مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه مسئوليت قراردادي پزشك در برابر بيمار

پروژه مسئوليت قراردادي پزشك در برابر بيمار

چكيده

تعهداتي كه پزشك در درمان بيمار دارد، اعم از اين كه با رضايت بيمار يا بدون رضايت او شروع به درمان او نمايد، يكسان است و ميزان خسارت قابل جبران نيز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامي تعيين شده است، لذا تعيين نهائي قرار‌دادي يا قهري بودن مسؤوليت پزشك مشكل است. تأكيد قانونگذار بر ضرورت حصول رضايت بيمار در مشروعيت اعمال پزشكي و پيش بيني شرط برائت، نظريه قرار‌دادي بودن مسؤوليت پزشك را تقويت مي‌نمايد و تعهدات قانوني و حرفه‌اي پزشك به عنوان تعهدات قانوني مترتب بر قرار‌داد بحساب مي‌آيند.

رابطه پزشك و بيمار، قرار‌داد خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني است و با در نظر گرفتن طبيعت خاص خود تابع شرائط عمومي صحت قرار‌داد‌ها است. پزشك به موجب قرار‌داد مذكور متعهد به درمان بيمار مي‌گردد و در راه رسيدن به شفاي بيمار، با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش مي‌نمايد. بدست نيامدن نتيجه مطلوب، في نفسه دلالتي بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤوليت پزشك ندارد و بايد تقصير پزشك ثابت گردد (مسؤوليت مبتني بر تقصير).

قانونگذار بنا به مصالحي، صرف ورود خسارت به بيمار را اماره تقصير ومسؤوليت پزشك قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامي) و پزشك براي رهائي از مسؤوليت بايد عدم تقصير خود و به طريق اولويت قطع رابطه سببيت را ثابت نمايد. براي تعديل مسؤوليت مفروض پزشك درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بيمار تحصيل برائت نمايد. شرط برائت باعث معافيت پزشك از مسؤوليت ناشي از تقصير خود نمي‌گردد و فقط اماره تقصير وفرض مسؤوليتي را كه از ماده 319 استنباط گرديد تا حد «مسؤوليت مبتني بر تقصير» تقليل مي‌دهد.

بدين ترتيب نه مسؤوليت پزشك مسوولتي مطلق و بدون تقصير است و نه شرط برائت رافع تقصيرات پزشك در درمان است.

سؤالات اصلي تحقيق

 اين تحقيق براساس سؤالهاي مشخصي انجام  مي شود كه بيان سؤالهاي جزئي آن در اينجا امكان پذير نيست و لذا به ذكر سؤالهاي اساسي اين پژوهش علمي مي پردازيم:

 1- با توجه به ماهيت دو بعدي تعهدات پزشك كه هم قراردادي‌اند و هم حرفه‌اي؛ آيا نقض تعهدات مذكور موجب مسؤوليت قراردادي است يا مسؤوليت قهري؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتي كه مسؤوليت پزشك قراردادي باشد، آيا قرارداد پزشكي از جهت شرايط عمومي صحت، همسان ساير قرار‌داد‌ها است و با كداميك از عقود معين قابليت تطبيق دارد؟

 3- قرارداد  مذكور چه تعهداتي را بر پزشك تحميل مي نمايد؟

4- شرائط مسؤوليت قراردادي پزشك كدام است و تقصير چه نقشي در مسؤوليت و برائت پزشك دارد؟

فرضيه‌هاي تحقيق

  با توجه به سؤالهاي اساسي تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق به صورت زير به اثبات خواهد رسيد:

 1- علي الا صول مسؤوليت پزشك در برابر بيمار مسؤوليت قراردادي است و اگر توافق طرفين بر معالجه نباشد پزشك در برابر بيمار هيچگونه مسؤوليتي ندارد. استثنائاً درمواردي كه پزشك بدون رضايت بيمار شروع به درمان او مي نمايد مسؤوليت پزشك قهري است.

 2- قرارداد پزشكي با نظر گرفتن طبيعت خاص خود تابع شرائط عمومي قراردادها است و قرارداد مذكور با هيچ يك از عقود معين مطابقت ندارد و قراردادي خصوصي است.

 3- قرارداد پزشكي موجب ايجاد تعهداتي بر دوش پزشك مي گردد. هر چند غالب تعهدات مذكور، تعهد قانوني يا حرفه‌اي مي‌باشند، ولي تعهدات مذكور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدني) و نقض آنها تخلف قراردادي به شمار مي رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادي، پزشك مسوول جبران خسارت وارده بر بيمار است. مبناي نظري مسؤوليت پزشك نظريه تقصير است. بنا به مصالحي صرف ورود ضرر به بيمار «اماره تقصير» پزشك شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشكي باعث جابجائي بار دليل اثبات تقصير پزشك و رجوع به نظريه تقصير مي‌گردد. در يك كلام مبناي مسؤوليت پزشك تقصير ثابت شده يا مفروض پزشك است و در صورت تقصير شرط برائت كار‌آئي ندارد

 روش تحقيق

به طور كلي شيوه تحقيق حاضر، روش توصيفي، تحليلي و به صورت كتابخانه‌اي است. در بخشي از تحقيق به توصيف پديده‌هاي مورد نظر پرداخته شده است. در بخشي‌هاي ديگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقي ناشي از اين پديده‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به اينكه نوع تحقيق «نظري و كار‌بردي» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جديد و يا كشف موارد ابهام راه حل‌هايي ارائه مي‌گردد.

 

تعداد صفحات 334 word

 

 

فهرست عنوان هاي اصلي

عنوان................................................................................................................ صفحه

چكيده................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................... 2

فصل اول: كليات ............................................................................................... 8

مبحث اول: فوايد عملي تميز مسؤوليت قرار‌دادي و قهري .......................... 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌هاي ماهوي................................................................... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌هاي شكلي.................................................................... 21

مبحث دوم : ماهيت مسؤوليت مدني پزشك................................................... 26

گفتار اول : نظريه مسؤوليت قهري.......................................................................... 26

گفتار دوم : نظريه مسؤوليت قراردادي.................................................................... 30

گفتار سوم : نظريه منتخب...................................................................................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع ميان مسؤوليت قراردادي و قهري................... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشكي ............................................................................ 44

مبحث اول: اركان قرار‌داد پزشكي .................................................................. 48

گفتار اول: تراضي ................................................................................................ 48

گفتار دوم: اهليت ................................................................................................. 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشكي .......................................................... 70

گفتار چهارم: مشروعيت جهت معامله..................................................................... 78

مبحث دوم: ماهيت حقوقي و خصوصيات قرار‌داد پزشكي............................ 80

گفتار اول: ماهيت حقوقي قرار‌داد پزشكي ............................................................. 80

گفتار دوم: خصوصيات قرار‌داد پزشكي.................................................................. 93

فصل سوم: تعهدات مسؤوليت مدني پزشك .......................................................... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بيمار ................................................................... 100

گفتار اول- قاعده كلي: تعهد به وسيله ................................................................ 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتيجه........................................................... 105

گفتار سوم: تحليل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامي ................................... 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

گفتار اول : تبيين تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

گفتار دوم: اسباب معافيت از تعهد....................................................................... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابليت علمي ............................................................ 130

گفتار دوم: رعايت موازين فني و علمي ............................................................... 134

گفتار سوم: رعايت نظامات دولتي ....................................................................... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بيمار ...................................................... 145

گفتار اول: رضايت آگاهانه ................................................................................. 146

گفتار دوم: آگاه سازي در مراحل مختلف درمان................................................... 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازي ............................................................. 157

مبحث پنجم: اخذ رضايت بيمار..................................................................... 165

گفتار اول: رضايت به درمان ............................................................................... 166

گفتار دوم: معافيت پزشك از اخذ رضايت .......................................................... 167

مبحث ششم: عدم افشاي اسرار بيمار ........................................................... 174

گفتار اول: اركان مسؤوليت افشاي اسرار پزشكي................................................. 176

گفتار دوم: مواردي كه افشاي سر جايز است ...................................................... 178

فصل چهارم: شرائط مسؤوليت قرار‌دادي پزشك.................................. 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشكي ................................................................ 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشكي ....................................................................... 189

گفتار دوم: عدم اجراي تعهد (خطاي پزشكي)....................................................... 199

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

مبحث سوم: رابطه سببيت .............................................................................. 258

گفتار اول: رابطه سببيبت و تميز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

گفتار دوم: تأثير اسباب خارجي بر مسئوليت پزشك ............................................. 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤوليت قراردادي (شرط برائت).................... 289

گفتار اول : نظريه شرط عدم مسؤوليت (معافيت از تقصير)................................... 290

گفتار دوم : نظريه شرط عدم مسؤوليت (جابجايي بار دليل)................................... 294

نتايج.................................................................................................................... 302

پيشنهادها............................................................................................................. 307

فهرست منابع ...................................................................................................... 311

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ho334_409144_8562.zip382.6k