مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی در شعب بانک سپه

چكيده

دانش يكي از حياتي ترين منابع براي رقابتي بودن سازمان است. دانش يك منبع مهم سازماني است كه مزيت رقابتي پايداري در رقابت و اقتصاد پويا فراهم مي كند به منظور دست يابي و حفظ يك مزيت رقابتي در اقتصاد جهان، سازمان هاي امروزي نيازمند بكارگيري درست منابع دانش خود مي باشند. لذا هدف اصلي پژوهش بررسی تأثیر ابعاد سرمایه ی اجتماعی بر تسهیم دانش کارکنان بانک سپه در استان گيلان است.تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش تصریحی كاركنان به عنوان متغیرهای وابسته، ابعاد سرمایه ی اجتماعي در سطح تيمي شامل تراكم و فشردگي شبكه ي افراد، تشخيص و آگاهي كاركنان، هنجارها و قوانين سازماني مي باشد و ابعاد سرمايه ي اجتماعي در سطح فردي شامل تكنولوژي فني، تشخيص و آگاهي از تسهيم و تعهد اثربخش به عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش مي باشند. روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري تصادفي ساده و تعداد نمونه 265 نفر از کارکنان اين بانک در سراسر استان است. پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهشبر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است.ابزار جمع آوري اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استاندارد است. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف، آزمون مقايسه ي ميانگين يك جامعه، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي ساده و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. نتيجه ي پژوهش حاكي از تاثير ابعاد سرمایه ی اجتماعی در سطح فردی و سطح تیمی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی بود.

اهداف تحقیق

 هدف اصلی

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ی اجتماعی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.

  اهداف فرعی

  • سنجش میزان تراکم و فشردگی شبکه ی کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تشخیص و آگاهی کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان هنجارها و قوانین سازمانی و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تکنولوژی فنی و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تشخیص و آگاهی کارکنان از تسهیم و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تعهد اثربخش در بین کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.

 

تعداد صفحات 170

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقيق

1-1-مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله تحقیق.. 3

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1-اهداف تحقیق.. 6

1–4 –1 هدف اصلی.. 6

2–4–1 اهداف فرعی.. 7

5-1- چارچوب نظری تحقیق.. 7

6-1- تبیین فرضیه های تحقیق.. 8

7-1- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-7-1-تراکم و فشردگی شبکه. 9

2-7-1-تشخیص و آگاهی کارکنان. 9

3-7-1-هنجارها و قوانین سازمانی.. 10

4-7-1-توانایی فنی.. 10

5-7-1-تشخیص و آگاهی از تسهیم. 10

6-7-1-تعهد موثر. 11

7-7-1-رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان. 11

8-1-قلمرو پژوهش... 12

1-8-1- قلمروزمانی.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی.. 12

3-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

فصل دوم ادبيات تحقيق                                                                                                                                    

1-2-مقدمه. 14

2-2-سرمايه اجتماعي.. 15

1-2-2-ديرينه ومفهوم سازى سرمايه ی اجتماعى.. 16

2-2-2-سطح فردي و تيمي سرمايه اجتماعي.. 19

1-2-2-2-سطح تيمي.. 19

2-2-2-2-سطح فردي.. 21

3-2-2- عناصرسرمايه اجتماعي.. 21

1-3-2-2-عنصرساختاري.. 22

2 -3-2-2-عنصرشناختي.. 22

3 -3-2-2-عنصررابطه اي.. 23

4-2-2-نظريه هاي سرمايه اجتماعي.. 24

1-4-2-2-نظريه سرمايه اجتماعي گوشال وناهاپيت.. 24

2-4-2-2-نظریه جيمزكلمن.. 25

3-4-2-2-نظريه پوتنام. 25

4-4-2-2-نظریه SCATدرخصوص سرمايه ي اجتماعي در سطح سازمان. 26

5-4-2-2-نظریه هدسون. 26

5-2-2-تئوريهاي سرمايه اجتماعی.. 27

1-5-2-2-تئوري پيوندهاي ضعيف.. 28

2-5-2-2- تئوري منابع اجتماعي.. 28

3-5-2-2-تئوري شكاف ساختاري.. 29

6-2-2-سنجش و اندازه گيري سرمايه اجتماعي.. 30

3-2- مفاهيم تسهيم دانش    31

1-3-2-دانش صريح و دانش ضمني.. 31

2-3-2-تسهيم دانش... 32

3-3-2- اهمیت تسهیم دانش... 34

4-3-2-تعاريف تسهيم دانش... 35

5-3-2-طبيعت رفتارتسهيم دانش... 37

6-3-2-شكل هاي صريح و ضمني تسهيم دانش... 38

7-3-2-سيستمهاي تسهيم دانش(سيستمهايي براي سازماندهي وتوزيع دانش) 40

8-3-2-عوامل مؤثربررفتارتسهيم دانش... 43

9-3-2-تسهيم دانش درون و بين گروهي.. 43

10-3-2-دیدگاههای مختلف درزمينه انواع فعاليتهای تسهيم دانش... 44

11-3-2-موانع بالقوه تسهيم دانش... 46

1-11-3-2-موانع بالقوه فردی تسهيم دانش... 46

2-11-3-2-موانع بالقوه سازمانی تسهيم دانش... 47

3-11-3-2-موانع بالقوه فناوری درزمينه تسهيم دانش... 47

12-3-2- نظریه و تئوریهای مربوطه در زمینه ی تسهیم دانش... 48

1-12-3-2- پنج ساز و کار تسهیم دانش در مدل دیکسون. 48

2-12-3-2- سایر مدلهای تسهیم دانش... 49

3-12-3-2-مدل هاي اندازه گیری تسهیم دانش... 51

4-2-پيشينه ي پژوهش... 52

1-4-2-تحقيقات داخلي.. 52

2-4-2-تحقيقات خارجي.. 56

 فصل سوم روش تحقیق                                                                                                                                     

1-3- مقدمه. 60

2-3- روش تحقیق.. 60

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 61

4-3- نمونه آماری تحقیق.. 61

5-3- ابزارهای جمع آوری داده ها 62

6-3- پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها 63

1-6-3-روایی محتوا(روایی صوری) 63

2-6-3- پایایی ابزار سنجش... 63

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 64

1-7-3-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.. 64

2-7-3- ضریب همبستگی پیرسون. 64

3-7-3- رگرسيون خطي ساده و چندگانه. 65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                      

1-4- مقدمه. 67

2-4- آمار توصیفی.. 67

1-2-4- سن.. 67

2-2-4- جنسیت.. 69

3-2-4- وضعیت تاهل.. 70

4-2-4 -ميزان تحصیلات.. 71

5-2-4- سابقه ي كار 72

3-4- توصیف آماری متغیرهای تحقیق.. 73

1-3-4- تراکم و فشردگی شبکه ی افراد. 73

2-3-4- تشخیص و آگاهی کارکنان. 74

3-3-4- هنجارها و قوانین سازمانی.. 75

4-3-4- توانایی فنی.. 76

5-3-4- تشخیص و آگاهی از تسهیم. 77

6-3-4- تعهد اثربخش... 78

7-3-4- رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان. 79

4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.. 80

5-4- آزمون فرضیه ها ي پژوهش... 81

1-5-4 -فرضیه ی اول پژوهش... 81

2-5-4 -فرضیه ی دوم پژوهش... 83

3-5-4 -فرضیه ی سوم پژوهش... 85

4-5-4 -فرضیه ی چهارم پژوهش... 87

6-5-4 -فرضیه ی پنجم پژوهش... 89

7-5-4 -فرضیه ی ششم پژوهش... 91

6-4-رگرسیون چند متغیره 93

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                                                   

1-5-  مقدمه. 96

2-5-آمارتوصیفی.. 96

1-2-5- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی.. 96

2-2-5- آمار توصیفی متغيرهاي تحقيق.. 97

3-5- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 98

1-3-5-فرضیه اول تحقیق.. 99

2-3-5-فرضیه دوم تحقیق.. 99

3-3-5-فرضیه سوم                                                                                                                                        تحقیق….............................…………………………………………………………………………………………………………....... 99

4-3-5-فرضیه چهارم تحقیق.. 99

5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق.. 100

6-3-5-فرضیه ششم تحقیق.. 100

4-5- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش... 100

5-5- محدودیت هاي تحقيق.. 102

6-5- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق.. 102

منابع. 103


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
(شامل 35% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barresi_390926_4537.zip676.8k