محاکمه کند6- استعدادهای خود را دستکم نگیرد 7-و.... راهکارهای اجتماعی که می تواند در تقویت عزت نفس موثر باشدعبارتنداز کاهش نابرابری های مختلف در جامعه و ارتقای هویت اجتماعی جوانان، ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایجاد اشتغال،کارا نمودن نهاد تربیتی ،کاهش سن ازدواج در جامعه و...

سوالات تحقیق:

    سوال اصلی تحقیق :

آیا بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال های فرعی تحقیق :

سوال فرعی اول

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد  تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی دوم

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی سوم

- آیابین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق:

    فرضیه اصلی:

بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد  تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم

- بین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.

 

 فرمت فایل word

تعداد صفحات 92 

به همراه پرسشنامه عزت نفس

و پروپزال

 

فهرست مطالب

فـصــل اول:کلیات پژوهش

مقدمه

1- 1  بیان مساله                                                  

1- 2  اهمیت وضرورت پژوهش         

1- 3  اهداف تحقیق                       

1- 4 سوالات تحقیق                 

1- 5  چهارچوب نظری           

1- 6 فرضیه های تحقیق            

فـصــل دوم:ادبیات پژوهش ....

مقدمه

2- 1   تعریف  وتاریخچه عزت نفس               

2- 2   نظریه ها             

2- 3  پیشینه تحقیق                     

فـصــل سوم:روش اجرای تحقیق.. 

مقدمه

3- 1 روش تحقیق                                       

3-2قلمروتحقیق                                

3- 3 جامعه آماري     

3- 4 روش نمونه گیری 

3- 5 ابزارپژوهش     

3-6 اعتبار ابزار                             

3- 7پایایی ابزار

3-8متغیرهای تحقیق

 3-9نحوه تجزیه وتحلیل داده ها                                                                                        

فـصــل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها...

مقدمه

4- 1 آمارهای توصيفي 

4- 2 تحلیل داده هایاآمارهای استنباطی                         

فـصــل پنجم:بحث ونتیجه گیری..

مقدمه

5-1نتیجه گیری کلی 

5-2 محدودیتهای تحقیق                                                         

5-3 پیشنهادات پژوهش            

5-5 منابع   

5-6 پیوست ها  

   

فهرست جدولها

- جداول توصیفی(4-1)                                                                                    

- جداول استنباطی(4-2)                                                                                   

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad92_364951_3350.zip306.7k