مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه ارشد بررسي مقايسه اي نگرش شهرنشينان و روستانشينان شهرستان رضوانشهر در مورد هدفمندي يارانه ها

پروژه ارشد بررسي مقايسه اي نگرش شهرنشينان و روستانشينان شهرستان رضوانشهر در مورد هدفمندي يارانه ها

چکیده

طرح هدفمندي يارانه ها يكی از اتفاقات اقتصادي مهم درتاريخ ايران است كه نتايج اجتماعي، فرهنگي و سياسي متعددي درپي دارد. در سالهاي اخير، شكل جديدي ازتوزيع يارانه ها و اين بار به صورت پرداخت نقدي اجراشده که قبل و بعد از اجراي آن، نگرشها و نظریات متعددي پيرامون نتايج آن ابراز شده است.

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به «بررسي مقايسه اي نگرش شهرنشينان و روستانشينان شهرستان رضوانشهردر مورد هدفمندي يارانه ها» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسي مقايسه اي نگرش شهرنشينان و روستانشينان شهرستان رضوانشهردر مورد هدفمندي يارانه ها و اهداف فرعی شامل؛ بررسی رابطه بين 1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تاهل 4- سطح تحصیلات 5- طبقه اجتماعی- اقتصادی و 6- نوع نگرش سیاسی با هدفمندي يارانه ها بوده است. دراین راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ نگرش به هدفمندی یارانه ها، متغيروابسته تحقیق و 1- جنسیت (برگرفته ازنظریات هومنز و بلاو)2- سن(برگرفته ازنظریات بلاو و امرسون) 3- وضعیت تاهل(برگرفته ازنظریات بلاو) 4- سطح تحصیلات(برگرفته ازنظریات هومنز، بلاو و امرسون)    5- طبقه اجتماعی- اقتصادی(برگرفته ازنظریات هومنز، بلاو و امرسون) و 6- نوع نگرش سیاسی (برگرفته ازنظریه های بلاو و امرسون) متغیرهای مستقل تحقیق هستند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای135 نفری از جامعه آماری (شهرنشينان و روستانشينان شهرستان رضوانشهر) که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون ضرايب همبستگي لاندا، اسپيرمن و آزمونهای سنجش تفاوتt ؛  بين 1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تاهل 4- سطح تحصیلات 5- طبقه اجتماعی- اقتصادی و 6- نوع نگرش سیاسی  با هدفمندي يارانه ها رابطه معنی داری وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

يارانه‌ها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت‌ها هستند كه براي حمايت از مصرف‌كنندگان، توليد‌كنندگان و صادر كنندگان پرداخت مي‌شوند. يارانه‌ به عنوان كمك‌‌هاي دولت تلقي مي‌شوند كه اولاً به مصرف‌كنندگان اجازه مي‌دهد كالاها و خدمات را در قيمت‌هاي پائين‌تر از قيمت‌هاي بازار خريداري كنند و ثانياً درآمدهاي توليد‌كنندگان را در مقايسه با حالت بدون مداخله، افزايش مي‌دهد.

بايد توجه داشت كه صرف پرداخت يارانه ضامن دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتر نيست. تنها هنگامي مي‌توان نسبت به اثربخشي يارانه‌ها در اقتصاد اطمينان يافت، كه اين ابزار حمايتي، به نحو هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقيقت، هدفمند سازي يارانه‌ها ـ به وي‍ژه يارانه انرژي ـ مسيري است كه لاجرم كشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حركت به تأخير افتد، عوارض و هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد بود.    

در نظام فعلي پرداخت يارانه، اگر چه مبلغ هنگفتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد و از اين طريق زمينه‌هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت‌پذيري اقتصادي فراهم مي‌آيد، همچنان مشكلاتي در عملكرد وجود دارد كه مانع از تحــقق كامل اهداف اين نظام مي‌باشد.در شرایط فعلی منابع ارزشمند کشور به صورت روزمره مصرف می شود، در صورتی که این منابع باید صرف طرح های اشتغالزا، بهبود محیط زیست و پیشرفت اقتصاد و کشاورزی شود.

موضوع ازآن جهت مهم مي نمايدكه نظريات وتگرش هامتفاوت بوده واين طرح مخالفان وموافقان زيادي هم درسطح كارشناسان وهم شهروندان عادي دارد، بنابراین انجام این پژوش وپژوهش های مشابه، ضمن ارائه مبانی نظری،باجمع آوری نظریات شهروندان، می تواندکمک شایانی به مجریان طرح نماید.

3-1- اهداف پژوهش:

هدف كلي:

- بررسي مقايسه اي نگرش شهرنشينان وروستانشينان شهرستان رضوانشهردرمورد هدفمندي يارانه ها

اهداف جزئي:

- بررسي رابطه بين جنسيت ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

- بررسي رابطه بين سن ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

- بررسي رابطه بين تاهل ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

- بررسي رابطه بين سطح تحصيلات ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

- بررسي رابطه بين طبقه اجتماعي- اقتصادي ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

- بررسي رابطه بين نگرش سياسي ونحوه نگرش به هدفمندي يارانه ها

 

 

فرمت فایل word 

تعداد صفحات 125 

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به یارانه تخصصی + عمومی

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه: 1

1- 2  بیان مساله: 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

1-4 اهداف پژوهش: 7

1-5 سوالات پژوهش: 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش... 9

2-1 مقدمه. 9

2-2- پیشینه تحقیق. 10

2-2-1- تحقیقات خارج از ایران. 10

2-2-2- تحقیقات داخل ایران. 12

2-3 مبانی نظری(تئوریها): 13

2-3-1  تعاریف وانواع یارانه. 13

2-3-2- تاریخچه یارانه درجهان. 18

2-3-2-1 تجربه‌هاي اصلاح يارانه‌ي انرژي.. 19

2-3-2-2 تجربه‌هاي اصلاح يارانه مواد غذايي. 21

2-3-3- تاریخچه یارانه درایران. 25

2-3-3- روند يارانه‌هاي پرداختي در ايران. 27

2-3-4  تئوریها 30

2-3-4-1 تئوریهای اقتصادی.. 30

1-1- هدفمند نمودن به كارگيري منابع كمياب.. 31

2-1- تثبيت قيمت‌ها 32

3-1- توزيع درآمد. 32

1-2- بررسي نقش و جايگاه دولت در نظام‌هاي اقتصادي.. 34

2-2- نقش دولت در كشورهاي صنعتي.. 35

3-2- نقش دولت در كشورهاي در حال توسعه. 36

1-3- هدفمند كردن استفاده از منابع كمياب.. 37

2-3- پرداخت يارانه براي تخصيص بهينه منابع توليد. 39

3-3- استفاده از يارانه براي تثبيت قيمت‌ها 40

4-3- سياست حداقل قيمت (قيمت كف) 41

5-3- سياست سقف قيمت.. 41

6-3- توزيع عادلانه درآمد. 42

7-3- سياست‌هاي بازرگاني حمايت از توليدات داخلي.. 43

2-3-4-2 تئوریهای جامعه شناختی. 44

2-3- پيتر بلاو. 47

3-3- ریچاردامرسون. 49

4-2- جدول چارچوب نظري: 49

فصل سوم: روش  تحقیق. 52

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش تحقیق. 53

3-2-1 مراحل اجرای روش دلفی دراین تحقیق: 53

3-2-2پرسشنامه(راند) دوم 57

3-2-3 پرسشنامه(راند)سوم 60

3-2-4 راندچهارم(ورقه راي) 61

3-3 قلمروتحقیق. 62

3-4- جامعه آماری وحجم نمونه. 62

3-5- روش نمونه گیری.. 63

3-6 تعريف عملياتی متغيرها 64

3-7 ابزارپژوهش: 65

3-8 روایی و پایایی. 65

3-8-1 روايي يا اعتبار پرسشنامه : 65

3-8-2 پايائي يا اعتماد پرسشنامه : 65

3-9روشهای آماری.. 66

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 67

4-1 آمارهای توصیفی. 68

4-1-1 آمارهای توصیفی مربوط به پاسخگویان عادی.. 68

4-1-1-1 آمارهای جمعیت شناختی جدول 1-4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 68

4-1-1-2 آمارهای مربوط به سوالات اصلی. 76

4-1-2 آمارهای توصیفی مربوط به پاسخگویان خبره 80

4-1-2-1 آمارهای جمعیت شناختی. 80

4-1-2-2 آمارهای مربوط به سوالات اصلی. 87

4-2  آمارهای استنباطی(آزمون فرضیات) 88

4-2-1  آزمون فرضیات بااستفاده ازداده های مربوط به پاسخگویان عادی.. 88

4-2-2 آزمون فرضیات بااستفاده ازداده های مربوط به پاسخگویان خبره(کارشناس) 94

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات.. 101

5-1 مقدمه: 102

5-2 نتيجه گيري توصيفي: 102

5-3  نتيجه گيري برحسب اهداف پژوهش: 105

5-4 مقایسه نتایج تحقیق بانتایج تحقیقات قبلی: 108

5-5 ارائه راهکارها وپیشنهادات.. 109

5-5-1 پيشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش: 109

5-5-2 پيشنهادات پژوهشی: 110

5-6 محدودیتهای تحقیق: 111

منابع : 112

پیوست ها 115

پیوست 1 پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به یارانه (عمومی) 116

پیوست 2 پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به یارانه (تخصصی) 118

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad125_413459_7147.zip1.4 MB