مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی اهمیت نسبی سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی

بررسی اهمیت نسبی سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی

چکیده

     این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی به « بررسی اهمیت نسبی سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل» می­پردازد. هدف کلّی پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1 - ساختار2- محتوی و3-کارکرد سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ سرمایه اجتماعی و ابعادآن از نظریه کلمن، بوردیو، پاتنام، فوکویاما ولین اخذ شده­اند. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش از طریق پرسشنامه از نمونه­های آماری (135 نفر ازکارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل) جمع­آوری شده­اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون و تكنيك اهميت نسبي جانسون متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش  حاکی ازآن است که؛ بین   1- ساختار، 2- محتوی و 3-کارکرد سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط معنی­داری وجود دارد. و چون این متغیرها ابعاد سرمایه اجتماعی هستند، به طورکلی؛ بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی­داری وجود دارد. سه ابعاد  سرمايه اجتماعي در مجموع 65% تغييرات عملكرد را تبيين مي کند. بعد محتواي سرمايه اجتماعي بيشترين اولويت را در تبیین دارد، و ساير مولفه هاي سرمايه اجتماعي نيز در تبيين عملكرد شغلي تفاوت اندكي با بعد محتواي سرمايه اجتماعي دارند.

اهداف پژوهش:

 هدف اصلی

بررسی اهمیت نسبی ابعاد سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

اهداف فرعی  

بررسی اهمیت نسبی بعد ساختاری برعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

بررسی اهمیت نسبی بعد محتوایی  بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

بررسی اهمیت نسبی بعد کارکردی  بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

1-5- پرسشهای پژوهش:

سوال اصلی

بین سرمایه اجتماعی وعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی

بین ساختار سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

بین محتوی سرمایه اجتماعی  و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

بین کارکرد سرمایه  اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

فرمت فایل word 

تعداد صفحات  133 

همراه با فایل SPSS و پرسشنامه

پاورپوینت و پروپزال 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

چکیده 1

1-1مقدمه: 3

1- 2-  بیان مسأله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- اهداف پژوهش: 6

1-5- پرسشهای پژوهش: 6

1-6- فرضيات: 7

1-7- مدل تحلیلی پژوهش... 7

1-8-  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

1-8-1-تعریف مفهومی (نظری) 8

1-8-2- تعاریف عملیاتی: 8

1-9- قلمرو پژوهش: 10

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه: 12

2-1-1- عملکرد سازمانی (شغلی) 12

2-1-2- مفهوم سرمایه اجتماعی.. 14

2-1-2-1 مفهوم سرمایه. 14

2-1-2-2 مفهوم اجتماع. 14

2-1-2-2-1  انواع سرمایه. 15

2-1-2-2-1-1 سرمایه ی مادی (اقتصادی) 15

2-1-2-2-1-2  سرمایه ی انسانی.. 15

2-1-2-2-1-3 سرمایه ی فرهنگی.. 16

2-1-3  سرمايه اجتماعي.. 17

2-2- تاریخچه ی مطالعات سرمایه ی اجتماعی.. 22

2-3- نظریه ها: 26

2-3-1- نظریه های موجود: 26

2-3-2 بعد ساختاري سرمايه اجتماعي: 31

2-3-3 بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي: 31

2-3-4  بعد شناختي سرمايه اجتماعي: 32

2-3-2- نظریات متناسب با اهداف پژوهش حاضر: 34

2-3-2-1 نظریه پير بورديو. 34

2-3-2-2 جیمزکلمن.. 36

2-3-2-3  فرانسيس فوكوياما 39

2-3-2-4  نان‌لين.. 40

2-3-2-5 رابرت پاتنام. 43

2-3-3- ابعاد سرمايه اجتماعي.. 46

2-3-3-1 پيوند عيني بين افراد. 46

2-3-3-2  پيوند ذهني.. 47

2-4- عوامل مؤثّر بر سرمایه اجتماعی در سازمان. 56

2-4-1 جریان اطلاعات.. 56

2-4-2 ارتباطات سازمانی.. 56

2-5- تأثير سرمايه اجتماعي برعملکردشغلی (سازمانی) 60

2-6- چهارچوب نظری: 64

2-7-پیشینه پژوهش: 66

2-7-1 پژوهش های انجام شده داخل کشور. 66

2-7-2 پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. 67

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه: 70

3-2- روش مطالعه. 70

3-3- جامعه آماری.. 70

3-4- نمونه گیری.. 71

3-4-1- فرمول تعیین حجم نمونه: 71

3-5- روش نمونه گیری.. 72

3-6- نسبت نمونه گیری.. 72

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات.. 72

3-8- روایی و پایایی.. 72

3-8-1- فرمول آلفای کرونباخ. 73

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها: 74

3-10- روش محاسبه اهميت نسبي.. 74

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها تحقيق

4-1-مقدمه: 80

4-2- آمارهاي توصيفي.. 80

4-2-1- مدارک تحصیلی: 81

4-2-2- رشته تحصیلی: 82

4-2-3- سوابق خدمت: 83

4-2-4- آموزش های ضمن خدمت: 84

4-2-5- شاخص هاي توصيفي: 85

4-2-6 بررسي نرمال بودن داده ها 93

4-3- آمارهای استنباطی (آزمون فرضیات) 94

4-3-1-آزمون فرضیه اصلی: 94

4-3-2-آزمون فرضیه فرعی اول: 95

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم: 96

4-3-4-آزمون فرضیه فرعی سوم: 97

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه: 102

5-2- نتيجه گيري توصيفي: 102

5-3- نتيجه گيري استنباطی: 103

5-4- ارائه پیشنهادات.. 104

5-4-1- پیشنهادات براساس نتایج  پژوهش: 104

5-4-2- پيشنهادات برای محققان آتی: 105

5-6-  محدودیتهای پژوهش: 107

منابع فارسی.. 108

منابع انگلیسی: 112

پیوستها 113

 

فهرست جداول

جدول 4-17- آزمون رابطه بین کارکردسرمایه اجتماعی وعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل. 97

جدول 4-18:جدول همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته. 98

جدول 4-19: اهميت/ وزن نسبي ابعاد سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي با استفاده از مدل جانسون. 99

جدول 4- 16- آزمون رابطه بین محتوای سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل. 96

جدول 4- 15- آزمون همبستگی بین ساختارسرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل. 95

جدول 4- 14- آزمون همبستگی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل. 94

جدول 4-13: کولموگروف-اسميرنوف(آزمون نرمال بودن داده ها) 93

جدول 4-12: توزيع فراواني دیدگاه پاسخگویان در رابطه با کارکرد سرمایه اجتماعی.. 92

جدول 4-11: توزيع فراواني دیدگاه پاسخگویان در رابطه با محتوای سرمایه اجتماعی.. 91

جدول 4-10: توزيع فراواني دیدگاه پاسخگویان در رابطه با ساختار سرمایه اجتماعی.. 90

جدول 4-9: توزيع فراواني دیدگاه پاسخگویان در خصوص سرمایه اجتماعی.. 89

جدول 4-8: توزيع فراواني عملکرد شغلی پاسخگویان از بعد کمیت کار. 88

جدول 4-7: توزيع فراواني عملکرد شغلی پاسخگویان از بعد رفتار شغلی.. 87

جدول 4-6: توزيع فراواني عملکرد شغلی پاسخگویان. 86

جدول 4-5 : شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش(135=N) 85

جدول4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آموزشهای ضمن خدمت.. 84

جدول4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت.. 83

جدول4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی.. 82

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی.. 81

جدول3-1- جدول آلفای کرونباخ. 73

جدول 2-4- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی.. 65

جدول 2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخصهای هربعد. 55

جدول 2-2: شاخص های سرمایه اجتماعی به تفکیک سطوح خرد، میانه و کلان. 42

جدول 2-1- شاخصهای سرمایه اجتماعی به تفکیک ابعاد ساختاری، شناختی و هنجاری.. 41

شکل 1- 1- مدل تحلیلی پژوهش(غلامیان، 1389: 11) 7

 

فهرست نمودار و اشكال

نمودار3-1-  شماي گرافيكي اهميت نسبي با استفاده از روش جوهانسون در حالت وجود سه ‏متغير. 78

نمودارشماره4-1: مدرک تحصیلی پاسخگویان. 81

نمودار شماره 4-2: رشته تحصیلی پاسخگویان. 82

نمودار شماره 4-3:سابقه  خدمت پاسخگویان. 83

نمودارشماره 4- 4- درصد پاسخگویان نمونه آماری به سوال آموزشهای ضمن خدمت.. 84

نمودار4-5 : عملكرد شغلی کارکنان. 86

نمودار4-6 : رفتار شغلی کارکنان. 87

نمودار4-7 : کمیت کار پاسخگویان. 88

نمودار4-8 : سرمایه اجتماعی.. 89

نمودار4-9 : بعد ساختار سرمایه اجتماعی.. 90

نمودار4-10 : بعد محتوای سرمایه اجتماعی.. 91

نمودار4-11 : بعد کارکردی سرمایه اجتماعی.. 92


 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad133_397299_2950.zip4.8 MB