مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه

پروژه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی « میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن واهداف فرعی شامل - شناخت رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 2- شناخت رابطه بين سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 3- شناخت رابطه بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها4- شناخت رابطه بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنهاو5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنهابوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛ تعاملات ابزاري و اظهاري ميان خانه و مدرسه متغير وابسته تحقیق و-1اعتماد اجتماعی(برگرفته ازنظریه های تونیس،جانسون وگیدنز)-2روابط گفتمانی(برگرفته ازنظریه های هابرماس)-3انسجام اجتماعی(برگرفته ازنظریه های پارسونزودورکیم) -4پایگاه اجتماعی اولیاومربیان (برگرفته ازنظریه های وبروپارسونز)-5 نظم(برگرفته ازنظریه های زیمل وچلپی)، متغیرهای مستقل تحقیق هستند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق وبااستفاده ازآزمون گاما؛ بين1- سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان 2- سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان 3- سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان 4- بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان 5و- بين  سطح نظم در خانه و مدرسه با ميزان تعامل بین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

اهداف پژوهش:

- هدف کلی:

بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391

-اهداف جزئی:

   1- شناخت رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

 2- شناخت رابطه بين سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

3- شناخت رابطه بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

4- شناخت رابطه بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنها

 4-1- پرسشهای پژوهش:

- پرسش کلی:

عوامل موثربر میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه کدامند؟

- پرسشهای جزئی:

آیا بین سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

 

فرمت فایل word

 تعداد صفحات 120 

به همراه پروپزال وپرسشنامه

 

فهرست مطالب

عنوان.                                                                                

چکیده.

مقدمه.               

فصل اول:کلیات

مقدمه...........

 بیان مساله....................

 اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف پژوهش.

پرسشهای پژوهش...............

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مقدمه.........................

پیشینه تحقیق.............

مبانی نظری......................

چهارچوب نظری.....................

مدل تحلیلی پزوهش.............

 فرضيات.......................

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه..

 روش مطالعه................

 جامعه آماری..............

 نمونه گیری ...........

روش نمونه گیری ...............

 نسبت نمونه گیری...............

تعریف مفاهیم....................

روایی و پایایی..................

واحد تحلیل.....................

معرفی محدوده مکانی تحقیق......

روش­های آماری........

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه............................

آمارهای توصیفی..............

آمارهای استنباطی(تحلیل داده هاوآزمون فرضيات)...........

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه.........................

نتيجه گيري توصيفي............

نتيجه گيري تحلیلی............

بحث نتايج با توجه به چارچوب نظري.....

ارائه راهکارها وپیشنهادات....

محدودیتهای تحقیق..............

منابع...........................

پیوست ها..............

 

فهرست جداول

جدول 2-1- جدول چارچوب تئوریک..........................

جدول 4-1- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر اعتماددرتعاملات ابزاری واظهاری..............

جدول 4-2- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر گفتمان درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-3- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر انسجام درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-4- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر پایگاه درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-5- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر نظم درتعاملات ابزاری واظهاری..................................................

جدول 4-6- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر اعتماددرتعاملات ابزاری واظهاری.............................................

جدول 4-7- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر گفتمان درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4-8- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر انسجام درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4-9- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر پایگاه درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4- 10- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به  ميزان تاثیر نظم درتعاملات ابزاری واظهاری.................................

جدول4-11-میزان تعاملات ابزاری واظهاری اولیاء...............................................................................

جدول4-12-میزان تعاملات ابزاری واظهاری اولیاء..............................................................................

جدول 4-13- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیاءوميزان تعامل خانه و مدرسه................................................

جدول 4-14- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیاءوميزان تعامل خانه و مدرسه...............................................

جدول 4-15- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه..............................

جدول 4-16- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیاء وميزان تعامل خانه و مدرسه............................................

جدول 4-17- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی مربیان وميزان تعامل خانه و مدرسه.........................................

جدول 4-18- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه..................................

جدول 4-19- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیاء و ميزان تعامل خانه و مدرسه.........................................

جدول 4-20- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی مربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه.......................................

جدول 4-12- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه...........................

جدول-4-22- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا و ميزان تعامل خانه و مدرسه..........................................

جدول 4-23- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعیمربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه.......................................

جدول 4-24- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه...........................

جدول 4-25- آزمون رابطه بین سطح نظم گرایی اولیا و ميزان تعامل بین خانه و مدرسه..........................................

جدول 4-26- آزمون رابطه بین سطح نظم گرایی مربیان و ميزان تعامل بین خانه و مدرسه.....................................

جدول 4-27- آزمون رابطه بين سطح نظم گرایی اولیاءو مربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه................................

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad120_399455_8982.zip743k