مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده :

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد  ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین  و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است  که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.

واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری ، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام

اهداف:

اولین مرحله در انجام هر تحقیق علمی، تعیین هدف آن تحقیق می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این تحقیق در صد بررسی این موضوع هستیم که رابطه بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به طور معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).  

1-5 فرضیه ها:

در انجام هر پژوهش و تحقیق فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهشگر لازم و ضروری هستند. این ضرورت با توجه به اهمیت و محتوای فرضیه ها که بیانگر حداقل رابطه بین دو متغیر و همچنین قابلیت اندازه گیری متغیرهای تحقیق می باشند چنین خواهد بود:

  • فرضیه ها ابزارهای علمی تئوریها و هر نظریه ای از طریق فرضیه ها محک می خورد.
  • فرضیه ها آزمون پذیرند و به این سبب می توان روابط بین متغیرهای آن را بررسی نمود.
  • فرضیه ها موجب افزایش دانش بشری از طریق تائید یا رد آنها می گردند.
  • فرضیه ها پل بین تئوریها و تجربیات (تفکر و اندیشه تا مشاهده و عمل) هستند (ساده،1375).

 

تعداد صفحات 140 word

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

چکیده.............................................................................................................................................

فصل اول: کلیات تحقیق..................................................................................................................

1-1مقدمه ....................................................................................................................................  

1-2تعریف و بیان مساله...............................................................................................................

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق ...................................................................................................

1-4اهداف..................................................................................................................................

1-5فرضیه ها...............................................................................................................................

1-6روش انجام تحقیق................................................................................................................

1-7جامعه ونمونه آماری................................................................................................................

1-8متغیرهای تحقیق................................................................................................................

1-9 قلمرو تحقیق.....................................................................................................................

1-9-1 قلمرو تحقیق................................................................................................................

1-9-2 قلمرو زمانی................................................................................................................

1-9-3- قلمرو مکانی................................................................................................................

1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق.........................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق......................................................................................

2-1مقدمه.................................................................................................................................

2-2 فرایندارزش گذاری................................................................................................................

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام........................................................................................

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ......................................................................

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت ..........................................................................................

2-4-1 پیش بینی اقتصادی ..................................................................................................

2-4-2 پیش بینی مالی ..........................................................................................................

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری ............................................................................................

2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق ..................................................................................

2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری ....................................................................................

2-6 انتخاب مدل ..................................................................................................................

2-7 نقش تحلیلگر مالی .......................................................................................................

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت................................................................................

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده  ...............................................................

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو................................................................................................

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت ..................................................................

2-9 ضریب قیمت به سود (P/E).............................................................................................

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ...........................................................

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ...............................................................

2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه .........................................................................

  • مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ........................................................

2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون ...........................................

  • مشکلات روش رگرسیون ...........................................................................

2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ...........................................................

2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ................................................

2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ......................................

2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای .....................................................................

2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) ..............................................................................................

2-11-1 محاسبه فروش......................................................................................................

2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده.............................................................

2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار..............................................

2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.....................................................................

2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO).......................................................

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده.......................................................

2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار................................................

2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای.......................................................................

2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک            EV/ EBITDA

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده............................................

2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای........................................................................

2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار.........................................

2-14 بازده سهام.....................................................................................................................

2-14-1 تفاوت قیمت...........................................................................................................

2-14-2 سود نقدی هر سهم...................................................................................................

2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم.........................................................................................

-14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)..........................................................

2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت..........................

2-15-1 تحقیقات داخلی....................................................................................................

2-15-2 تحقیقات خارجی......................................................................................................

فصل سوم:روش تحقیق.........................................................................................................

61

3-1- مقدمه..........................................................................................................................

62

3-2 روش تحقیق................................................................................................................

62

3-3 فرضیه ها......................................................................................................................

63

3-4 متغیرهای تحقیق..............................................................................................................

66

3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن...........................................................................

66

3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن...................................................................

67

3-5 جامعه و نمونه..................................................................................................................

68

3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات.................................................................................................

68

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها..................................................................

68

3-8 روش آزمون.................................................................................................................

69

3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.............................................................................

70

3-8-2 آزمون معنی دار بودن............................................................................................

70

3-8-3 آزمون t...................................................................................................................

3-8-4 همبستگی..............................................................................................................

3-8-5 ضریب تعیین..........................................................................................................

3-8-6 آزمون خود همبستگی............................................................................................

3-8-7- مدل رگرسیون....................................................................................................

3-9 نرم افزارهای مورد استفاده..............................................................................................

فصل چهارم «یافته های پژوهش»..................................................................................................

4-1مقدمه..............................................................................................................................

4-2 آمار توصیفی .......................................................................................................................

4-3 آزمون نرمال بودن..............................................................................................................

4-4 بررسی اعتبار مدل...............................................................................................................

4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها.................................................................................

4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش..............................................................................

4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر..........................................................................................

4-8 رگرسیون چندگانه..........................................................................................................

فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها».........................................................................................

5-1مقدمه...........................................................................................................................

5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق..................................................................................

5-3 پیشنهادها.................................................................................................................

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی...............................................................................................

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.........................................................................................

پیوست ها.........................................................................................................................

منابع وماخذ.......................................................................................................................

 

فهرست جداول

فهرست

صفحه

جدول4-1 آمار توصيفي متغيرهاي وابسته و مستقل......................................................................

جدول 4-2 آزمون نرمال بودن كلي داده ها بر اساس آزمون كولموگوروف-اسمير نوف..............

جدول4-3 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين ضرايب قيمت وبازده سهام.........................

جدول 4-4 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و P/E...........................................

جدول4-5 آزمون مربوط به ضريب زاويه نسبت P/E وعرض از مبدأ...........................................

جدول4-6 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و P/B...........................................

جدول 4-7 آزمون مربوط به ضريب زاويه نسبت P/B و عرض از مبدأ.........................................

جدول4-8 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و P/S ...........................................

جدول4-9 آزمون مربوط به ضريب زاويه ي نسبت P/S  وعرض از مبدأ......................................

جدول4-10 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO...................................

جدول 4-11 آزمون مربوط به ضريب زاويه ي نسبت P/CFO وعرض از مبدأ..............................

جدول4-12 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA

جدول 4-13 آزمون مربوط به ضريب زاويه ي نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ.................

جدول4-14 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام وضرايب قيمت.............................

جدول 4-15 آزمون مربوط به ضريب زاويه ي نسبت هاي ضرايب قيمت وعرض از مبدأ...............

جدول4-16 ميزان شدت ارتباط بين بازده حقوق صاحبان سهام وضرايب قيمت.............................

جدول4-17آزمون مربوط به ضريب زاويه نسبت هاي ضرايب قيمت و عرض از مبدأ....................

جدول5-1 روابط بين متغير هاي وابسته ومستقل مربوط به فرضيات اول تا پنجم.............................

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi140_430278_9221.zip3.1 MB