مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي  بيمه عمر در ایران

چکیده

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت است. در اين راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

اهميت و ضرورت

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است سهم بيمه عمر از بازار بيمه در ايران به دليل سطح بالاي تورم پايين بودن در آمد سرانه و فعاليت كم موسسات در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده است حركت صنعت بيمه براساس اين روند ، سهمي حدود 10% از كل حق بميه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 15% افزايش خواهد يافت .

سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد ، به گونه اي  كه سطح جهاني آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ايران تنها 2/1 دلار بوده است به اين معنا كه درآن سال ، حق بيمه سرانه در دنيا حدود 211 برابر كشور ايران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بيمه عمر در ايران نسبت  به سال 2000 رشد 158% را تجربه كرد و به رقم 1/ 3 دلار رسيد اما در مقايسه با وضعيت جهاني بسيار اندك بود ، زيرا در آن سال نيز سرانه حق بيمه عمر در دنيا حدود 120 برابر ايران بود. در تحليل وضعيت بيمه عمر نسبت به كل اقتصاد ، ضريب نفوذ بيمه عمر ، معياري شناخته شده است اين شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ايران بوده است كه اين نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسيده است. ضريب نفوذ اندك براي بيمه عمر در ايران ( 07/0 در سال 2008 ) حركت بسيار كند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با كل اقتصاد كشور نشان مي دهد . بنابراين ، ضروري است تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد . با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده دركشور عرضه گسترده بيمه هاي عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو است.

1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلي

1-  سنجش عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

1-4-2) اهداف فرعي

  • سنجش ميزان تاثيرسطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
  • سنجش ميزان تاثير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
  • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر اثر گذار است

 

تعداد صفحات97 word

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 5

1-4-1) اهداف اصلی تحقیق.. 5

1-4-2) اهداف فرعی تحقیق.. 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های تحقیق 6

1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

1-8) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق 8

1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر. 8

1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري 8

1-8-3 ) ترويج  و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

1-9-1) قلمرو موضوعی.. 11

1-9-2) قلمرو مکانی.. 11

1-9-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه. 13

2-1-1) تعریف بیمه. 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر. 20

2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر. 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهي به تاريخچه بيمه عمر در ايران. 27

2-1-9) عوامل موثر بر بيمه عمر 27

2-1-10) موانع پيش روي توسعه بيمه هاي عمر در ايران   28

2-1-10-1) عوامل اقتصادي : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاري   28

2-1-10-3)  عوامل اجتماعي   29

2-1-10-4) عوامل فرهنگي    29

2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور   29

2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر   30

2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر: 30

2-1-13)  تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر   33

2-1-14)  تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر   34

2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر 36

2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر. 38

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 48

3-2) فرآيند اجراي تحقيق.. 48

3-3) روش تحقيق.. 49

3-4) جامعه ی آماری.. 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن. 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات... 50

3-7) ابزار اندازه گیری.. 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعيين روايي پرسشنامه. 52

3-9) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه. 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق   59

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه. 71

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 71

5-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش... 72

5-4) پيشنهادات مبتني بر نتیجه آزمون فرضيات پژوهش 74

5-5 ) پيشنهادات برای محققين آتي 75

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 75

منابع  و ماخذ 77

ضمائم 81

 

فهرست جداول

 

 جدول 2-1) نماگرهاي جمعيت كشور در سال هاي 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهاي جواني و سالمندي جمعيت كشور در سالهاي 85- 1365. 33

 جدول 2-3) برآورد جمعيت كشور در سالهاي 88- 1384 34

جدول 3-1) توزيع  سوالات پرسشنامه. 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق.. 53

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

 جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پايين.. 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري  60

 جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادي.. 61

 جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت        دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و      درمان 63

 جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعي 64

 جدول4-10) توصیف متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

 جدول4-11) آزمون رگرسيون بين عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

 جدول4-12) آزمون رگرسيون بين عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

 جدول4-13) آزمون رگرسيون بين سطح پايين درآمد و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر. 67

 جدول4-14) آزمون رگرسيون بين قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 67

 جدول4-15) آزمون رگرسيون بين عدم فرهنگ سازي در جامعه و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه         عمر 68

 جدول4-16) آزمون رگرسيون بين ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه      عمر 69


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

 نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 56

 نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر درآمد پايين.. 59

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه      گذاری 60

 نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر عوامل اقتصادي 61

  نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت  دولت 62

 نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين   اجتماعی و درمان 63

 نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عوامل اجتماعي 64

 نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi86_430050_5485.zip434k