مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه

پروژه ارشد بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی « میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن واهداف فرعی شامل - شناخت رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 2- شناخت رابطه بين سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها 3- شناخت رابطه بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها4- شناخت رابطه بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنهاو5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنهابوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛ تعاملات ابزاري و اظهاري ميان خانه و مدرسه متغير وابسته تحقیق و-1اعتماد اجتماعی(برگرفته ازنظریه های تونیس،جانسون وگیدنز)-2روابط گفتمانی(برگرفته ازنظریه های هابرماس)-3انسجام اجتماعی(برگرفته ازنظریه های پارسونزودورکیم) -4پایگاه اجتماعی اولیاومربیان (برگرفته ازنظریه های وبروپارسونز)-5 نظم(برگرفته ازنظریه های زیمل وچلپی)، متغیرهای مستقل تحقیق هستند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق وبااستفاده ازآزمون گاما؛ بين1- سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان 2- سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان 3- سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان 4- بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان 5و- بين  سطح نظم در خانه و مدرسه با ميزان تعامل بین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

اهداف پژوهش:

- هدف کلی:

بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391

-اهداف جزئی:

   1- شناخت رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

 2- شناخت رابطه بين سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

3- شناخت رابطه بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

4- شناخت رابطه بين سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها

5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنها

 4-1- پرسشهای پژوهش:

- پرسش کلی:

عوامل موثربر میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه کدامند؟

- پرسشهای جزئی:

آیا بین سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بين سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنها رابطه معنی داری وجوددارد؟

 

فرمت فایل word

 تعداد صفحات 120 

به همراه پروپزال وپرسشنامه

 

فهرست مطالب

عنوان.                                                                                

چکیده.

مقدمه.               

فصل اول:کلیات

مقدمه...........

 بیان مساله....................

 اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف پژوهش.

پرسشهای پژوهش...............

فصل دوم:ادبیات پژوهش

مقدمه.........................

پیشینه تحقیق.............

مبانی نظری......................

چهارچوب نظری.....................

مدل تحلیلی پزوهش.............

 فرضيات.......................

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه..

 روش مطالعه................

 جامعه آماری..............

 نمونه گیری ...........

روش نمونه گیری ...............

 نسبت نمونه گیری...............

تعریف مفاهیم....................

روایی و پایایی..................

واحد تحلیل.....................

معرفی محدوده مکانی تحقیق......

روش­های آماری........

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه............................

آمارهای توصیفی..............

آمارهای استنباطی(تحلیل داده هاوآزمون فرضيات)...........

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه.........................

نتيجه گيري توصيفي............

نتيجه گيري تحلیلی............

بحث نتايج با توجه به چارچوب نظري.....

ارائه راهکارها وپیشنهادات....

محدودیتهای تحقیق..............

منابع...........................

پیوست ها..............

 

فهرست جداول

جدول 2-1- جدول چارچوب تئوریک..........................

جدول 4-1- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر اعتماددرتعاملات ابزاری واظهاری..............

جدول 4-2- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر گفتمان درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-3- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر انسجام درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-4- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر پایگاه درتعاملات ابزاری واظهاری...............................................

جدول 4-5- توریع فراوانی نظراولیاء نسبت به  ميزان تاثیر نظم درتعاملات ابزاری واظهاری..................................................

جدول 4-6- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر اعتماددرتعاملات ابزاری واظهاری.............................................

جدول 4-7- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر گفتمان درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4-8- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر انسجام درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4-9- توریع فراوانی نظرمربیان نسبت به  ميزان تاثیر پایگاه درتعاملات ابزاری واظهاری..........................................

جدول 4- 10- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به  ميزان تاثیر نظم درتعاملات ابزاری واظهاری.................................

جدول4-11-میزان تعاملات ابزاری واظهاری اولیاء...............................................................................

جدول4-12-میزان تعاملات ابزاری واظهاری اولیاء..............................................................................

جدول 4-13- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیاءوميزان تعامل خانه و مدرسه................................................

جدول 4-14- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیاءوميزان تعامل خانه و مدرسه...............................................

جدول 4-15- آزمون رابطه بين سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه..............................

جدول 4-16- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیاء وميزان تعامل خانه و مدرسه............................................

جدول 4-17- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی مربیان وميزان تعامل خانه و مدرسه.........................................

جدول 4-18- آزمون رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه..................................

جدول 4-19- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیاء و ميزان تعامل خانه و مدرسه.........................................

جدول 4-20- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی مربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه.......................................

جدول 4-12- آزمون رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه...........................

جدول-4-22- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا و ميزان تعامل خانه و مدرسه..........................................

جدول 4-23- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعیمربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه.......................................

جدول 4-24- آزمون رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه...........................

جدول 4-25- آزمون رابطه بین سطح نظم گرایی اولیا و ميزان تعامل بین خانه و مدرسه..........................................

جدول 4-26- آزمون رابطه بین سطح نظم گرایی مربیان و ميزان تعامل بین خانه و مدرسه.....................................

جدول 4-27- آزمون رابطه بين سطح نظم گرایی اولیاءو مربیان و ميزان تعامل خانه و مدرسه................................

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad120_399455_8982.zip743k