مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

رساله ارشد توسعه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های هوایی داخلی

رساله ارشد توسعه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های هوایی داخلی

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن شد تا آنچه پیشروهای هوایی جهان در زمینه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی آن بکار گرفته اند و انجام می دهند جمع آوری شود و از آنها یا حتی نسخه ی بومی شده آنها در ایران استفاده کنیم.

باید پذیرفت که رکن اساسی سیستم های مدیریت کیفیت، 9001 ISO می باشد. همچنین نباید از AQAP که شرکت ها در قسمت نظامی خود استفاده می کنند چشم پوشی کرد.

امروزه صنعت هواپیماسازی کشورمان با شیب ملایمی اما پیوسته درصدد پیوستن به کشورهای سازنده محصولات هوایی است گرچه در حال حاضر هم کشورمان محصولات سبک و کوچک را تولید می کند.

با وجود محدودیت های موجود در امر صنعت هوایی کشورمان که از سوی کشورهای غربی بر ما اعمال می شود، به آینده کشورمان در حوزه هوایی می توان بسیار امیدوار بود.

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روش سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

ارتقای کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

در نظر گرفتن کلیات سیستم مدیریت کیفیت و جامع بودن آن از ضرورت های انجام این تحقیق است زیرا برای آنکه بتوانیم مدل بومی قابل قبولی را برای حوزه هوایی خود ارائه دهیم باید ریز به ریز سیستم مدیریت کیفیت را باز کنیم و با جمع بندی های مفید از شرکت های برتر بتوانیم عصاره و چکیده مفید و مناسبی را ارائه دهیم و روی آن مدل بتوانیم توانایی های خود را پیاده کنیم و آن را بومی سازی کنیم.

اهداف تحقیق

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روشن سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

ارتقاء کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

همچنین مزایا و کاربرد این تحقیق را در این موارد می دانیم:

با توجه به آنچه در قسمت سابقه و ضرورت انجام تحقیق آورده شده است، جنبه جدید و نوآوری این تحقیق را در بررسی یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ارائه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس بررسی و نتیجه گیری از شرکت های برتر هوایی می دانم.
استفاده از این تحقیق می تواند باعث روشن سازی سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی شرکت های برتر هوایی داخلی شود و متخصصان برجسته کشورمان بتوانند با تجزیه تحلیل بر روی آن، مدل ارزیابی سیستم مدییت کیفیتی بومی را پیاده سازی کنند.
همچنین علاوه بر شرکت های هوایی در شرکت ها و سازمان های صنعتی- تولیدی غیر هوایی نیز کاربرد دارد.

 سوالات تحقیق

برای روشن تر شدن مساله مورد نظر سوالات اساسی زیر مطرح می شود:

سوالات اصلی:

شاخص های ارزیابی کیفیت شرکت های هوایی داخلی کدام اند؟
مدل پیشنهادی با توجه به شرایط موجود کشور در صنعت هوایی چیست؟

سوالات فرعی:

استانداردهای معتبری که شرکت های برتر هوایی استفاده می کنند، کدامند؟
آیا امکان طراحی مدل بومی استاندارد برای شرکت های هوایی داخلی وجود دارد؟
برای بهبود و پیشرفت کیفیت از چه ابزار کیفی ای باید استفاده کرد؟

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 108 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله و تعریف موضوع. 2

1-3 اهداف تحقیق.. 3

1-4 سوالات تحقیق.. 4

1-5 سابقه تحقیق.. 4

1-6 ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-7 ساختار کلی پایان نامه. 6

فصل دوم مرور ادبیات.. 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 پیشینه تحقیق.. 10

2-2-1 کیفیت... 10

2-2-1-1 سیستم مدیریت کیفیت... 10

2-2-1-2 برنامه کیفیت... 10

2-2-1-3 کنترل کیفیت... 11

2-2-1-4 تضمین کیفیت... 11

2-2-1-5 بهبود کیفیت... 11

2-2-2 اصول سیستم مدیریت کیفیت چیست... 12

2-2-3 ارزیابی کیفیت... 19

2-3 بررسی چگونگی وجود سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های برتر منتخب هوایی: 20

2-3-1 شرکت های برتر هوایی از نظر کیفیت... 20

2-3-1-1 شرکت یوروکوپتر. 21

2-3-1-2 شرکت ای.تی.ار. 26

2-3-1-3 شرکت بوئینگ... 32

2-4 بررسی استانداردهای برتر کیفیت... 37

2-4-1 تاییدیده سازمان تولید. 39

2-4-2 تاییدیه سازمان طراحی.. 39

2-4-3 تاییدیه سازمان تعمیر و نگهداری.. 39

2-4-4 استاندارد ایزو 9001. 39

2-4-4-1 مزایای ایزو 9001 چیست... 40

2-4-4-2 معایب ایزو 9001. 41

2-4-5 استانداردهای MIL 45 و MIL 98. 41

2-4-6 استاندارد صنایع هوافضا ای.اس 9100. 41

2-5 نوآوری و سابقه تحقیق.. 42

فصل سوم: روش تحقیق.. 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 روش تحقیق.. 48

3-3 روش شناسی تحقیق.. 49

3-3-1 جامعه آماری.. 49

3-3-2 روش و ابزار گردآوری.. 50

3-3-4 روش تجزیه تحلیل.. 51

3-4 کاربرد. 51

3-5 ارائه پایه اساسی چارچوب نهایی.. 51

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1 مقدمه. 54

4-2 بخش اول : آمار توصیفی.. 54

4-2-1 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت سازمانی.. 54

4-2-3 تحلیل توصیفی گویه هاي پرسشنامه. 56

4-2-3-1 شاخص اول : وجود فرم 1 براي سامانه هاي خریداري شده. 58

4-2-3-2 شاخص دوم : پایش و آنالیز مداوم سیستم.. 59

4-2-3-3 شاخص سوم : در دسترس بودن اسناد تولید. 60

4-2-3-4 شاخص چهارم : نتایج ممیزي.. 61

4-2-3-5 شاخص پنجم : دریافت بازخورد نظرات مشتریان.. 62

4-2-3-6 شاخص ششم : کالیبراسیون ابزارهاي مورد استفاده. 63

4-2-3-8 شاخص هشتم : وجود روش اجرایی ارتباط با مرکز تعمیر و نگهداري هواگرد. 65

4-2-3-9 شاخص نهم : وجود روش اجرایی ارتباط با مرکز بهره بردار هواگرد. 66

4-2-3-10 شاخص دهم : وجود روش اجرایی ارتباط با مرکز طراحی هواگرد. 67

4-2-3-11 شاخص یازدهم : وجود فرآیند مدیریت پروژه. 68

4-2-3-12 شاخص دوازدهم : استفاده از نظرات واحدهاي کیفی شرکتهاي برتر و دعوت از آنها 69

4-2-3-13 شاخص سیزدهم : وجود فرآیند به کارگیري و انجام مدیریت ریسک... 70

4-2-3-14 شاخص چهاردهم : تجزیه تحلیل مستمر اطلاعات.. 71

4-2-3-15 شاخص پانزدهم : وجود سیستم کنترل تغییر پروسه تولید. 72

4-3 آمار اسنتباطی.. 73

4-4 روایی پرسشنامه و مدل پیشنهادي.. 80

4-5 تحلیل عاملی تأییدي مدل بومی استاندارد براي شرکت هاي هوایی داخلی.. 82

فصل پنجم نتیجه گیری.. 88

5-1 مقدمه. 89

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 89

5-3 محدودیت های تحقیق.. 92

5-4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 93

منابع فارسی.. 94

منابع انگلیسی.. 95

فهرست جداول

جدول 2-1 ابزارهای کیفیت... 19

جدول2-2 انطباق استانداردهاي برتر کیفیت با شرکتهاي برتر هوایی.. 38

جدول 2-3 سابقه تحقیق.. 42

جدول 4-2 جدول فراوانی شاخص شماره یک... 58

جدول 4-3 جدول فراوانی شاخص شماره 2. 59

جدول 4 -4 : جدول فراوانی شاخص شماره 3. 60

جدول 4-5 جدول فراوانی شاخص شماره 4. 61

جدول 4-6 جدول فراوانی شاخص شماره 5. 62

جدول 4-7 جدول فراوانی شاخص شماره 6. 63

جدول 4-8 جدول فراوانی شاخص شماره 7. 64

جدول 4-9 جدول فراوانی شاخص شماره 8. 65

جدول 4-10 جدول فراوانی شاخص شماره9. 66

جدول 4-11 جدول فراوانی شاخص شماره 10. 67

جدول 4-12 جدول فراوانی شاخص شماره 11. 68

جدول 4-13 جدول فراوانی شاخص شماره 12. 69

جدول 4-14 جدول فراوانی شاخص شماره 13. 70

جدول 4-15 جدول فراوانی شاخص شماره 14. 71

جدول 4-16 جدول فراوانی شاخص شماره 15. 72

جدول 4-17 نتیجه آزمون دوجمله اي.. 74

جدول 4-18 پایش شاخص ها 75

جدول 4-19 نتیجه آزمون دوجمله اي.. 77

جدول 4-20 پایش استاندارها 79

جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن داده هاي مدل بومی استاندارد براي شرکت هاي هوایی داخلی.. 83

جدول 4-22 چارچوب پیشنهادي.. 85

جدول 4-32 شاخص برازش مدل ایران ایر. 86

جدول 5-1 امتیازدهی شاخص ها 89

جدول 5-2 ارائه چارجوب.. 90

فهرست اشکال

شکل 2- 1 هرم مستندات.. 28

شکل 2- 2مدل سیستم مدیریت کیفیت اي.تی.ار. 30

شکل 2- 3 مدل بومی شده سیستم مدیریت کیفیت بوئینگ... 36

شکل 4- 1 مدل اولیه بومی ارزیابی کیفیت هوایی.. 82

شکل 4- 2 تحلیل عاملی تأییدي مدل بومی ارزیابی کیفیت هوایی با ضریب استاندارد. 85

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shop24_420995_8046.zip3.2 MB