مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

ارائه الگويي به منظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

ارائه الگويي به منظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

چكيده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنين اين نتايج تاكنون براي تعيين نرخ بيمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی هاي مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذيل مي باشد.

. در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد
مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسي و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.
یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

ضرورت انجام تحقیق:

 تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است. همچنین با توجه به جستجوهای انجام شده تا کنون تحقیقی در ارتباط با اجرای پروژه بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع پتروشیمی خصوصا در بخش دی اتانایزر واحد الفین مشاهده نشده و عمدتاً سیستم های ارزیابی رسیک بصورت تمام کیفی یا تماما کمی بوده که نتایج آن تفاوت زیادی با این پروژه دارد. در این تحقیق روش بکار گرفته شده بر مبنای تلفیق روش های کمی و کیفی به صورت همزمان می باشد( روش نیمه کمی). روش نیمه کمی تا حدودی از مزایای دو روش کمی و کیفی بهره مند است یعنی تقریباً از سرعت روش کیفی و دقت روش کمی استفاده می کند. با اشاره به موارد فوق تحقیق حاضر از نوآوری موضوعی و مکانی برخوردار است.

هدف مطالعه

هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

اهداف ویژه

شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

 هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

 

 

تعداد صفحات 146 word

 

فهرست مطالب پايان نامه

چكيده ...................................................................................................................1

مقدمه ....................................................................................................................2  

فصل اول : كليات

1-1 بيان مساله .......................................................................................................4

پيشينه تحقيق ..........................................................................................................5

ضرورت انجام ........................................................................................................8

هدف مطالعه ...........................................................................................................8

1-4-1  هدف آرماني .............................................................................................8

1-4-2  اهداف ويژه ..............................................................................................8

1-5 هدف كاربري .................................................................................................8

1-6 سوالات تحقيق ...............................................................................................9

1-7 فرضيه ............................................................................................................9

1-8 تعاريف و مفاهيم ..........................................................................................10

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد

2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران  ............................................................18

2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول ...........................................................19

2-4 شرح فرايند واحد الفين .............................................................................20

2-5 بخش دي اتانايزر ......................................................................................24

2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ...............................................................24

2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ..........................................................................25

2-5-3 احيا كاتاليست .....................................................................................26

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )

3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ..............................................29

3-1-1 روش كيفي .........................................................................................30

3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه .......................................31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ............................................................32

3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ........................................................33

3-1-1-4 نتايح ...............................................................................................37

3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي

 مي باشند .......................................................................................................37

3-1-2 روش كمي .........................................................................................38

3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ......................................................40

3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال .......................................................40

3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي .................................................................40

  1. -1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا .................................................................40

3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت ......................................................................41

3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ............................................................41

3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد .............................42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها ..................................42

3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ............................................43

3-1-2-3 محاسبه ريسك ................................................................................43

3-1-3 روش نيمه كمي ...................................................................................44

3-1-3-1 آناليز پيامد .......................................................................................45

3-1-3-2 آناليز احتمال ....................................................................................48

3-1-3-3 آناليز ريسك ....................................................................................49

3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ...............................................49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه .....................................................................................50

3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر

 مبناي ريسك ...................................................................................................50

3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل

 انجام آن .........................................................................................................51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI..........................................................52

3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها .......................................................................53

3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI.....................56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم

ارزيابي ريسك ...............................................................................................57

3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) .....................59

3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات .......................................60

3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ............................................................60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)......................................................61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)................................................................62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)....................................................62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)..................................................63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)..................................................64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep).........................................................64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)............................................65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي..........................................................65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان

 ريسك (Risk Ranking)............................................................................75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ........................................76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)....77

3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد).......................78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي .......79

3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك ..........................................79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ...........................................................80

فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكيل تيم RBI..............................................................................82

مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها .......................................................82

مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات ...................................................................85

مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها ....................................86

مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ..........................................................86

مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك ................................................................87

مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ..............................................................................88

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده .............................................................91

فصل ششم: تفسير نتايج

6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج ..................................................................120

6-2 پيشنهادات ...............................................................................................123

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi146_428864_8907.zip1.8 MB