مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی تاثیرسرمایه ی اجتماعی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی در شعب بانک سپه

چكيده

دانش يكي از حياتي ترين منابع براي رقابتي بودن سازمان است. دانش يك منبع مهم سازماني است كه مزيت رقابتي پايداري در رقابت و اقتصاد پويا فراهم مي كند به منظور دست يابي و حفظ يك مزيت رقابتي در اقتصاد جهان، سازمان هاي امروزي نيازمند بكارگيري درست منابع دانش خود مي باشند. لذا هدف اصلي پژوهش بررسی تأثیر ابعاد سرمایه ی اجتماعی بر تسهیم دانش کارکنان بانک سپه در استان گيلان است.تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش تصریحی كاركنان به عنوان متغیرهای وابسته، ابعاد سرمایه ی اجتماعي در سطح تيمي شامل تراكم و فشردگي شبكه ي افراد، تشخيص و آگاهي كاركنان، هنجارها و قوانين سازماني مي باشد و ابعاد سرمايه ي اجتماعي در سطح فردي شامل تكنولوژي فني، تشخيص و آگاهي از تسهيم و تعهد اثربخش به عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش مي باشند. روش نمونه گيري از نوع نمونه گيري تصادفي ساده و تعداد نمونه 265 نفر از کارکنان اين بانک در سراسر استان است. پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهشبر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است.ابزار جمع آوري اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استاندارد است. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف، آزمون مقايسه ي ميانگين يك جامعه، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي ساده و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. نتيجه ي پژوهش حاكي از تاثير ابعاد سرمایه ی اجتماعی در سطح فردی و سطح تیمی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی بود.

اهداف تحقیق

 هدف اصلی

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ی اجتماعی بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.

  اهداف فرعی

  • سنجش میزان تراکم و فشردگی شبکه ی کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تشخیص و آگاهی کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان هنجارها و قوانین سازمانی و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تکنولوژی فنی و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تشخیص و آگاهی کارکنان از تسهیم و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.
  • سنجش میزان تعهد اثربخش در بین کارکنان و تاثیر آن بر رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان بانک سپه استان گیلان.

 

تعداد صفحات 170

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقيق

1-1-مقدمه. 2

2-1- بیان مسئله تحقیق.. 3

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1-اهداف تحقیق.. 6

1–4 –1 هدف اصلی.. 6

2–4–1 اهداف فرعی.. 7

5-1- چارچوب نظری تحقیق.. 7

6-1- تبیین فرضیه های تحقیق.. 8

7-1- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-7-1-تراکم و فشردگی شبکه. 9

2-7-1-تشخیص و آگاهی کارکنان. 9

3-7-1-هنجارها و قوانین سازمانی.. 10

4-7-1-توانایی فنی.. 10

5-7-1-تشخیص و آگاهی از تسهیم. 10

6-7-1-تعهد موثر. 11

7-7-1-رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان. 11

8-1-قلمرو پژوهش... 12

1-8-1- قلمروزمانی.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی.. 12

3-8-1 قلمرو موضوعی.. 12

فصل دوم ادبيات تحقيق                                                                                                                                    

1-2-مقدمه. 14

2-2-سرمايه اجتماعي.. 15

1-2-2-ديرينه ومفهوم سازى سرمايه ی اجتماعى.. 16

2-2-2-سطح فردي و تيمي سرمايه اجتماعي.. 19

1-2-2-2-سطح تيمي.. 19

2-2-2-2-سطح فردي.. 21

3-2-2- عناصرسرمايه اجتماعي.. 21

1-3-2-2-عنصرساختاري.. 22

2 -3-2-2-عنصرشناختي.. 22

3 -3-2-2-عنصررابطه اي.. 23

4-2-2-نظريه هاي سرمايه اجتماعي.. 24

1-4-2-2-نظريه سرمايه اجتماعي گوشال وناهاپيت.. 24

2-4-2-2-نظریه جيمزكلمن.. 25

3-4-2-2-نظريه پوتنام. 25

4-4-2-2-نظریه SCATدرخصوص سرمايه ي اجتماعي در سطح سازمان. 26

5-4-2-2-نظریه هدسون. 26

5-2-2-تئوريهاي سرمايه اجتماعی.. 27

1-5-2-2-تئوري پيوندهاي ضعيف.. 28

2-5-2-2- تئوري منابع اجتماعي.. 28

3-5-2-2-تئوري شكاف ساختاري.. 29

6-2-2-سنجش و اندازه گيري سرمايه اجتماعي.. 30

3-2- مفاهيم تسهيم دانش    31

1-3-2-دانش صريح و دانش ضمني.. 31

2-3-2-تسهيم دانش... 32

3-3-2- اهمیت تسهیم دانش... 34

4-3-2-تعاريف تسهيم دانش... 35

5-3-2-طبيعت رفتارتسهيم دانش... 37

6-3-2-شكل هاي صريح و ضمني تسهيم دانش... 38

7-3-2-سيستمهاي تسهيم دانش(سيستمهايي براي سازماندهي وتوزيع دانش) 40

8-3-2-عوامل مؤثربررفتارتسهيم دانش... 43

9-3-2-تسهيم دانش درون و بين گروهي.. 43

10-3-2-دیدگاههای مختلف درزمينه انواع فعاليتهای تسهيم دانش... 44

11-3-2-موانع بالقوه تسهيم دانش... 46

1-11-3-2-موانع بالقوه فردی تسهيم دانش... 46

2-11-3-2-موانع بالقوه سازمانی تسهيم دانش... 47

3-11-3-2-موانع بالقوه فناوری درزمينه تسهيم دانش... 47

12-3-2- نظریه و تئوریهای مربوطه در زمینه ی تسهیم دانش... 48

1-12-3-2- پنج ساز و کار تسهیم دانش در مدل دیکسون. 48

2-12-3-2- سایر مدلهای تسهیم دانش... 49

3-12-3-2-مدل هاي اندازه گیری تسهیم دانش... 51

4-2-پيشينه ي پژوهش... 52

1-4-2-تحقيقات داخلي.. 52

2-4-2-تحقيقات خارجي.. 56

 فصل سوم روش تحقیق                                                                                                                                     

1-3- مقدمه. 60

2-3- روش تحقیق.. 60

3-3- جامعه آماری تحقیق.. 61

4-3- نمونه آماری تحقیق.. 61

5-3- ابزارهای جمع آوری داده ها 62

6-3- پایایی و روایی ابزار جمع آوری داده ها 63

1-6-3-روایی محتوا(روایی صوری) 63

2-6-3- پایایی ابزار سنجش... 63

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 64

1-7-3-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.. 64

2-7-3- ضریب همبستگی پیرسون. 64

3-7-3- رگرسيون خطي ساده و چندگانه. 65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                      

1-4- مقدمه. 67

2-4- آمار توصیفی.. 67

1-2-4- سن.. 67

2-2-4- جنسیت.. 69

3-2-4- وضعیت تاهل.. 70

4-2-4 -ميزان تحصیلات.. 71

5-2-4- سابقه ي كار 72

3-4- توصیف آماری متغیرهای تحقیق.. 73

1-3-4- تراکم و فشردگی شبکه ی افراد. 73

2-3-4- تشخیص و آگاهی کارکنان. 74

3-3-4- هنجارها و قوانین سازمانی.. 75

4-3-4- توانایی فنی.. 76

5-3-4- تشخیص و آگاهی از تسهیم. 77

6-3-4- تعهد اثربخش... 78

7-3-4- رفتار تسهیم دانش ضمنی و تصریحی کارکنان. 79

4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.. 80

5-4- آزمون فرضیه ها ي پژوهش... 81

1-5-4 -فرضیه ی اول پژوهش... 81

2-5-4 -فرضیه ی دوم پژوهش... 83

3-5-4 -فرضیه ی سوم پژوهش... 85

4-5-4 -فرضیه ی چهارم پژوهش... 87

6-5-4 -فرضیه ی پنجم پژوهش... 89

7-5-4 -فرضیه ی ششم پژوهش... 91

6-4-رگرسیون چند متغیره 93

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                                                   

1-5-  مقدمه. 96

2-5-آمارتوصیفی.. 96

1-2-5- آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی.. 96

2-2-5- آمار توصیفی متغيرهاي تحقيق.. 97

3-5- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 98

1-3-5-فرضیه اول تحقیق.. 99

2-3-5-فرضیه دوم تحقیق.. 99

3-3-5-فرضیه سوم                                                                                                                                        تحقیق….............................…………………………………………………………………………………………………………....... 99

4-3-5-فرضیه چهارم تحقیق.. 99

5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق.. 100

6-3-5-فرضیه ششم تحقیق.. 100

4-5- پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش... 100

5-5- محدودیت هاي تحقيق.. 102

6-5- پیشنهادات آتی براي انجام تحقيق.. 102

منابع. 103پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
(شامل 35% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barresi_390926_4537.zip676.8k