مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن

بررسی میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن

چکیده:

شیوه زندگی عشایر به عنوان یکی ازیکی سه شیوه جامعه (شهری، روستایی یاعشایری) دردهه های اخیر، دچار دگرگونی های فراوانی شده و تمایل به یکجانشینی در میان این قشر به شدت افزایش یافته است. از آنجایی که یکجانشینی آسیب جامعه عشایری محسوب می شود، شناسایی عوامل مرتبط، می تواند اطلاعات سودمندی در اختیار مسوولان امر قرار دهد. به همین دلیل این تحقیق به بررسی «میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانیشی و عوامل مرتبط با آن» در سال 1393 می پردازد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسشنامه ای که محقق، آن را طراحی کرده است، انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای عشایری شهرستان پارس آباد مغان به تعداد 2850خانوار بوده و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  200 خانوار، محاسبه شده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. طبق یافته های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده مشخص شده است که بین میزان همنشینی و ارتیاط عشایر با یکجانشین ها، بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری، بین میزان تغییر سبک زندگی در دشت مغان و وضعیت اقتصادی عشایر با میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد.

اهداف پژوهش:

هدف كلي:

تعیین میزان تمایل عشایرشهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن.

اهداف جزئي:

  • تعیین رابطه بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان جاذبه های زندگی روستایی وشهری ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.

 5-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

  •  میزان تمایل عشایر شهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی چقدر است وعوامل مرتبط با آن کدامند؟

- سوالات جزئی:

  • آیا بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟

 

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 100 

+پرسشنامه و پروپزال پایانامه

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات.. 1

1-1- مقدمه: 2

2- 1  بیان مساله: 2

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

4-1- اهداف پژوهش: 5

5-1- سوالات پژوهش: 5

فصل دوم :ادبیات پژوهش... 6

1-2- مقدمه. 7

2-2- تاریخچه. 8

2-3 پیشینه تحقیق. 32

2-3-1- تحقیقات خارج از ایران. 32

2-3-2 تحقیقات داخل ایران. 33

2-4 تئوریها 37

2-4-1دسته بندی تئوری ها 37

2-5 چارچوب نظري: 44

2-6  مدل تحلیلی پژوهش: 45

7-2- فرضیه ها 45

فصل سوم:روش  تحقیق. 47

3-1مقدمه. 48

3-2روش تحقیق. 48

3-3 قلمروتحقیق. 48

3-4 جامعه آماری وحجم نمونه. 48

3-5 روش نمونه گیری.. 49

3-6 تعريف متغيرها 50

3-7 ابزارپژوهش: 51

3-8 روایی و پایایی.. 51

3-8-1 روايي يا اعتبار پرسشنامه : 51

3-8-2 پايائي يا اعتماد پرسشنامه : 51

3-9 روشهای آماری.. 53

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 54

4-1 آمارهای توصیفی.. 55

4-1-1 آمارهای مربوط به   متغیرهای جمعیت شناختی.. 55

4-1-2 آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل. 60

4-1-3 آمارهای توصیفی مربوط به متغیروابسته. 69

4-1-4 میانگین نمرات مربوط به متغیرهای مستقل و متغیروابسته. 71

4-2 یافته های استنباطی: 72

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 76

5-1 مقدمه: 77

5-2 نتایج استنباطی: 77

5-3 نتایج توصیفی: 77

5-4 خلاصه ای ازمبانی نظری.. 79

5-5 ارائه راهکارها وپیشنهادات.. 82

5-5-1 پيشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش: 82

5-5-2 پيشنهادات پژوهشی: 83

5-6 محدودیتهای تحقیق: 84

منابع : 85

ضمائم. 89

 

فهرست اشکال

شکل(1- 2) ساختارنظام ایلی.. 31

شکل(2-2) مدل نظری تحقیق. 45

 

فهرست جداول

جدول 2-2- جدول چارچوب تئوریک... 44

جدول( 1-3) تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 50

جدول(2-3) جدول آلفای کرونباخ. 52

جدول (1-4) توزیع پاسخگویان براساس نحوه زندگی.. 55

جدول(2-4) توزیع پاسخگویان نیمه یکجانشین براساس محل نیمه یکجانشینی.. 56

جدول(3-4) توزیع پاسخگویان براساس دارا بودن تعداد دام. 57

جدول(4-4) توزیع پاسخگویان براساس بالاترین سطح تحصیلات دربین اعضای خانواده 58

جدول(6-4) توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به مولفه های های همنشینی.. 60

جدول(7-4) توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به مولفه های های جاذبه های یکجانشینی.. 63

جدول(8-4) توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به مولفه های های تغییرسبک زندگی.. 65

جدول(9-4) توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به مولفه های های وضعیت اقتصادی.. 67

جدول(11-4) توزیع پاسخگویان براساس پاسخ به مولفه های های تمایل به یکجانشینی.. 69

جدول (12-4)میانگین نمرات مربوط به ابعادمتغیرمستقل و متغیروابسته. 71

جدول(13-4): آزمون رابطه بین میزان همنشینی عشایر با یکجانشین ها و میزان تمایل به یکجانشینی عشایر. 72

جدول(14-4): آزمون رابطه بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری و میزان یکجانشینی عشایر. 73

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad102_416567_2738.zip1 MB