مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه ارشد ارزیابی عوامل موثر در مدیریت معاملات اینترنتی با الگوی پذیرش فناوری TAM

پروژه ارشد ارزیابی عوامل موثر در مدیریت معاملات اینترنتی با الگوی پذیرش فناوری TAM

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به عوامل موثر بر ترغیب کاربران به خریدهای اینترنتی است و می تواند توسط مدیران ما در راه اندازی و مدیریت فروشگاه های اینترنتی مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از الگوی پذیش فناوری (تم)، سعی داریم به فرضیات طرح شده در این تحقیق پاسخ دهیم. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه دیویس، پرسشنامه های مربوط به معاملات برخط مستخرج از مقالات و نظر متخصصان مربوطه می باشد. جامعه آماری قشر تحصیل کرده و شاغل در جامعه ایران انتخاب گردیده که گمان می رود جهت خریدهای اینترنتی، از اینترنت، بیشتر استفاده می کنند. حجم نمونه جهت معرفی در نرم افزار پی ال اس، تعداد 112 نفر از کارمندان بانک صنعت و معدن که اکثرا تحصیل کرده می باشند، انتخاب گردیده است. در ابتدا به جهت نهایی نمودن پرسشنامه، نمونه 300 تایی به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب و با نظرخواهی از چند تن از اساتید مرتبط با رشته، از لحاظ روایی، بررسی و اصلاحات مدنظر صورت گرفت و همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه نمونه، از طریق آزمون کرونباخ بررسی و با کسب نمره 9/0 در سطح قابل قبولی قرار گرفته است. روایی و پایایی نمونه اصلی 112 تایی، در نرم افزار پی ال اس، بررسی و مورد قبول قرار گرفته است.

از نرم افزار اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش محاسبه فراوانی و آمارهای توصیفی، بهره گرفته شد و به سبب غیرنرمال بودن داده ها، از نرم افزار پی ال اس، در بخش تحلیل استبناطی استفاده گردیده است.

از نتایج حاصل از این تحقیق می توان به اثبات پاسخ دهی مدل الگوی پذیرش فناوری در محیط ایران و درستی انتخاب آن برای این تحقیق اشاره نمود. همچنین تاثیر متغیرهای سودمندی، سهولت، باورپذیری، اطمینان، ریسک به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی معاملات اینترنتی به اثبات خواهد رسید. در پایان، نتایج بررسی فرضیات و تحلیل آن ها و همچنین مدل نهایی تحقیق، ارائه گردیده است.

اهمیت تحقیق

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به منظور گسترش تعاملات الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت که به یکی از معیارهای اصلی توسعه در سال های اخیر بدل گشته، لزوم شناخت بیشتر رفتار سیستم های ارتباطات الکترونیکی در افزایش گرایش و تمایل مردم در پذیرش معاملات الکترونیکی احساس گردیده و تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است.

با توجه به توسعه اینترنت در کشور ایران و افزایش روز افزون کاربران اینترنتی از یک سو و لزوم دستیابی به فاکتورهای پیشرفت و توسعه و نیاز به افزایش فرصت های شغلی، از سوی دیگر، انجام پژوهش های بسیار در زمینه تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک به خصوص در ایران لازم به نظر می رسد.

اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی می گردد که سطح تاثیر عواملی نظیر اطیمنان، باورپذیری، ریسک پذیری و سودمندی و سهولت استفاده از اینترنت در جهت اقبال به معاملات اینترنتی در ایران ارزیابی و به سبب لزوم به کارگیری فناوری در انجام معاملات اینترنتی، از تئوری الگوی پذیرش فناوری، جهت توصیف و پیش بینی سطح پذیرش به کارگیری فناوری های اینترنتی بهره گرفته شود. همچنین با افزودن متغیرهای آماری نظیر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع فعالیت شغلی و تاهل و میزان استفاده از اینترنت، به تصویر گسترده تری از سطح پذیرش معاملات الکترونیکی در جامعه ایرانی دست خواهیم یافت.

 هدف اصلی

هدف، پیش بینی میزان پذیرش معاملات الکترویکی توسط افراد، از طریق ترکیب مدل پذیرش فناوری با ساختارهای اطمینان، باورپذیری و ریسک پذیری است. شایان ذکر است که این سه ساختار دارای بالاترین اهمیت در معاملات الکترونیکی در محیط مجازی و تکنولوژی محور هستند.

به طور خلاصه، هدف این تحقیق، فراهم آوردن یک مدل پایه ای جهت پیش بینی سطح پذیرش افراد برای انجام معاملات الکترونیکی است. این مهم، با تشریح تمایلات و تصمیم گیری های افراد در هنگام استفاده از اینترنت برای انجام معاملات، میسر می شود.

لذا ارائه، تفسیر و آزمون مدلی شناخته شده و بومی شده با شرایط محیط ایران در شناخت عوامل موثر در ترغیب کاربران در استفاده از امکانات منحصر به فرد موجود در اینترنت در جهت شکوفایی ایران عزیز لازم به نظر می رسد.

 

فرمت فایل word 

تعداد صفحات 160 

+پرشسنامه تحقیق

 

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب... 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 1

1-3 اهمیت تحقیق.. 2

1-4 اهداف تحقیق.. 2

1-4-1 هدف اصلی.. 2

1-4-2 اهداف فرعی.. 3

1-4-3 هدف و علت انتخاب موضوع. 3

1-5 مدل تحقیق.. 4

1-6 فرضیه ها 6

1-7 نحوه اثبات فرضیه ها 6

1-8 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-9 دوره زمانی انجام تحقیق.. 7

1-10 قلمرو مکانی تحقیق.. 7

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 بررسی اینترنت در کشور ایران.. 14

2-3 بررسی برخی مطالب نقل شده در جراید. 16

2-4 تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک... 16

2-5 بررسی مزایا و معایب فروشندگان اینترنتی.. 18

2-6 عدم اطمینان به معاملات برخط.. 19

2-7 بررسی متغیرهای مدل و فرضیه های مربوطه. 21

2-7-1 تصمیم گیری برای انجام معاملات برخط.. 26

2-7-2 اطمینان.. 29

2-7-3 باورپذیری (اعتبار داشتن) 30

2-7-4 ریسک پذیری.. 31

2-8 پیشینه تحقیق.. 33

2-9 مرور مختصر در مطالعات و تحقیقات.. 34

2-10 جامعه آماری مورد تحقیق.. 40

فصل سوم روش تحقیق.. 41

3-1 مقدمه. 42

3-2 روش تحقیق.. 42

3-3 جامعه آماری.. 43

3-4 روش نمونه برداری و حجم تقریبی نمونه. 43

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات.. 44

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.. 44

3-5-2 پرسشنامه. 44

3-6 پایایی پرسشنامه. 46

3-7 روایی پرسشنامه. 46

3-8 روش تحلیل آماری.. 46

3-9 الگوریتم تحلیل داده ها در برنامه Smart PLS. 48

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 49

4-1 مقدمه. 50

4-2 ضریب اطمینان پژوهش.... 50

4-3 جداول فراوانی سؤالات تحقیق.. 50

4-4 آمارهای توصیفی سؤالات تحقیق.. 80

4-5 بررسی نرمال بودن سؤالات پرسشنامه. 82

4-6 تحليل استنباطی تحقيق به روش Smart PLS. 84

4-7 بررسی برازش مدل.. 85

4-7-1 برازش مدل های اندازه گيری.. 85

4-7-2 برازش مدل ساختاری.. 95

4-7-3 برازش مدل کلی مجموع. 104

4-8 آزمون فرضيه ها 106

4-8-1 بررسی فرضیه 1. 109

4-8-2 بررسی فرضیه 2. 109

4-8-3 بررسی فرضیه 3. 109

4-8-4 بررسی فرضیه 4. 110

4-8-6 بررسی فرضیه 6. 110

4-8-7 بررسی فرضیه 7. 110

4-8-8 بررسی فرضیه 8. 111

4-8-9 بررسی فرضیه 9. 111

4-8-10 بررسی فرضیه 10. 111

4-8-11 بررسی فرضیه 11. 112

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 113

5-1 مقدمه. 114

5-2 خلاصه پژوهش.... 114

5-3 نتیجه گیری.. 114

5-4 مدل نهایی تبیین شده. 119

5-5 محدودیت ها 120

5-6 پیشنهادها 120

5-7 یافته های تحقیق در مقایسه با مطالعات گذشته. 122

فهرست  منابع و ماخذ. 124

الف- منابع فارسی.. 125

ب- منابع انگلیسی.. 129

پیوست ها 132

پیوست 1- پرسشنامه تحقیق.. 133

پیوست 2- بررسی نظر کارشناسان پیرامون پرسشنامه تحقیق (آزمون روایی پرسشنامه) 138

پیوست 3. 142

پيوست 4 – تحليل Blindfolding. 150

پيوست 5 – تحليل    Bootstrapping. 153

Abstract: 156

 

فهرست اشکال

 

شکل 1- 1 مدل تحقیق پایان نامه. 5

شکل 1- 2مدل پذیرش تکنولوژی ( تم) 8

شکل 1- 3 تئوری عمل هدفمند(ترا) 8

شکل 1- 4 تئوری رفتار برنامه ریزی شده. 9

شکل 2 -  1 نمودار رشد کاربران اینترنت ایران از سال 2000 تا 2011 ( تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 جمعیت ) منبع: بانک جهانی.. 15

شکل 4- 1 نمودار فراوانی سن افراد. 51

شکل 4- 2 نمودار فراوانی جنسیت افراد. 52

شکل 4- 3 نمودار فراوانی تاهل افراد. 53

شکل 4- 4 نمودار  فراوانی سطح تحصیلات.. 54

شکل 4- 5 نمودار فراوانی نوع کار. 55

شکل 4- 6  نمودار فراوانی سوال 6. 56

شکل 4- 7 نمودار فراوانی سوال 7. 57

شکل 4- 8 نمودار فراوانی سؤال 8. 58

شکل 4- 9 نمودار فراوانی سؤال 9. 59

شکل 4- 10 نمودار فراوانی سوال 10. 60

شکل 4- 11 نمودار فراوانی سوال 11. 61

شکل 4- 12 نمودار فراوانی سوال 12. 62

شکل 4- 13 نمودار فراوانی سوال 13. 63

شکل 4- 14 نمودار فراوانی سوال 14. 64

شکل 4- 15 نمودار فراوانی سوال 15. 65

شکل 4- 16 نمودار فراوانی سوال 16. 66

شکل 4- 17 نمودار فراوانی سوال 17. 67

شکل 4- 18 نمودار فراوانی سوال 18. 68

شکل 4- 19 نمودار فراوانی سوال 19. 69

شکل 4- 20 نمودار سوال 20. 70

شکل 4- 21 نمودار فراوانی سوال 21. 71

شکل 4- 22 نمودار فراوانی سوال 22. 72

شکل 4- 23 نمودار فراوانی سوال 23. 73

شکل 4- 24 نمودار فراوانی سوال 24. 74

شکل 4- 25 نمودار فراوانی سوال 25. 75

شکل 4- 26 نمودار فراوانی سوال 26. 76

شکل 4- 27 نمودار فراوانی سوال 27. 77

شکل 4- 28 نمودار فراوانی سوال 28. 78

شکل 4- 29 نودار فراوانی سوال 29. 79

شکل 4- 30 تصویر 6 کدل اندازه گیری مربوط به 6 متغیر اصلی پرسشنامه. 86

شکل 4- 31 ضرایب بارهای عاملی.. 88

شکل 4- 32 تصویر برازش مدل ساختاری.. 96

شکل 4- 33 تصویر تحلیل ضرایب معنی دار t-values. 97

شکل 4- 34 تصویر تحلیل ضرایب معنی داری (t–value) مربوط به هریک از فرضیه. 106

شکل4- 35 تصویر تحلیل استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از فرضیه ها 107

شکل 5- 1 مدل نهایی تبین شده. 119پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
22_411775_2677.zip18 MB