مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه جايگاه ايران در رقابتهاي دول اروپايي عصر فتحعليشاه

مقدمه:

يكي از مسائلي كه همواره ذهن نگارنده را به خود مشغول مي‌داشت اين بود كه سرزمين‌هايي كه زماني جزو قلمرو ايران محسوب مي‌شدند و نامهاي فارسي اجزاء جغرافيايي آنها در كتب و متون تاريخي و ادبي اين كشور مؤيد چنان تعلقي مي‌باشد، چگونه از اين كشور جدا شده و سرنوشتي سواي ـ ايران به مفهوم سياسي متداول امروزي‌اش ـ پيدا كردند. نامهايي چون رودكوراياكر كه يادگار و يادآور نام كورش پادشاه بزرگ هخامنشي است، نامهاي دربند، گنجه و بخصوص نام اخير كه يادآور شاعر پارسي‌گوي نظامي گنجه‌اي است از جمله نامهايي مي‌باشند كه هر ايراني ـ حتي با سواد اندك و بدون اطلاعات تاريخي ـ با شنيدن آن احساس بيگانگي نسبت به آنها نكرده و اگر بداند ـ كه غالبا مي‌دانند ـ آن سرزمين‌ها ديگر متعلق به ايران نيست بر از دست رفتن آنها حسرت مي‌خورد.

از زماني كه نگارنده دانشجوي مقطع كارشناسي بود، براين مطلب واقف شد كه از ابتداي حكومت خاندان قاجار، مخصوصاً از زمان فتحعليشاه ضعف قواي سياسي، نظامي و اقتصادي ايران در مقابل دول غربي روشن شد. اگرچه زمينه آن ضعف در گذشته فراهم شده بود) و از آن پس تدريجاً و عملاً و رسماً قسمتهايي از قلمرو تاريخي اين كشور از آن جدا شده و در تنظيم روابط خود با دول اروپايي دچار خودباختگي و پذيرش قراردادهايي شد كه ناشي از بي‌اطلاعي از اوضاع جهاني و سياست‌هاي دولت‌هاي خارجي بود و استقلال سياسي، نظامي، اقتصادي و حقوقي ايران را خدشه‌دار كرد.

 

مسأله اصلي:

چرا و چگونه ايران در اوايل قرن نوزدهم در كانون توجهات بين‌المللي قرار گرفت؟

سوالات و فرضيات پژوهش:

با توجه به اهداف تحقيق مورد نظر، سوالات مطرح شده در اين پژوهش عبارتند از:

ـ واكنش ايران در مقابل گرايش سه كشور روسيه، فرانسه و انگلستان به ايران چگونه بوده است؟

ـ گرايش سه كشور فرانسه، روسيه و انگلستان به ايران، براي ايران و كشورهاي مذكور چه پيامدهايي داشت؟

در جواب سوالات فوق فرضيه‌هاي زير مطرح است:

ـ رشد سرمايه‌داري صنعتي و رقابت امپرياليستي موجب توجه دولت‌هاي اروپايي به ايران شد، با توجه به اينكه ايران از نظر موقعيت جغرافيايي شرايط حساسي داشت.

ـ پيروزي روسيه بر ايران نتيجه يك سري معاملات پنهاني ميان روسيه و انگليس بود.

روش تحقيق:

روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش بيش از هر چيز روش كتابخانه‌اي است. داده‌هاي اين بررسي از متن‌هاي نوشتاري گردآوري شده‌اند. در ارائه اين داده‌ها از شيوه توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم كوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل قرار گيرد.

 

 

تعداد 236 word

 

فهرست

عنوان .................................................................................................... صفحه

1ـ مقدمه......................................................................................................... 2

2ـ مسأله اصلي.............................................................................................. 3

3ـ سوالات و فرضيات پژوهش...................................................................... 3

4ـ روش تحقيق............................................................................................... 3

5ـ مشكلات تحقيق.......................................................................................... 4

6ـ پيشينه و ادبيات تحقيق............................................................................... 5

7ـ شناخت و نقد منابع.................................................................................... 6

8ـ سامان‌دهي تحقيق.................................................................................... 12

بخش اول:

1ـ روابط ايران و اروپا در دوره صفويه، افشاريه و زنديه (انگليس، فرانسه، روسيه)

فصل اول:

1ـ1ـ روابط ايران و انگليس در دوره صفويه، افشاريه و زنديه:

1ـ1ـ1ـ آغاز روابط ايران و انگليس در دوره صفويه.......................... 19

1ـ1ـ2ـ سفارت شرلي به اروپا.............................................................. 23

1ـ1ـ3ـ اتحاد ايران و انگليس عليه پرتغاليها و تصرف هرمز............... 27

1ـ1ـ4ـ روابط ايران و انگليس پس از مرگ شاه عباس........................ 30

1ـ1ـ5ـ شاه عباس ثاني و شاه سليمان................................................. 33

1ـ1ـ6ـ روابط ايران و انگليس در اواخر پادشاهي صفويه................... 34

1ـ1ـ7ـ روابط ايران و انگليس در دوره افشاريه.................................. 36

1ـ1ـ8ـ روابط ايران و انگلستان در دوره زنديه................................... 38

فصل دوم:

1ـ2ـ روابط ايران و فرانسه در دوره صفويه، افشاريه و زنديه:

1ـ2ـ1ـ آغاز روابط ايران و فرانسه در دوره صفويه:......................... 46

عنوان .................................................................................................... صفحه

1ـ2ـ2ـ روابط ايران و فرانسه در دوره شاه سلطان حسين................ 55

1ـ2ـ3ـ مقدمات قرارداد 1708.............................................................. 56

1ـ2ـ4ـ سفارت فابر............................................................................... 56

1ـ2ـ5ـ سفارت ميشل و عقد قرارداد 1708.......................................... 57

1ـ2ـ6ـ سفارت محمدرضا بيك و نقش فرانسه در ايران پس از سقوط اصفهان         62

1ـ2ـ7ـ روابط ايران و فرانسه در دوره افشاريه................................. 69

1ـ2ـ8ـ روابط ايران و فرانسه در دوره زنديه..................................... 74

فصل سوم

1ـ3ـ روابط ايران و روسيه در دوره صفويه، افشاريه و زنديه:

1ـ3ـ1ـ روابط ايران و روسيه در دوره صفويه................................... 78

1ـ3ـ2ـ روابط ايران و روسيه پس از شاه عباس اول.......................... 90

1ـ3ـ3ـ روابط ايران و روسيه در زمان شاه سلطان حسين................. 96

1ـ3ـ4ـ سفارت اسرائيل اري و آرتمي والنسكي................................... 98

1ـ3ـ5ـ روابط ايران و روسيه در دوره افشاريه............................... 103

1ـ3ـ6ـ روابط ايران و روسيه در دوره زنديه................................... 110

بخش دوم:

2ـ جايگاه ايران در رقابتهاي اروپايي اوايل قرن نوزدهم (انگليس، فرانسه و روسيه)

فصل اول:

2ـ1ـ اوضاع اروپا و كشيده شدن ايران به دايره سياست بين‌المللي

2ـ1ـ1ـ تحولات اروپا در قرون هيجدهم و نوزدهم:........................... 115

2ـ1ـ2ـ انقلاب صنعتي......................................................................... 115

2ـ1ـ3ـ علل و نتايج انقلاب صنعتي...................................................... 115

2ـ1ـ4ـ اوضاع اروپا در قرن هيجدهم................................................ 120

عنوان .................................................................................................... صفحه

2ـ1ـ5ـ اوضاع اروپا در اواخر قرن 18.............................................. 122

2ـ1ـ6ـ ناپلئون و مصر....................................................................... 124

2ـ1ـ7ـ سياست خارجي ناپلئون.......................................................... 126

2ـ1ـ8ـ از انقلاب فرانسه تا قتل تزار پل اول...................................... 131

2ـ1ـ9ـ از جلوس الكساندر تا عقد قرارداد تيلسيت............................. 139

2ـ1ـ10ـ از قرارداد تيلسيت تا كنگره وين.......................................... 151

فصل دوم:

2ـ2ـ سياست خارجي ايران از سقوط اصفهان تا اواخر دوره فتحعليشاه

2ـ2ـ1ـ از سقوط اصفهان تا فتحعليشاه.............................................. 166

2ـ2ـ2ـ تحولات سياسي ايران در اوايل دوره قاجاريه....................... 179

فصل سوم:

2ـ3ـ دخالت كشورهاي اروپايي در اوضاع سياسي ايران (فرانسه، انگليس و روسيه)

2ـ3ـ1ـ دوره دخالت فرانسه در اوضاع سياسي ايران....................... 191

2ـ3ـ2ـ جايگاه انگلستان در جنگ‌هاي ايران و روسيه........................ 207

2ـ3ـ3ـ مذاكرات و شكست اصلاندوز................................................ 217

2ـ3ـ4ـ عهدنامه گلستان و پذيرش صلح............................................. 223

2ـ3ـ5ـ دوره دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه....................................... 232

2ـ3ـ6ـ نتيجه....................................................................................... 236

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tar236_400528_7052.zip387.8k