مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل و عوامل موثر بر آن

سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل و عوامل موثر بر آن

 طرح مساله:

دانشگاه مكاني فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد و هر ساله جمع كثيري از جوانان براي گذراندن تحصيلات عاليه وارد آن مي‌شوند و هر يك از اين جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمي، كسب شغل بهتر، رندگي بهتر ، گرفتن مدرك،...)به اين مكان مقدس قدم مي‌گذارند.

اكنون با ورود اين جوانان با نشاط و اميدوار به آينده و همچنين علاقمند به تحصيل مسئوليت سنگيني به عهده مسئولين دانشگاه مي‌باشد ، از اين جهت كه اين مسئولين محترم بايد از پرسنل و اساتيد متعهد و كارآمد بهره گيرند، زيرا اين دو قشر تماس بيشتري را با دانشجويان كه آينده سازان جامعه هستند دارند، كه توجه بيشتر اين تحقيق به نقش اساتيد متمركز است آنچه از يك استاد وظيفه شناس و شايسته انتظار مي‌رود اين است كه بكوشد از ناكاميهاي درسي دانشجويانش جلوگيري كند و آنها را علاقمند به تحصيل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور كه مي‌دانيم دانشجويان اغلب در سن جواني به تحصيل مي‌پردازند و دوران جواني بسيار حساس مي‌باشد زيرا پايه‌هاي شخصيتي افراد در اين دوران شكل مي‌گيرد فردي كه مشغله ذهني جز تحصيل نداشته باشد و تحصيل دانشجو با رضايت باشد البته كه اين فرد در تحصيل موفق‌تر خواهد بود و آيندۀ تضمين شده‌تري نسبت به ديگران دارد زيرا در آرامش به سر مي‌برد و اين دانشجويان مسلماً در آينده فرد مفيد و شايسته‌اي براي خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

در مصاحبه اكتشافي كه با چند تن از اساتيد و دانشجويان انجام داديم به نظر مي‌رسيد كه مقداري نارضايتي در بين دانشجويان وجود دارد به دلايلي همچون عدم وجود امكانات مختلف ، عدم وجود كاركنان دلسوز و متعهد ، هزينه‌هاي سنگين دانشگاه آزاد، عدم وجود اساتيد با تجربه و با انگيزه ، تبعيض اساتيد بين دانشجويان ، وجود مقررات آموزشي نامناسب ، ... بخاطر عدم نظارت و دقت كافي مسئولين كه موجبات نارضايتي دانشجويان را فراهم مي‌كند.

بنابراين رضايت عبارت است از: حالت خوشايندي است كه بخاطر فاصله كم انتظارات با واقعيت ، ارضاي نياز حاصل مي‌شود و دست يابي به هدف در موقعيت‌هاي مختلف براي فرد حاصل مي‌شود. كسب سعادت در زندگي به عنوان هدف والاي وجود انساني تلقي شده است كه باعث رشد و شكوفايي و پيشرفت انسان مي‌شود، و بالعكس عدم كسب سعادت اغلب به عنوان مانعي در راه انجام وظايف فرد تلقي مي‌شود، همانگونه كه ذكر شد رضايت از زندگي بازتاب توازن ميان آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي او مي‌باشد. (كمبل و ديگران 1976 به نقل از اينگلمارت 1373 ص 244)

به عبارتي هر چه فاصله بين سطح آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي وي بيشتر گردد رضايتمندي كاهش مي‌يابد و بالعكس هر چه فاصله بين سطح آرزوهاي فرد و وضعيت فعلي وي كمتر گردد رضايتمندي افزايش مي‌يابد.

بنابراين در اين پژوهش اولا درپي سنجش ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد قوچان ثانياً مي‌كوشيم كه عوامل مؤثر بر اين امر را بيابيم.

 

تعداد صفحات 137 word

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

كليات پژوهش... 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

4/1 اهداف تحقيق.. 7

فصل دوم. 8

مباني نظري تحقيق.. 8

1/2 تعريف رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي.. 9

2/2- پيشينه تحقيق.. 11

ا1/ 2/2 -بيشينه پژوهش هاي داخلي.. 12

2/ 2/2- نقد و بررسي پيشينه هاي داخلي.. 27

3/2/2- پيشينيه پژوهش هاي خارجي: 27

4/ 2/2 نقد وبررسي پيشينه‌هاي خارجي.. 39

3/2 مباني نظري تحقيق.. 40

1/ 3/2  نظريه تسري(spill over theory) 41

2/ 3/2  نظريه هدف گذاري «ادوين لاك» E.A.lock. 42

3/ 3/2 نظريه مبادله. 43

4/3/2 نظريه نيازها 45

4/2 چهارچوب نظري تحقيق.. 48

5/2 مدل تئوريكي تحقيق: 50

فصل سوم. 51

روش تحقيق.. 51

3/1 مقدمه. 52

2/3روش تحقيق: 53

1/2/3: پرسش آغازي: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتي و اكتشافي: 54

3/2/3 طرح نظري مسئله تحقيق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوريك: 57

5/2/3 تبدل نظريه ها به فرضيه ها: 57

6/2/3 تعريف عملياتي متغيرها و يافتن معرفهاي مناسب براي سنجش آنها: 59

7/2/3 تهيه پرسشنامه براي سنجش متغيرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتي.. 66

3/3 جامعه آماري.. 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم. 71

يافته‌هاي پژوهش... 71

*تحليل جداول توزيع فراواني.. 72

جدول و نمودار 1-4 : توزيع پاسخگويان برحسب جنس............................................................... 73

جدول و نمودار 2-4: توزيع پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي................................................ 74

جدول و نمودار 3-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت شغلي................................................. 75

جدول و نمودار 4-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل ................................................. 76

جدول و نمودار 5-4: توزيع پاسخگويان برحسب شهر محل سكونت ........................................ 77

جدول و نمودار 6-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات مادر................................................. 78

جدول و نمودار 7-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل مادر ........................................................ 79

جدول و نمودار 8-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات پدر.................................................. 80

جدول و نمودار 9-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل پدر........................................................... 81

جدول و نمودار 10-4: توزيع پاسخگويان برحسب نوع مالكيت منزل........................................ 82

جدول و نمودار 11-4: توزيع پاسخگويان برحسب سن.................................................................. 83

جدول و نمودار 12-4: توزيع پاسخگويان برحسب معدل............................................................... 84

جدول و نمودار 13-4: توزيع پاسخگويان برحسب ترم................................................................... 85

جدول و نمودار 14-4: توزيع پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده.................................. 86

جدول و نمودار 15-4: توزيع پاسخگويان برحسب درآمد خانواده............................................... 87

*تحليل جداول توزيع فراواني و نمودار ميانگين براي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مربوطه       88

جدول و نمودار 16-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص تسلط به درس.................. 89

جدول و نمودار 17-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مسئوليت پذيري90

جدول و نمودار 18-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص ايجاد انگيزه....................... 91

جدول و نمودار 19-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مقررات آموزشي.............. 92

جدول و نمودار 20-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از تحصيل

........................................................................................................................................................................ 93

جدول و نمودار 21-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص اميداوري به آينده شغلي.............. 95

جدول و نمودار 22-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص احترام به دانشجو............ 96

جدول و نمودار 23-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97

جدول و نمودار 24-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رسيدن به هدف.............. 98

جدول و نمودار 25-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از زندگي............. 99

*تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي مستقل مربوطه. 100

جدول  26-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و اميدواري به آينده شغلي.......... 101

جدول  27-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و احترام به دانشجو........................ 102

جدول  28-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و عدالت در سطح دانشگاه........... 103

جدول  29-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رسيدن به هدف.......................... 104

جدول  30-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رضايت از زندگي......................... 105

*تحليل رابطه متغير وابسته « رضايت از تحصيل » با متغيرهاي زمينه‌اي دو مقوله‌اي.. 106

جدول 31-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و جنس................ 107

جدول 32-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و مقطع تحصيلي 108

جدول 33-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت شغلي 109

جدول 34-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شهر محل سكونت      110

تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي زمينه‌اي چند مقوله‌اي.. 111

جدول 35-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و رشته تحصيلي 112

جدول 36-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت تاهل.... 114

جدول 37-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات مادر.. 115

جدول 38-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل مادر........... 116

جدول 39-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات پدر... 117

جدول 40-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و نوع مالكيت منزل        119

فصل پنجم. 120

خلاصه و نتيجه گيري.. 120

منابع و ماخذ. 128

پرسشنامه ................. 130پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,100 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
oloo137_387448_5589.zip266.1k