مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مفاهیم نمادین اعضا و جوارح درآثار عرفانی با تکیه بر مثنوی مولوی و گلشن راز

مفاهیم نمادین اعضا و جوارح درآثار عرفانی با تکیه بر مثنوی مولوی و گلشن راز

چکیده:

اين تحقيق كه در سال 1391 با عنوان «بررسی مفاهیم نمادین اعضا و جوارح درآثار عرفانی با تکیه بر مثنوی معنوی وگلشن راز» و با اهداف 1- بررسی مبدأ کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات فارسی 2- بررسی کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه 3- بررسی نقش صوفیان در ارائه قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح 4- بررسی معانی اعضا و جوارح در مثنوی معنوی مولانا 5- بررسی معانی اعضا و جوارح در گلشن راز شیخ محمود شبستری، آغازشده بود در4 فصل شامل؛ فصل اول (كليات)، فـصــل دوم (مبانی نظری)، فـصــل سوم (بحث و تحلیل)  و فـصــل چهارم (نتیجه گیری و پیشنهادات)، به انجام رسيد. روش تحقیق از نظر هدف؛ بنیادی ، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیلی است. مثنوی معنوی و گلشن راز نیز واحدهای تحلیل هستند.

طبق یافته­های این تحقیق: 1- کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات  فارسی از اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم آغاز شده است. 2-کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه امری ناگزیر و اجتناب ناپذیر است. 3- قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح را نویسندگان صوفی ارائه کرده­اند.4- مولانا  اعضا و جوارح  را در معانی مجازی و عرفانی به کاربرده است. 5- محمود شبستری اعضا و جوارح را در معانی مجازی و عرفانی به کار برده است. نتیجه کلی آنکه: اعضا و جوارح انسان، در ادبیات عرفان و تصوف (نیز مثنوی مولوی و گلشن راز شبستری) در حالتی نمادین و رمزی استعمال شده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

گرچه درپیشینه تحقیق به نمونه هایی ازتحقیقات صورت گرفته درباب معانی مجازی اعضاوجوارح اشاره شده،لیکن بایددانست که عموم این تحقیقات،نظربه جریان کلی تصوف داردوتنهااقتضای بحث وازجهت ارائه نمونه،شواهدی ازمتون نظم درآنهانقل شده است،درحالی که درپژوهش حاضر،بارهیزازکلی گویی وبه صورتی دقیق ومنسجم ومتمرکز،مفاهیم نمادین اعضا وجوارح دردونمونه ازمتون مهم ومعتبرعرفانی بررسی وتحلیل خواهدشد.این تحقیق ازآن جهت مهم می نمایدکه گاهی جایگاه عرفانی ومفاهیم بلنداعضاوجوارح دراشعارعرفانی درحدجسمانی وروزمره تنزل می یابدوخلوص عرفانی برخی ازبزرگان ادب فارسی موردتردیدقرارمی گیرد،بدین لحاظ این تحقیق ضمن بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی قصدشناساندن وتشریح مقاصداصیل وواقعی بزرگانی چون مولانا وشبستری ازبه کاربستن این واژه ها  رادارد.

4-1- اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درآثارعرفانی باتکیه برمثنوی معنوی وگلشن راز

 اهداف جزئی:

بررسی مبدأکاربردرمزی ونمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی

بررسی کاربردرمزونماددرزبان صوفیه

بررسی نقش صوفیان درارائه قدیمیترین تفاسیرازمعانی رمزهاونمادهای اعضاوجوارح

بررسی معانی اعضاوجوارح در مثنوی معنوی مولانا

 بررسی معانی اعضاوجوارح درگلشن رازشیخ محمودشبستری

 

فرمت فایل word 

تعداد صفحات 170 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات.. 1

1-1- مقدمه: 2

2-1- بیان مسأله: 2

3-1-  اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

4-1- اهداف تحقیق: 4

5-1- سوالات تحقیق: 5

6-1- فرضیات تحقیق: 5

7 -1-سوابق پژوهش... 6

فصل دوم: مبانی نظری.. 7

2-1. عرفان وتصوف.. 9

2-2.تفاوتها و اشتراکات تصوف و عرفان. 15

2-3. ادبیات تصوف.. 18

2-4. ویژگیهای زبان عرفانی.. 28

2-5.زبان اشارت.. 29

2-6- نمادگرایی درزبان عرفانی.. 41

2-7.ابداع و سنت در نمادگرایی عرفانی.. 41

2-8.دسته بندی نمادهادرعرفان. 43

2-9.شیوه سمبولیست ها درموردنمادها 46

2-10.تصویرهاي نمادین. 49

2-11. نمادهای چهره واندام درزبان عرفانی.. 53

12-2.معرفی اجمالی واحدهای تحلیل : 60

فصل سوم : بحث وتحلیل.. 93

3-1.مفهوم ابرودراشعارشاعران عارف: 94

3-1-1.مولوی.. 95

3-1-2.شبستری.. 97

3-2.مفهوم چشم دراشعارشاعران عارف: 99

3-2-1.مولوی.. 100

3-2-2.شبستری.. 106

3-3.مفهوم خال دراشعارشاعران عارف: 114

3-3-1.مولوی.. 115

3-3-2.شبستری.. 118

3-4.مفهوم خط دراشعارشاعران عارف: 124

3-4-1.مولوی.. 127

3-4-2.شبستری.. 128

3-5.مفهوم زلف دراشعارشاعران عارف: 134

3-5-1.مولوی.. 135

3-5-2.شبستری.. 137

3-6.مفهوم لب دراشعارشاعران عارف: 145

3-6-1.مولوی.. 147

3-6-2.شبستری.. 149

فصل چهارم : نتیجه گیری وپیشنهادات.. 150

4-1.نتیجه گیری: 151

4-1-1.نمادپردازي.. 151

4-1-2. سمبولیک و نمادین. 152

4-1-3. با ورود تصوف به شعر فارسی.. 153

4-1-4.اعضاوجوارح درمثنوی مولوی.. 154

4-1-5.اعضاوجوارح درگلشن راز. 157

.4-2پیشنهادات: 159

منابع ومآخذ: 161پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad169_400991_2925.zip614.6k