مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

چکیده

فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق بوده است.

در این پژوهش جهت ارائه مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس با استفاده از روش دلفی و مدل AHP گروهی و با نظر سنجی از پانزده خبره مالی و نظارتی صنعت بیمه عوامل اصلی و زیر فاکتور های مدل شناسایی و اولویت بندی گردیده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات شرکت های بیمه حاضر در بورس که از طریق اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردیده، این شرکت ها رتبه بندی گردیده اند. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن 706/0 ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن 164/0 و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن 130/0 می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردیده است. در نهایت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حاضر و با محاسبه شاخص های مالی، بیمه ای و بازار سرمایه رتبه بندی گردیده اند.

 

اهداف تحقیق

هدف پژوهش علمی آن است که همراه با دلایل و شواهد عینی، استفاده صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف نمودن مشکلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱- ۳- ۱- هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱- ۳- ۲- هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج تحقیق حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند.

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

امروزه سازمان ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به طور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر ارزش پیش می‌رود و سازمان های موفق و پیشرو با برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد موقعیت خود را در بازار شناسایی و به دنبال استفاده از نقاط قوت برای بوجود آوردن فرصت هستند تا بتوانند نظر سرمایه گذاران را جلب و ارزش سهام خود را افزایش دهند. معیارهای مالی قادرند بازتاب دهنده خوبی از عملکرد شرکت ها باشند و اطلاعات کمی مفیدی از عملیات و وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران در زمان های مختلف فراهم آورند (یلکین و همکاران، 2012). به طور کلی در مدل های ارزیابی مالی دو دسته معیار معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری و معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزشمورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نظرات متخصصین مالی، معیار های مبتنی بر حسابداری شامل نرخ بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام ، رشد سود عملیاتی  و نسبت قیمت به سود می باشد. همچنین معیار های مبتنی بر مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده نقدی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده حقیقی، کیوتوبین   و ارزش ایجاد شده سهامدار ، می باشد.

با توجه به آنچه بیان شد و از آنجا که در بورس اوراق بهادار تهران مجموعه ای از معتبرترین شرکت های کشور فعالیت دارند، لذا وجود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب به ویژه در بخش مالی برای ارزیابی شرکت های بیمه ای سبب شفافیت بیشتر عملکرد شرکت های بیمه در مقایسه با سایر شرکت ها می شود. این مدل می تواند به ابزاری موثر در تصمیم گیری کارگزاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه جهت خرید سهام شرکت های بیمه مبدل گردد.


 تعداد صفحات 125 word

به همراه پرسشنامه

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-1- مقدمه. 3

۱-2-بیان مساله. 3

۱-3- اهداف تحقیق. 5

۱-4- اهمیت موضوع تحقیق. 5

۱-5- سوالات تحقیق. 6

۱-6- جامعه و نمونه آماری.. 6

۱-7- روش انتخاب نمونه آماری.. 6

۱-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 7

۱-9- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها 8

۱-10- قلمرو تحقیق. 8

۱-10-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

۱-10-۲- قلمرو مکانی تحقیق. 8

۱-10-۳- قلمرو زمانی تحقیق. 8

۱-11- خلاصه فصل. 9

فصل  دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل  دوم – بخش اول 10

2-1- پیشینه نظری.. 11

2-1-1- مقدمه. 11

2-1-2- صنعت بیمه. 11

2-1-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 13

2-1-4- ارزیابی عملکرد 14

 

2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان. 14

2-1-6- ويژگي هاي  نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد   15

2-1-7- ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره 15

2-1-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی. 17

2-1-9- عملکرد مبتنی بر حسابداری.. 17

2-1-10- مدل «سينك و تاتِل». 18

2-1-11- ماتريس عملكرد 20

2-1-12- مدل تحليل ذي نفعان. 20

2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی. 22

2-1-14- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP) 25

بخش دوم-سابقه تحقیقات مشابه. 31

۲-۲-۱- مقدمه. 32

۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی. 32

۲-۲-3- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی. 35

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 41

3-2- نوع­شناسی پژوهش.. 42

3-3- انتخاب خبره 43

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 43

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 45

3-6- معرفی مدل و مراحل تحقیق. 46

3-7- روش گردآوری داده­ها 47

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 48

3-9- معرفی نرم­افزار. 50

3-10- خلاصه فصل. 50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه. 53

4-2- مشخصات خبرگان. 53

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير جنسیت.. 54

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سن. 55

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سطح تحصيلات.. 55

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير تجربه کاری.. 56

4-3- یافته ها 57

4-3-1- سؤال اصلی: عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی. 57

4-3-2- سؤال اول فرعی: اولویت­بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی   62

4-3-3- سؤال دوم فرعی: رتبه بندی شرکت های بیمه. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- یافته های تحقیق. 77

5-3- بحث و مقایسه. 78

5-4- پیشنهادات تحقیق. 79

منابع و ماخذ: 80

پیوست اول. 86

پیوست دوم 92

پیوست سوم: محاسبات و خروجی نرم افزار. 98

چکیده انگلیسی. 110

 


فهرست جداول

 (2-1) شاخص ناسازگاری تصادفی.. 30

 (2-2) مقیاس AHP. 30

 (2-3) سابقه تحقیقات مشابه داخلی.. 35

 (2-4) سابقه تحقیقات مشابه خارجی.. 39

 (3-1) نمونه جدول پرسشنامه  (شماره یک) 44

 (3-2) نمونه پرسشنامه مقایسات زوجی (شماره دو) 45

 ( 4-1)توزيع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 54

 (4-2) توزيع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن.. 55

 (4-3) توزيع فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات... 55

 (4-4) توزيع فراوانی نمونه آماری بر حسب تجربه کاری.. 55

 (4-5)  نتایج حاصل از لحاظ شدن عوامل اصلی.. 59

 (4-6)  نتایج حاصل از لحاظ شدن عوامل. 59

 (4-7)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی.. 63

 (4-8)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی.. 63

 (4-9)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری.. 64

 (4-10)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر حسابداری.. 64

 (4-11)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر فعالیت بازار بورس... 65

 (4-12)  خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بازار بورس... 65

 (4-13)  ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری.. 67

 (4-14) خروجی ماتریس مقایسات زوجی عوامل مبتنی بر بیمه گری.. 67

 (4-15)  خروجی کلی ماتریس مقایسات زوجی زیر فاکتور ها 68

 (4-16) محاسبه میزان زیر معیار های شرکت های بیمه ای.. 69

 (4-17) میزان نرمالیزه شده زیر معیار های شرکت های بیمه ای.. 71

 (4- 18) محاسبه نمره شرکت های بیمه ای.. 74

 (4- 19) رتبه بندی شرکت های بیمه . 74پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi125_432179_7292.zip2.7 MB