مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تأثیر فشار روانی مسابقه بر ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال

پروژه تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال 

. اهداف تحقيق

1-4-1 . هدف کلي

هدف کلي از‌اين تحقيق بررسي تاثير فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول، تستوسترون، IgA و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال است.

1-4-2 . اهداف اختصاصي

 • تعيين تاثيرفشار رواني مسابقه برغلظت کورتيزول بزاقي مربيان ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول بزاقي مربيان برنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه برغلظت کورتيزول بزاقي مربيان بازنده ليگ برتر
 • مقایسه غلظت کورتيزول بزاقي مربيان برنده و بازنده ليگ برتر
 • تعيين تاثيرفشاررواني مسابقه برغلظت تستوسترون بزاقي مربيان ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر غلظت تستوسترون بزاقي مربيان برنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشاررواني مسابقه برغلظت تستوسترون بزاقي مربيان بازنده ليگ برتر
 • مقایسه غلظت تستوسترون بزاقي مربيان برنده و بازنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر غلظت IgA بزاقي مربيان ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر غلظت IgA بزاقي مربيان برنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه برغلظت IgA بزاقي مربيان بازنده ليگ برتر
 • مقایسه غلظت IgA بزاقي مربيان برنده و بازنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان برنده ليگ برتر
 • تعيين تاثير فشار رواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان بازنده ليگ برتر
 • مقایسه تعداد ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر

 

1-5 . فرضيه‌هاي تحقيق

 • فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول بزاقي مربيان فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول بزاقي مربيان برنده تاثير معنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت کورتيزول بزاقي مربيان بازنده تاثير معنی داری دارد.
 • بین غلظت کورتيزول بزاقي مربيان برنده و بازنده تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • فشاررواني مسابقه برغلظت تستوسترون بزاقي مربيان فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت تستوسترون بزاقي مربيان برنده تاثير معنی داری دارد.
 • فشاررواني مسابقه برغلظت تستوسترون بزاقي مربيان بازنده تاثيرمعنی داری دارد.
 • بین غلظت تستوسترون بزاقي مربيان برنده و بازنده تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت IgA بزاقي مربيان فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت IgA بزاقي مربيان برنده فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر غلظت IgA بزاقي مربيان بازنده فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • بین غلظت IgA بزاقي مربيان برنده و بازنده فوتبال تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان فوتبال تاثير معنی داری دارد.
 • فشاررواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان برنده فوتبال تاثيرمعنی داری دارد.
 • فشار رواني مسابقه بر تعداد ضربان قلب مربيان بازنده تاثير معنی داری دارد.
 • بین تعداد ضربان قلب مربيان برنده و بازنده فوتبال تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

1 – 6 . روش انجام تحقيق

              در اين تحقيق با درخواست كتبي و موافقت مديران باشگاه‌ها، ‌16 تن از سرمربيان تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال در فصل 83- 84 انتخاب و نمونه آماري تحقيق حاظر را تشكيل میدهند. در روز مسابقه نمونه گيري بزاقي درپنج مرحله انجام می شود. براي تعيين تغييرات ضربان قلب از دستگاه اندازه گيري ضربان قلب گروهي Team-Polar استفاده می شود. كمربندها 15 دقيقه قبل از آغاز مسابقه به سينه مربيان بسته و بعد از پايان مسابقه باز می شوند. همچنين از لحظه آغاز مسابقه، لحظات حساس بازي مثل، گل زدن، گل خوردن و ... با درج زمان دقيق آن در فرم ويژه ثبت می گردد . اندازه گيري غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA و ضربان قلب استراحت آزمودني‌ها به جهت اين كه درشرايط مسابقه قرارنداشته باشند، يك هفته پس از پايان مسابقات ليگ انجام می شود. نمونه‌هاي بزاقي پس از جمع‌آوري به آزمايشكاه منتقل و با توجه به فرضيه‌ها به سوالات تحقيق پاسخ داده می شود. نتايج بدست آمده از روش تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مكرر (ANOVA) وآزمون تعقيبي شفه وهمچنین tمستقل  براي آزمون فرضيه‌هامورداستفاده قرارمی گیرد. سطح معني‌داري p<0.05 در نظر گرفته می شود.

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه ...........................................................     2

1-2- بیان مسئله  ............................................................     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ..................................................     5

1-4- اهداف تحقیق .....................................................................     6

1-4-1- هدف کلی ...................................................................     6

1-4-2- اهداف اختصاصی .......................................................     7

1-5- فرضیه های تحقیق ............................................................     7

1-6- روش انجام تحقیق ...............................................................     8

1-7- محدودیت های تحقیق ..............................................................     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ...........................................................    10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ..................................................................................... 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ....................................................................... 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی .............................. 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ....................................... 15

2-2-3- کورتیزول  ................................................................................   16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی .............................................    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ....................................................   18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  ...................................................    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ......................................................... .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  .......................................... ............................................. .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ............................................................................. ..    20

2-2-10- تستوتسرون ..............................................................................    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما ........................................................   21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ..............................................................   21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون ......................................... 22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ....................................................    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ....................................................................   24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ..............................................................    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن ...................................................................................  25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ........................................................................   25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ........................................................................    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها .....................................................................   27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی ............................................................................................... .    27

2-3- پیشینه تحقیق  ......................................................................................    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ............................................................................ .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ............................................ .    33

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ................................................................................................   43

3-2- جامعه و نمونه آماری ................................................................................   43

3-3- متغیرها تحقیق .........................................................................................   43

3-4- ابزار اندازه گیری........................................................................... .........   43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات .............................................................................    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی .............................................................................    45

3-6- روش های آماری ........................................................................................   46

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ......................................................................................................   48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ...................................................................    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها ............................................................................    48

4-2-2- کورتیزول  بزاقی .............................................................................   49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ............................ .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                    ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده .............................. .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی .......................................................................  53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                   .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ...............    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده .......................... .    56

4-2-4- IgA بزاقی .................................................................................  57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ................................... .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ........................... .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری............................ .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده......................................... ..    60

4-2-5- ضربان قلب ........................................................................................  61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری .................................... ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............................ ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ........................... .    63

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ......................................     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ...................................................... ...............    65

 

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه .......................................................................................  82

5-2- خلاصه تحقیق ..................................................................................    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  .................................................................. 83

5-4- پیشنهادات ..................................................................................... ... 88

منابع .......................................................................................................    89

 

پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ............................ ...............    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ......................................................... ......... 98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ...............................    99

 پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-polar...........................................

 

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی    


فهرست جداول

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ..........................................................    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  ..............................................    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ............................ ..........    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده............................ ..........    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ........................... .........    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  .........................................    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده.................................    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  .............................     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ...............................    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ....................................................    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  ...........................................    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده................................... .........    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده................................... ..........    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان............................................... ..........    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده..................................... ..........    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده.................................... .........    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده...............................................  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان........................................... .........    65

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان......................................... .........    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده................................. ..........    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............................... ..........    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ....................................    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده......................................    67

جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده   .........    68

جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان...............................................    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان.................................... ..........    69

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده............................ ..........    70

جدول 4-28- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده.......................... ..........    70

جدول 4-29- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده........................... ..........    71

جدول 4-30- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده......................... ..........    71

جدول 4-31- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربيان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ......................................................................................................    72

جدول 4-32- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان...................................... ...................    73

جدول 4-33- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان................................................. .........    73

جدول 4-34- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان برنده.................................................    74

جدول 4-35- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده....................................... .........    74

جدول 4-36- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده........................................ .........    75

جدول 4-37- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده..............................................    75

جدول 4-38- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ................................................................................................. .........    76

جدول 4-39- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان.................................................... .........    77

جدول 4-40- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان .................................................. ........     77

جدول 4-41- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................... ........     78

جدول 4-42- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده........................................ .........    78

جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده......................................... .........    79

جدول 4-44- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده................................................    79

جدول 4-45- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب  مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري .....................................................................................................    80


فهرست شكل‌ها و نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 2-1- مراحل تنظیم ترشح هورمون کورتیزول.............................................................................    14

شکل 2-2- نمونه طرح ترشح کورتیزول در طی 24 ساعت ..................... .............................................    15

شکل 2-3- نظریه  mazor ،تغییرات هورمون های تستوسترون،کورتیزول ورفتاردرمردان ...........    33

نمودار 4-1 میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ...................... .............................................    49

نمودار 4-2- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده......................                          ..........    50

نمودار 4-3- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده.............................................. ..........    51

نمودار 4-4- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده.............................. .........    52

نمودار 4-5- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان....................... ..............................................    53

نمودار 4-6- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده................ ............................................    54

نمودار 4-7- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده............... ............................................    55

نمودار 4-8- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ................................    56

نمودار 4-9- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان........................................ ...........................................    57

نمودار 4-10- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده............................. ............................................    58

نمودار 4-11- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده .......................................................................    59

نمودار 4-12- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده..............................................    60

نمودار 4-13- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان............................................................................ ..........    61

نمودار 4-14- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده  ........................... .............................................    62

نمودار 4-15- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده........................... ............................................    63

نمودار 4-16- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده.............................................    64پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
491_418526_6662.zip388.5k