مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان

مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان، (در سال تحصیلی 94-1393) انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی و ابعاد آن شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 326 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش هوش اخلاقی در این پژوهش، پرسشنامه 40 سوالی هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معدل کل یا میانگین نمرات دروس آنها در سال قبل استفاده شده است و علاوه بر آن برای سنجش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته 12 سوالی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن (87/0) بود. همچنین پایایی پرسش نامه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله (test-retest) اندازه گیری شد، مقدار آن (947/0) بود. روایی ابزارها به وسیله روایی صوری بررسی شدند. سپس داده ها به وسیله آزمون همبستگی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داده اند:1- بین هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (838/0= r). 2- بین درستکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (770/0= r). 3- بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (707/0= r). 4- بین دلسوزی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (659/0= r). 5- بین بخشش و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (783/0= r). 6- نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی برای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد که تنها بین میزان تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآمد خانواده و استفاده از کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین استفاده از شبکه های خارجی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد فرزندان خانواده، استفاده از کلاس های غیردرسی، استفاده از شبکه تلویزیون داخلی رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

 

 تعداد صفحات 151 word

به همراه پرسشنامه

 

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله و سوال های تحقیق.. 4

1-2-1سوال اصلی: 7

1-2-2 سوال های فرعی: 7

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 7

1-4 فرضیه های تحقیق.. 10

1-4-1 فرضیه اصلی: 10

1-4-2 فرضیه های فرعی: 10

1-5 اهداف تحقیق.. 11

1-5-1هدف اصلی: 11

1-5-2 اهداف فرعی.. 11

1-6 تعریف مفاهیم و متغیرها 12

1-6-1 تعریف نظری هوش اخلاقی: 12

1-6-2 تعریف نظری پیشرفت تحصیلی.. 12

1-6-3 تعریف عملیاتی هوش اخلاقی.. 13

1-6-4 تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی.. 13

فصل دوم مبانی نظری و پیشنیه تحقیق.. 14

مقدمه. 15

2-1 هوش... 15

2-1-1 مفهوم هوش... 15

2-1-2 تعریف هوش... 15

2-1-3 نظریه های هوش... 17

2-1-4 انواع هوش... 23

2-2 اخلاق.. 31

2-2-1 مفهوم اخلاق.. 31

2-2-2 تعریف اخلاق.. 31

2-2-4 نظریه های قضاوت اخلاقی.. 36

2-2-5 عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اخلاقی.. 38

2-2-6 قلمرو رفتارهای اخلاقی.. 38

2-2-7 ویروس های اخلاقی و مقابله با آن ها 39

2-2-8 رشد و تکامل اخلاقی.. 40

2-2-9 شاخص اخلاق در مکاتب مختلف... 41

2-2-10 رشد اخلاق در کودک... 42

2-2-11 نظریه های رشد اخلاقی.. 43

2-3 هوش اخلاقی.. 46

2-3-1 مفهوم و تعریف هوش اخلاقی.. 46

2-3-2 فضیلت های هوش اخلاقی از نظر بوربا 47

2-3-3 اصول اخلاقی بوربا از دیدگاه قرآن و اسلام. 49

2-3-4 اصول هوش اخلاقی از نظر لنیک وکیل.. 52

2-3-5 اصول اخلاقی لنیک و کیل از دیدگاه قرآن و اسلام. 53

2-4 پیشرفت تحصیلی.. 57

2-4-1 مفهوم و تعریف پیشرفت تحصیلی.. 57

2-4-2 عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی.. 58

2-4-3 افت تحصیلی و عوامل موثر در آن.. 59

2-4-4 تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 60

2-5 پیشینه تحقیق.. 62

2-5-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 62

2-5-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 67

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 70

مقدمه. 71

3-1 روش تحقیق.. 71

3-2 جامعه و نمونه آماري.. 72

3-2-1 جامعه آماري.. 72

3-2-2 نمونه آماري.. 74

3-2-2-1 روش نمونه گیري.. 74

3-2-2-2 تعیین حجم نمونه. 75

3-3 متغیرهاي پژوهش.... 76

3-4 روش گردآوري داده ها 76

3-5 روایی و پایایی پرسشنامه. 77

3-6 روش تجزیه وتحلیل داده ها 79

3-6-1 آمار توصیفی.. 79

3-6-2 آمار استنباطی.. 79

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 80

مقدمه. 81

4-1 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 81

4-1-1 جنسیت... 82

4-1-2 پایه تحصیلی.. 83

4-1-3 رشته تحصیلی.. 84

4-1-4 معدل.. 85

4-1-5 میزان تحصیلات پدر. 86

4-1-6 میزان تحصیلات مادر. 87

4-1-7 شغل پدر. 88

4-1-8 شغل مادر. 89

4-1-9 میزان درآمد. 90

4-1-10 تعداد فرزند. 91

4-1-11 وضعیت منزل مسکونی.. 92

4-1-12 گذراندن اوقات فراغت... 93

4-1-13 میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت... 94

4-1-14 میزان استفاده از شبکه هاي تلویزیونی داخلی.. 95

4-1-15 میزان استفاده از شبکه هاي تلویزیونی خارجی.. 96

4-1-16 میزان استفاده از کلاس هاي غیر درسی.. 97

4-2 آمار توصیفی مربوط به مؤلفه هاي مختلف متغیر هوش اخلاقی.. 98

4-3 آمار استنباطی: 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه هاي پژوهش.... 100

4-4-1 آزمون فرضیهي اصلی: بین هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد. 100

4-4-2 آزمون فرضیه‌ی فرعی اول: بین درستکاري (از مؤلفه هاي هوش اخلاقی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد . 101

4-3-3 آزمون فرضیه‌ي فرعی دوم : بین مسئولیت پذیري (از مؤلفه هاي هوش اخلاقی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد . 102

4-4-4 آزمون فرضیه‌ي فرعی سوم: بین دلسوزي (ازمؤلفه هاي هوش اخلاقی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رابطه وجود دارد . 103

4-4-5 آزمون فرضیهي فرعی چهارم: بین بخشش (از مؤلفه هاي هوش اخلاقی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد . 104

4-4-6 آزمون فرضیهي فرعی پنجم: بین وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. 105

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 109

مقدمه. 110

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 110

5-1-1 نتایج به دست آمده از آمار استنباطی.. 110

5-1-2 نتیجه گیری کلی.. 116

5-2 موانع و محدودیت های تحقیق.. 117

5-3 پیشهادها 118

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی به مدیران و معلمان و خانواده ها بر اساس فرضیات پژوهش.... 118

5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 120

5-4 تطبیق نظری نتایج پژوهش با سایر تحقیق ها 121

منابع و ماخذ. 125

منابع فارسی.. 125

منابع انگلیسی.. 132

پیوست... 135

Abstract 140

 


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 3-1 جامعه آماري به تفکیک جنس، پایه و رشته تحصیلی.. 73

جدول 3-2 نمونه آماري به تفکیک جنس، پایه و رشته تحصیلی.. 76

جدول 3-3 مقدار آلفاي کرونباخ براي مؤلفه هاي هوش اخلاقی.. 78

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 82

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی افراد نمونه به تفکیک پایه تحصیلی.. 83

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد فراوانی افراد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 84

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به معدل دانش آموزان.. 85

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پدر دانش آموزان.. 86

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات مادر دانش آموزان.. 87

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد فراوانی شغل پدر دانش آموزان.. 88

جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد فراوانی شغل مادر دانش آموزان.. 89

جدول 4-9 توزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سطح درآمدي خانواده دانش آموزان.. 90

جدول 4-10 توزیع فراوانی مربوط به تعداد فرزندان خانواده دانش آموزان.. 91

جدول 4-11 توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت منزل مسکونی دانش آموزان.. 92

جدول 4-12 توزیع فراوانی و درصد فراوانی اوقات فراغت دانش آموزان.. 93

جدول 4-13 توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت توسط دانش آموزان.. 94

جدول 4-14 توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده دانش آموزان از شبکه هاي تلویزیون داخلی.. 95

جدول 4-15 توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان استفاده دانش اموزان از شبکه هاي تلویزیونی خارجی.. 96

جدول 4-16 توزیع فراوانی مربوط به میزان استفاده از کلاس هاي غیر درسی.. 97

جدول 4-17 شاخصهاي مرکزي و پراکندگی مولفه هاي هوش اخلاقی ................................................. 98

جدول 4-18 نتایج تحلیل واریانس ابعاد چهار گانه هوش اخلاقی.. 99

جدول 4-19 نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی.. 100

جدول 4-20 نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی.. 101

جدول 4-21 نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی.. 102

جدول 4-22 نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی.. 103

جدول 4-23 نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی.. 104

جدول 4-24 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان تحصیلات پدر. 105

جدول 4-25 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان تحصیلات مادر دانش آموزان.. 105

جدول 4-26 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان درآمد خانواده دانش آموزان.. 106

جدول 4-27 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و تعداد فرزندان در خانواده دانش آموزان.. 106

جدول 4-28 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت... 107

جدول 4-29 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از شبکه هاي تلویزیون داخلی.. 107

4-30 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از شبکه هاي تلویزیون خارجی.. 108

جدول 4-31 نتایج آزمون همبستگی پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده دانش آموزان از کلاس هاي غیر درسی   108

 


 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 82

نمودار 4-2 توزیع درصد فراوانی افراد نمونه به تفکیک پایه تحصیلی.. 83

نمودار 4-3 توزیع درصد فراوانی افراد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 84

نمودار 4-4 توزیع درصد فراوانی مربوط به معدل دانش آموزان.. 85

نمودار 4-5 توزیع درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پدر دانش آموزان.. 86

نمودار 4-6 توزیع درصد فراوانی سطح تحصیلات مادر دانش آموزان.. 87

نمودار 4-7 توزیع درصد فراوانی شغل پدر دانش آموزان.. 88

نمودار 4-8 توزیع درصد فراوانی مربوط به شغل مادر دانش آموزان.. 89

نمودار 4-9 توزیع درصد فراوانی مربوط به سطح درآمدي خانواده دانش آموزان.. 90

نمودار 4-10 توزیع درصد فراوانی تعداد فرزندان خانواده دانش آموزان.. 91

نمودار 4-11 توزیع درصد فراوانی وضعیت منزل مسکونی دانش آموزان.. 92

نمودار 4-12 توزیع درصد فراوانی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان.. 93

نمودار 4-13 توزیع درصد فراوانی میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت توسط دانش آموزان.. 94

نمودار توزیع درصد فراوانی میزان استفاده دانش آموزان از شبکه هاي تلویزیون داخلی.. 95

نمودار 4-15 درصد فراوانی میزان استفاده دانش آموزان از شبکه هاي تلویزیونی خارجی.. 96

نمودار 4-16 درصد فراوانی میزان استفاده دانش آموزان از کلاس هاي غیر درسی.. 97پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 300,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
20_403768_8020.zip2 MB