مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

چکیده

هدف ما در این پژوهش اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی بوده است. همانطور که می دانیم، با توجه به تحولات اخیر در حرفه حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین گسترش بازارهای مالی و افزایش نیاز روزافزون به اطلاعات مالی معتبر نیاز به حسابرسی پیش از پیش احساس می شود. تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی پرداخته اند ولی این پژوهش با نگرشی نوین به این عوامل اقدام به اولویت بندی آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی نموده است.

برای این منظور اقدام به تهیه پرسش نامه گردید و عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی را اندازه موسسه حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی، شهرت حسابرس، سازو کارهای نظارت و کنترل بر حسابرسی، نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران، مدت زمان روابط با صاحبکار و تداوم آن و تنوع صاحبکار در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده اند که تعداد نمونه انتخاب شده با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر بوده است که پس از جمع آوری پرسش نامه ها به همین تعداد اقدام به اولویت بندی این ارکان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی نمودیم. نتایج نشان می داد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارش حسابرسی استانداردهای حسابرسی می باشد و کم اثر ترین عامل نیز اندازه موسسه حسابرسی می باشد.

اهداف تحقیق

پدیده تجربی در نتیجه کارکرد حسابرسی با موضوعات اساسی و شواهدی ارتباط دارد که بخشی از واقعیت توصیف شده هستند. کائوس استعدلال اساسی می آورد که معامله را، واحد اساسی تجزیه و تحلیل اقتصادی می داند. ویلیامسون استدلال می آورد که در دنیایی با عدم قطعیت، با روابط مبادلاتی سوگیرانه، با اطلاعات محدود، و با فرصت طلبی، اقتصادی بودن هزینه های نسبی معاملات (شامل قرارداد) باعث می شود تا فعالتی اقتصادی در درون یک موسسه سازمان یافته انجام شود نه به صورت مبادله بازار فردی. همچنین موسسه سازمان یافته که هویت یک شرکت را تشکیل می دهد در عین آنکه وظیفه حداکثرسازی سود را دارد یک ساختار نظارتی موثر نیز هست. بنابراین حسابرسی شرکت را می توان بخشی از مکانیزم کنترل کلی برای بازنگری موضوع مبادلات شرکت در نظر گرفت. پدیده های قابل رسیدگی مستمر در معاملات شرکت، رویدادهای اقتصادی، منابع و تعهداتی است که با معاملات مرتبط هستند، یعنی همان واقعیت های اقتصادی.

اهداف کاربردی

این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می نماید:

سازمان حسابرسی، به عنوان مهم ترین مرجع قانونی حسابرسی در ایران می تواند از نتایج این تحقیق استفاده کرده و با وضع قوانین اجرایی کیفیت گزارش حسابرسی را دو چندان کند.
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، میزان استفاده از خدمات حسابرسان را با کیفیت گزارش بالا در واحدهای تجاری را برای سرمایه گذاری خود ارزیابی و نسبت به سرمایه گذاری در آن شرکت ها تصمیم گیری نمایند.
صاحبکاران و شرکت هایی که در خواست استفاده از خدمات حسابرسی دارند می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق به شناسایی حسابرس مطلوب خود بپردازند.

1-5 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی در خصوص بررسی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی و اولویت بندی آن ها با تحلیل فازی انجام نشده است لذا این تحقیق می تواند نقطه ی شروعی برای توجه به این مورد و تغییر نگرش موسسات حسابرسی در انجام حسابرسی شرکت ها باشد.

 

تعداد صفحات 119 word

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهداف تحقیق. 5

1-4 اهداف کاربردی. 7

1-5 ضرورت انجام تحقیق. 8

1-6 مدل مفهومی تحقیق. 8

1-7 سوال تحقیق. 9

1-8 فرضیه تحقیق. 9

1-9 روش تحقیق. 10

1-10 جامعه آماری. 10

1-11 قلمرو تحقیق. 11

1-11-1 قلمرو زمانی. 11

1-11-2 قلمرو مکانی. 11

1-11-3 قلمرو موضوعی. 11

1-12 استفاده کنندگان از تحقیق. 11

فصل دوم ادبیات تحقیق. 12

2-1 مقدمه 13

2-2 سیر تاریخی حسابرسی. 16

2-2-1 دوره اول قبل از سال 1840. 16

2-2-2 دوره دوم بین سال های 1840 تا 1920. 17

2-2-3 دوره سوم بین سال های 1920 تا 1960. 18

2-2-4 دوره چهارم بین سال های 1960 تا 1990. 20

2-2-5 دوره پنجم از سال 1990 تا امروز 21

2-2-6 قانون ساربینز- آکسلی (آمریکا) 22

2-3 سیر تاریخی حسابرسی در ایران. 22

2-4 تعریف حسابرسی. 29

2-5 انواع حسابرسی. 30

2-3-1 حسابرسی مالی. 31

2-3-2 حسابرسی رعایت.. 32

2-3-3 حسابرسی عملکرد 32

2-3-4 حسابرسی اثربخشی. 33

2-6 تعریف کیفیت حسابرسی. 34

2-7 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 43

2-8 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 47

2-9 پیشینه پژوهش... 50

2-9-1 تحقیقات داخلی. 50

2-9-2 تحقیقات خارجی. 52

فصل سوم روش اجراي تحقیق. 54

3-1 مقدمه 55

3-2 روش تحقیق. 55

3-3 قلمرو تحقیق. 55

3-3-1 قلمرو موضوع. 55

3-3-2 قلمرو زمانی. 56

3-3-3 قلمرو مکانی. 56

3-4 جامعه آماری. 56

3-5 نمونه آماری. 56

3-6 روش نمونه گیری و تعداد نمونه 56

3-7 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات.. 58

3-8 قابلیت و اطمینان و اعتبار پرسشنامه 59

3-9 روش اجرای تحقیق. 64

3-9-1 مفاهیم کلی تحلیل سلسله مراتبی. 64

3-9-1-1 سازماندهی دانش برای تصمیم گیری. 65

3-9-1-2 AHP چیست و چگونه عمل مي کند؟ 66

3-9-1-3 اصول اساسی تفکر تحلیلی. 67

3-9-1-4 اصل ترسیم درخت سلسله مراتب.. 67

3-9-1-5 اصل تدوین و تعیین اولویت ها 67

3-9-2 سیستم فازی. 68

3-9-2-1 عملگرها و توابع فازی. 69

3-9-2-2 سیستم خبره فازی. 70

3-9-2-3 موتوراستنتاج. 72

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده تحقیق. 78

4-1 نتایج مشخصات فردی حسابرسان مستقل. 79

4-1-1 میزان تحصیلات.. 79

4-1-2 تجربه کاری. 80

4-1-3 رشته تحصیلی. 81

4-2 اولویت بندی موانع ارکان کیفیت گزارش حسابرسی  با تحلیل سلسه مراتبی فازی(AHP) 82

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 91

5-1 نتایج حاصل از فرضیه تحقیق. 92

5-2 پیشنهادها 96

5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 96

5-2-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 96

5-3 محدودیت های پژوهش... 97

منابع و ماخذ. 98

الف- منابع فارسی. 98

منابع انگلیسی. 102

پیوست ها 104

پیوست الف پرسشنامه تحقیق. 105

پیوست 2. 110

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1 امکان درک کیفیت حسابرسی. 40

شکل 2- 2 عوامل موثر بر کیفیت.. 43

شکل 3- 1 توابع عضویت گوسی، مثلثی و ذوزنقه ای. 69

شکل 3- 2  عملگر بیشنه و کمینه به جای اجتماع و اشتراک در تواع فازی. 70

شکل 3- 3 چند غیر فازی ساز 72

شکل 3 - 1 خروجی قانون با R  به صورت max- min و چند غیر فازی ساز مختلف. 75

 

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه سیر تاریخی حسابرسی در ایران. 27

جدول 3-2 محاسبه آلفای کرونباخ. 63

جدول 3-3 قوانین متغیر زبانی A ورودی با دو تابع عض1ویت و متغیر زبانی B  خوجی با دو تابع عضویت   74

جدول 3-4 خلاصه پاسخگویی حسابرسان به سوالات پرسشنامه فرضیات تحقیق. 76

جدول 3-5 صفات زبانی و وزن های عددی ذوزنقه ای) 77

جدول4-1 جدول میزان تحصیلات حسابداران رسمی. 79

جدول 4-2. 80

جدول 4-3 توزیع فراوانی رشته تحصیلی. 81

جدول 4-4 گروه بندی ارکان کیفیت گزارشگری حسابرسی. 83

جدول 4-5 مطلوبیت فازی برای ارکان مختلف کیفیت حسابرسی. 87

جدول 4-6 ماتریس سازگار 88

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shop21_423928_9999.zip6.7 MB