مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

کلیدواژه: آسیب‌شناسی، عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها)، برون‌سپاری، خدمات شهری، شهرداری قم

هدف‌های تحقیق

تحقیق حاضر دارای شامل هدف کلی و هدف ویژه به شرح زیر می باشد

 هدف کلی

— آسیب شناسی نظام برون سپاری خدمات شهری شهرداری قم بر اساس مدل سوات و بر مبنای اهداف و انتظارات سازمانی از نظام برون سپاری.

 هدف‌های ویژه

1- شناسایی نقاط قوت نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

2- شناسایی نقاط ضعف نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

3- شناسایی فرصت‌های نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

4- شناسایی تهدیدهای نظام فعلی برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم

5- تدوین استراتژی‌هایی بر اساس عوامل چهارگانه فوق جهت اجرای برون‌سپاری‌های بعدی

سؤال‌های تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (میدانی) است لذا سؤال‌های تحقیق به شرح زیر می‌باشد.

سؤال کلی

— مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

سؤال ویژه

1- نقاط قوت نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

2- نقاط ضعف نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

3- فرصت‌های فراروی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

4- تهدیدهای فراروی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم کدم‌اند؟

5- استراتژی‌های رسیدن به شرایط مطلوب نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم (بر اساس تجزیه‌وتحلیل swot) کدم‌اند؟

 نوع روش تحقیق

روش تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی است و ازلحاظ نحوه اجرای تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد؛ زیرا محقق قصد دارد وضعیت موجود نظام برون‌سپاری شهرداری قم را با بهره‌گیری از نظریات و دیدگاه‌های خبرگان مربوط و از جهات نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های فراروی آن نظام را شناسایی نماید.

توضیح آنکه در انجام تحقیق حاضر ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های نظام برون‌سپاری شهرداری قم با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک موجود شناسایی اولیه می‌شوند و سپس از روش نظرسنجی (با کمک تکنیک دلفی) از خبرگان مرتبط با موضوع و با کمک ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی دقیق این موارد استفاده خواهد نمود و درنهایت برای تدوین استراتژی‌های لازم در جهت بهبود وضعیت موجود از ابزار پرسشنامه به‌دست‌آمده در مرحله نخست استفاده می‌نماید. لذا محقق قصد دارد در این پژوهش با استفاده ازنظر خبرگان شامل مدیران و کارشناسان ارشد ذی‌ربط نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید این نظام مورد شناسایی قرار می‌دهد و درنهایت استراتژی مناسب را برای بهبود عملکرد نظام برون‌سپاری ارائه می‌نماید.


 

 تعداد صفحات 200 word

 

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق... 3

1-1- مقدمه فصل.. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1-4- هدف‌های تحقیق.. 13

1-4-1- هدف کلی.. 13

1-4-2- هدف‌های ویژه 14

1-5- سؤال‌های تحقیق.. 14

1-5-1- سؤال کلی.. 14

1-5-2- سؤال ویژه 14

1-6- نوع روش تحقیق.. 15

1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها 15

1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 16

1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 16

1-9- قلمرو تحقیق.. 17

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 17

1-9-2- قلمرو زمانی.. 17

1-9-3- قلمرو مکانی.. 18

1-10- واژگان کلیدی تحقیق.. 18

فصل دوم:  ادبیات موضوع.. 23

2-1- مقدمه. 24

2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم. 24

2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری.. 26

2-4- تعاریف برون‌سپاری.. 30

2-5- دلايل عمده برون‌سپاری.. 34

2-5-1- مزایای برون‌سپاری.. 36

2-5-2- معایب برون‌سپاری.. 42

2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی.. 43

2-6-1- خصوصی‌سازی.. 44

2-6-2- کوچک‌سازی.. 45

2-7- درون‌سپاری.. 46

2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری.. 46

2-9- انواع برون‌سپاری.. 49

2-10- فرآیند برون‌سپاری.. 52

2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 53

2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی.. 55

2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا 58

2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها 59

2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی.. 60

2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی.. 62

2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی.. 64

2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری.. 65

2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام. 69

2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق.. 70

2-16-1- ابزار تحليل SWOT. 72

2-16-2- بررسی محیطی.. 74

2-16-3- نقاط قوت... 78

2-16-4- نقاط ضعف... 78

2-16-5- تهدیدها 79

2-16-6- فرصت‌ها 79

2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 79

مروری بر مطالعات گذشته. 82

الف: تحقیقات داخلی.. 82

ب: تحقیقات خارجی.. 92

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.... 94

3-1- مقدمه. 95

3-2- نحوه اجرای تحقيق.. 95

3-3- روش و ابزار گردآوري داده‌ها 97

3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای.. 97

3-3-2- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران. 98

3-3-3- پرسشنامه. 98

3-3-4- مصاحبه. 98

3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق.. 99

3-5- فرايند طراحي مدل تحقيق.. 102

3-6- سؤال اصلي تحقیق.. 104

3-7- طرح تحقیق.. 104

3-8- روش تعیین پانل خبرگان. 105

3-9- روایی روش دلفی.. 106

3-10- پایایی روش دلفی.. 107

3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات... 109

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 111

4-1- مقدمه. 112

4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 112

4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول. 114

4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم. 117

4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم. 122

4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT.. 126

4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 130

فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق... 132

5-1- مقدمه. 133

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق.. 133

5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی.. 141

5-4- تحلیل و بحث... 142

5-5- تدوین ماتریس SWOT.. 148

5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم. 149

5-7- پیشنهادهای عملیاتی.. 151

5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده 154

5-9- محدودیت‌های تحقیق.. 154

منابع و مأخذ: 157

پیوست‌ها: 165پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi200_432360_6007.zip723.6k