مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسي تحليلي رابطه شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها

چكيده

در مسير تو سعه و تكامل سازمانها بي شك فكرو انديشه  انسان نقش مهمي را ايفا ميكند. انسان در يك سازمان عامل و عنصري است كه با بسيج توان جسمي و ظرفيت رواني و قابليت فني خويش ما موريت هايی را كه سازمان به او محول مي كند از قوه به فعل در مي آورد. از جمله اقداماتی كه بايد درجهت تداوم و حفظ پويايی هرسازمانی انجام گيرد اين است كه خصوصيات شاغلين آن با وظايف و مسؤليتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بين كيفيت وظايف و مسؤليتهای مربوط به شغل و حقوق و مزايای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.

اين تحقيق به بررسی تحليلی شرايط فردي كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها پرداخته و با اميد به استفاده از نتايج آن در جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزايش كارايی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقيق حاضربا توجه به هدفها و ماهيت پژوهش ، روش توصيفی به كارگرفته شد . براي جمع آوری اطلاعات دركنارمطالعات كتابخانه ای وبررسي اسناد ومدارك موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نيز استفاده  گرديده كه توسط  پژوهشگر تهيه شد و پس ازتعيين روايی و اعتبار آن ، دراختيار  كاركنان ادارات دولتي شهرستان بردسير قرار گرفت .در اين بررسي از روشهای موجود در آمارتوصيفي نظير جداول توضيع فراواني ،اندازه های  مكانی و پراكندگی ، نمودارهای  مستطيلی  جهت  نمايش و مقايسه اطلاعات جمع آوري  شده استفاده به عمل آمد.

همچنين برای  سنجش شباهت در جوابهاي داده شده  بين گروههای مختلف و آزمون وفرضيه ها از تكنيكهای آمار استنباطي از نوع  آزمونهای نا پارامتری نظير آزمون (u)من ويتنی  و (w ) ويلكاسن ، آزمون جفتی  رتبه هاي علامت دارآناليز واريانس يك طرفه كروسكال – واليس  وآزمون دو جمله اي كمك گرفته شد .

فرضيه هاي تحقيق

 1- تحصيلات شاغلين درادارات دولتي شهرستان بردسيرمتناسب باشرايط احرازپست آنها        نمي باشد.  

  • سوابق تجربي كاركنان شاغل درادارات دولتي شهرستان بردسير با شرايط احراز پست آنها همخواني دارد.
  • دوره هاي آموزشي ضمن خدمت (كوتاه مدت) كاركنان شاغل در ادارات دولتي شهرستان بردسير در راستاي نيازهاي شغلي آنها مي باشد.
  • خصوصيات فكري و جسماني شاغلين در ادارات دولتي شهرستان بردسير با شغل موردتصدي آنها همخواني دارد.

هدف تحقيق

سازمانهابرای مقا بله باتهديدات محيطی و استفاده از فرصتهای احتمالی ، ناچارند ظرفيتها و توانمنديهای دروني خود را بشناسند ،نقاط ضعف را ترميم  و به تقويت نقاط  قوت بپردازند.

طبيعی است كه هر اندازه سازمانها، مؤسسات وبنگاهها وسيع تر،گسترش يافته تر ومتنوع ترمی شوند به مشكلات واهميت اداره اين نيروی  عظيم افزوده  می شود . بنابراين مديران بايد به دانش و بينش لازم جهت مواجه شدن وحل مشكلات اين عامل پيچيده وحساس مجهزگردند

 

 تعداد 243 word

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………. ۵

فصل اول……………………………………….. ۸

بیان مساله…………………………………….. ۸

مقدمه………………………………………… ۱۰

تشریح موضوع تحقیق (بیان مسأله)………………….. ۱۳

فرضیه های تحقیق……………………………….. ۱۵

هدف تحقیق…………………………………….. ۱۵

ویژه کردن موضوع……………………………….. ۱۶

اهمیت تحقیق…………………………………… ۱۶

تعریف واژه ها…………………………………. ۱۸

سازمان:………………………………………. ۱۸

تحصیل :………………………………………. ۲۰

پست:…………………………………………. ۲۱

آموزش ضمن خدمت :………………………………. ۲۲

خلاصه…………………………………………. ۲۳

فصل دوم………………………………………. ۲۴

بررسی ادبیات موضوع…………………………….. ۲۴

مقدمه………………………………………… ۲۴

تجزیه وتحلیل شغل………………………………. ۲۶

نقش و اهمیت تجزیه وتحلیل شغل……………………. ۲۹

تنظیم شرح شغل…………………………………. ۳۲

تنظیم شرایط احراز شغل………………………….. ۳۵

کاربرد تجزیه وتحلیل شغل………………………… ۳۹

برنامه ریزی نیروی انسانی ۱……………………… ۴۳

فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی…………………. ۴۵

کارمند یابی…………………………………… ۴۷

مراحل کارمند یابی……………………………… ۴۹

نمودار( ۲-۲) مراحل کارمندیابی (سعادت،۱۳۷۵، ۹۷)…….. ۵۰

انتخاب یا گزینش……………………………….. ۵۳

سازش شغلی…………………………………….. ۵۸

انگیزش شغلی…………………………………… ۵۹

موفقیت شغلی…………………………………… ۶۲

رضایت شغلی……………………………………. ۶۴

مراحل وروشهای انتخاب(گزینش)…………………….. ۶۶

نمودار (۳-۲) فرآیند انتخاب و گزینش (دعایی،۱۳۷۴، ۱۱۲)… ۷۳

پیامدهای انتخاب وگزینش غلط……………………… ۷۴

اهمیت وضرورت آموزش…………………………….. ۸۰

مراحل مختلف وروشهای آموزش………………………. ۸۲

آموزش ضمن خدمت………………………………… ۸۳

فواید آموزش…………………………………… ۸۴

شرایط احراز شغل……………………………….. ۸۸

ضرورت طبقه بندی وارزشیابی مشاغل…………………. ۸۹

فواید طبقه بندی……………………………….. ۹۰

فصل سوم………………………………………. ۹۲

روش تحقیق…………………………………….. ۹۲

مقدمه :………………………………………. ۹۳

روش نمونه گیری………………………………… ۹۵

است  به طوری که  واحد ها……………………….. ۹۵

  باشند و  در کسب  اطلاعات  خاصی…………………. ۹۵

تصادفی دارد…………………………………… ۹۵

تصادفی ساده  می باشد…………………………… ۹۵

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………….. ۹۶

است …………………………………………. ۹۶

مدیریت MIS)…………………………………… 96

متون مختلف مدیریتی…………………………….. ۹۶

استفاده  در پرسشنامه مبتنی بر…………………… ۹۶

شداه اند……………………………………… ۹۶

روش تجزیه وتحلیل آماری داده ها………………….. ۹۹

خلاصه………………………………………… ۱۰۰

فصل چهارم……………………………………. ۱۰۱

یافته های تحقیق………………………………. ۱۰۱

مقدمه……………………………………….. ۱۰۲

فرضیه اول :………………………………….. ۱۰۳

فرضیه دوم :………………………………….. ۱۰۷

فرضیه سوم  :…………………………………. ۱۰۹

فرضیه چهارم :………………………………… ۱۱۱

جدول شماره ۲…………………………………. ۱۱۳

آزمون اثر عامل تحصیلات…………………………. ۱۱۳

با تصحیح…………………………………….. ۱۱۴

با تصحیح…………………………………….. ۱۱۵

با تصحیح…………………………………….. ۱۱۷

آزمون اثر عامل عنوان شغل(پست سازمانی)…………… ۱۱۹

با تصحیح…………………………………….. ۱۲۰

آزمون اثر عامل سن…………………………….. ۱۲۴

آزمون اثر عامل سابقه خدمت……………………… ۱۲۹

آزمون اثر عامل نوع همکاری……………………… ۱۳۵

فصل پنجم…………………………………….. ۱۸۷

نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد……………………… ۱۸۷

مقدمه……………………………………….. ۱۸۸

نتایج……………………………………….. ۱۸۸

الف) تحصیلات………………………………….. ۱۸۹

د) سابقه خدمت………………………………… ۱۹۱

هـ) نوع همکاری……………………………….. ۱۹۲

پیشنهادات :………………………………….. ۱۹۷

فهرست منابع و مأخذ……………………………. ۱۹۹

پیوست……………………………………….. ۲۰۵

آزمون های دوجمله ای…………………………… ۲۱۴

آزمون های دوجمله ای…………………………… ۲۱۵

تحلیل واریانسهای ناپارامتری……………………. ۲۱۶

تحلیل واریانس ناپارامتری………………………. ۲۲۰

تحلیل واریانس ناپارامتری………………………. ۲۲۲

تحلیل واریانس ناپارامتری………………………. ۲۲۴

تحلیل واریانس ناپارامتری………………………. ۲۲۶

آزمونهای ناپارامتری…………………………… ۲۴۱

آزمونهای ناپارامتری…………………………… ۲۴۲پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mod243_398889_8598.zip407.6k