مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

چکيده :

کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است. هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کيلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تيم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضويت در يکي از تيمهاي شرکت کننده در ليگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همين منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفي و در يک طرح دوسوکور به دو گروه کراتين ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسيم شدند. سپس گروه مکمل کراتين به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتين در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حاليکه گروه دارونما به همين شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پيش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربي آزمودنيها توسط دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ارزيابي شد. سپس آزمودنيها آزموني را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانيه  ( 6 × 10 ثانيه ) با30 ثانيه استراحت غير فعال بين هر تکرار ، بر روي دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از اين آزمون از وريد بازوئي آزمودنيها در حالت نشسته توسط يک متخصص خونگيري مي شد. در ...

اهداف تحقيق

1-4-1. هدف کلي

هدف کلي اين تحقيق تعيين تأثيرمصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندو کاران نخبه مي باشد.

 

1-4-2. اهداف ويژه

1-4-2-1. تعيين ميزان تغييرات پاسخ آمونياک خون تکواندوکاران پس از مصرف مکمل کراتين

1-4-2-2. تعيين ميزان تغييرات سرعت تکواندوکاران پس از مصرف مکمل کراتين

1-4-2-3. تعيين ميزان تغييرات چابکي  تکواندو کاران  پس از مصرف مکمل کراتين

1-4-2-4. تعيين ميزان تغييرات وزن تکواندو کاران  پس از مصرف مکمل کراتين

1-4-2-5. تعيين ميزان تغييرات توده بدون چربي بدن تکواندوکاران پس از مصرف مکمل کراتين

1-4-2-6. تعيين تغييرات پاسخ آمونياک خون تکواندوکاران در دو گروه کراتين و دارونما

1-4-2-7. تعيين تغييرات سرعت تکواندوکاران در دو گروه کراتين و دارونما

1-4-2-8. تعيين تغييرات چابکي تکواندوکاران در دو گروه کراتين و دارونما

  • تعيين تغييرات وزن تکواندوکاران در دو گروه کراتين و دارونما

1-4-2-10. تعيين تغييرات توده بدون چربي تکواندوکاران در دو گروه کراتين و دارونما

 

تعداد صفحات 145 word

 

فهرست مطالب

عنوان 

صفحه

فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................

1

1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

2

1-2. بيان مساله.............................................................................................................................................

4

1-3. ضرورت و اهميت تحقيق....................................................................................................................

7

1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................

10

1-5. متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................

11

1-6. فرضيات تحقيق....................................................................................................................................

11

1-7. محدوديتهاي تحقيق...........................................................................................................................

12

1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.................................................................................................

13

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق.........................................................................................

15

2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

16

2-2. مباني نظري تحقيق.............................................................................................................................

16

   2-2-1. کراتين.........................................................................................................................................

16

     2-2-1-1. تاريخچه کراتين................................................................................................................

16

     2- 2-1-2. منابع کراتين....................................................................................................................

17

     2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين.......................................................................................

18

     2-2-1-4. نقش کراتين در بدن........................................................................................................

21

     2-2-1-5. عوارض جانبي...................................................................................................................

23

   2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

25

25

         2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................

25

     2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................

26

     2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................

27

     2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................

29

     2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................

32

          2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................

32

     2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................

35

     2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................

40

     2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................

44

   2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن..........................................

47

   2-2-4. وزن..........................................................................................................................................

48

     2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................

50

   2-2-5. وزن بدون چربي ....................................................................................................................

52

   2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي.......................................................................................................

53

   2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................

55

     2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن............................................................................................

56

     2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................

58

   2-2-8. چابکي.....................................................................................................................................

59

     2-2-8-1. آزمون هاي چابکي...........................................................................................................

60

2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين......................................................................

60

   2-3-1.  تحقيقات داخلي.....................................................................................................................

61

   2-3-2. تحقيقات خارجي.....................................................................................................................

61

     2-3-2-1.  مکمل سازي کوتاه مدت..............................................................................................

63

     2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت.........................................................................................

66

     2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت.......................................................................................

69

     2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان...........................................................................................

74

     2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي.......................................................................................

76

     2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني.............................................................................

80

     2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک......................................................................................

84

فصل سوم : روش شناسي تحقيق......................................................................................................

85

3-1. مقدمه...................................................................................................................................................

85

3-2. روش تحقيق.......................................................................................................................................

85

3-3. مشخصات آزمودنيها............................................................................................................................

86

3-4. مکمل سازي آزمودنيها................................................................................................

87

3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها................................................................................................................

88

3-6. متغير هاي تحقيق...............................................................................................................................

88

3- 7. ابزار هاي اندازه گيري.......................................................................................................................

89

3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها..........................................................................................................

89

  3-8-1. قد..................................................................................................................................................

89

   3-8-2. خونگيري.....................................................................................................................................

90

     3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني.................................................................................................

90

   3-8-3. ترکيبات بدن.............................................................................................................................

90

   3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت............................................................................................................

91

   3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز..............................................................................................................

92

3-9. روشهاي آماري تحليل داده ها.........................................................................................................

93

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها...............................................................................................

94

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................

94

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها.....................................................................................................

95

   4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................

96

   4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................

97

  4-2-3. چابکي...........................................................................................................................................

98

   4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................

99

   4-2-5. توده بدون چربي.......................................................................................................................

100

   4-2-6. مايعات بدن.................................................................................................................................

101

   4-2-7. کراتينين......................................................................................................................................

102

   4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................

103

4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................

103

   4-3-1. فرضيه اول..................................................................................................................................

105

  4-3-2. فرضيه دوم...................................................................................................................................

106

   4-3-3. فرضيه سوم.................................................................................................................................

107

   4-3-4. فرضيه چهارم.............................................................................................................................

108

   4-3-5. فرضيه پنجم...............................................................................................................................

109

   4-3-6. فرضيه ششم...............................................................................................................................

110

   4-3-7. فرضيه هفتم...............................................................................................................................

111

   4-3-8. فرضيه هشتم..............................................................................................................................

113

   4-3-9. فرضيه نهم..................................................................................................................................

114

  4-3-10. فرضيه دهم...............................................................................................................................

118

4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق..............................................................................................................

121

فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري........................................................................................

122

5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

122

5-2. خلاصه تحقيق................................................................................................................................

124

5-3. بحث و بررسي..................................................................................................................................

129

5-4. نتيجه گيري.........................................................................................................................................

129

5-5. پيشنهادات............................................................................................................................................

 

 منابع ندارد


 

 

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفيت و توان بيشينه سه دستگاه انرژي............................................................................

53

جدول2-2. حداقل درصد چربي بدن براي مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........

86

جدول 3-1  . شاخصهاي آماري سن، قد و وزن و سابقه تمريني آزمودنيها......................................

95

جدول 4-1. شاخصهاي آماري مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتين و دارونما ............................

96

جدول 4-2. شاخصهاي آماري مربوط به سرعت گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهاي آماري مربوط به چابکي گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهاي آماري مربوط به وزن گروه کراتين و دارونما ..............................................

99

جدول 4-5. شاخصهاي آماري مربوط به توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما ........................

100

جدول 4-6. شاخصهاي آماري مربوط به کل مايعات بدن گروه کراتين و دارونما .........................

101

جدول 4-7. شاخصهاي آماري مربوط به کراتينين گروه کراتين و دارونما در پيش آزمون..........

102

جدول 4-8. شاخصهاي آماري مربوط به ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن گروه .....................

104

جدول 4-9. مقايسه ميانگين آمونیاک در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................................

جدول 4-10. مقايسه ميانگين سرعت در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................

105

جدول 4-11. مقايسه ميانگين چابکي در پيش و پس آزمون گروه کراتين....................................

106

جدول 4-12. مقايسه ميانگين وزن در پيش و پس آزمون گروه کراتين.........................................

107

جدول 4-13. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه کراتين..................

108

جدول4-14. مقايسه ميانگين آمونیاک در دو گروه کراتين و دارونما.................................................

109

جدول4-15. مقايسه ميانگين سرعت در دو گروه کراتين و دارونما..................................................

110

جدول4-16. مقايسه ميانگين چابکي در دو گروه کراتين و دارونما..................................................

112

جدول4-17. مقايسه ميانگين وزن بر حسب کيلوگرم در دو گروه کراتين و دارونما....................

113

جدول4-18. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در دو گروه کراتين و دارونما................................

115

جدول 4-19. خلاصه اي از تغييرات متغيرهاي تحقيق در گروه کراتين و دارونما........................

116

جدول 4-20. خلاصه اي از اختلاف تغييرات متغيرها در دو گروه کراتين و دارونما.....................

117

جدول 4-21. تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در گروه کراتين و دارونما..............................

118

جدول 4-22. اختلاف تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در دو گروه کراتين و دارونما...........

120

فهرست شکلها

 

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتين............................................................................................................................

21

شکل 3-1. مسير حرکت در تست چابکي ايلينويز...............................................................................

92

نمودار 4-1. تغييرات آمونیاک خون در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما..............

110

نمودار 4-2. تغييرات سرعت در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...........................

111

نمودار 4-3. تغييرات توان در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...............................

112

نمودار 4-4. تغييرات چابکي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما...........................

114

نمودار 4-5. تغييرات وزن در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما................................

115

نمودار 4-6. تغييرات توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما.........

117

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
var145_419698_7063.zip346.9k