مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مصاديق حريم خصوصي و جرم انگاري

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

بررسي اصول قانون  اساسي جمهوري اسلامي ايران نشانگر اينست كه عبارت «حريم خصوصي»  در هيچيك از اصول قانون اساسي به صراحت ذكر نشده است اما به طور كلي در مواردي حق بر حريم خصوصي در اين قانون به رسميت شناخته شده است.

 اين حق رامي توان در چند اصل مشاهده كرد. اصل 22  مقرر مي دارد : « حيثيت ، جان، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .» اين اصل به وضوح  از حريم خصوصي جسماني ، منازل و اماكن شخص حمايت مي كند و از عبارت« حيثيت» در اين اصل مي توان به حمايت از اسرار شخص حكم كرد. گر چه حمايت از حيثيت و حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي عليرغم داشتن محدودة مشترك، مي توانند در مواردي متمايز از هم باشند، بنابراين رابطة ميان آنها رابطة عموم و خصوص من وجه است.

اصل 23 قانون اساسي مقرر مي دارد :  «تفتيش عقايد ممنوع و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

 آزادي عقيده عبارت از اين است كه افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمينه اي اشتغال ذهني داشته باشند ، خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه بصورت موضعگيري عمومي باشد؛  يعني آنكه هركس بتواند، به دور از هر تحميل و فشاري ، بينديشد و  بدون ترس ، باور خود را بيان نمايد . 

با وجود آنكه آزادي عقيده به عنوان يك حق طبيعي مسلم قابل درك است ، ولی داراي آنچنان تبعات فردي، اجتماعي ، سياسي،  اخلاقي و ارزشي است كه هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهاي متفاوت است و هم اينكه در نظام هاي سياسي و حقوقي براي انتظام آن تدابيري انتخاذ شده است.

به عنوان مثال ماده 18 اعلامية جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد : « هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمّن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن اظهار عقيده و ايمان و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني مي باشد . هركس مي تواند از اين حقوق منفرداً  يا مجتمعاً به طور خصوصي و عمومي برخوردار باشد.

 

 تعداد 230 word

 

مقدمه

 

بخش اول : كلیات

 

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

1-1-2 حمایت كیفری................................................................................

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

 

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................

18

1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................

18

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................

19

1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................

20

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................

23

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................

32

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

 

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................

48

1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیك........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

 

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

 

 

 

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

 

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

 

2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماكن و اشیاء ..............................................................

118

2-2-1مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء ................................................................

118

2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................

119

2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................

125

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................

162

2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ........................................................................................... 211پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tar230_400534_2191.zip314.3k