مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

چکیده

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

اهداف تحقیق

- شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

- اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس میزان اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

1-5- سوالات تحقیق

- روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟

- رتبه بندی روش های جذب منابع تأمین مالی در فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از روش AHP TOPSIS به چه صورت می باشد؟

1-6- روش تحقیق

تحقیق حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا 1382). هم چنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را بررسی می نماید. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که از ‌زیر مجموعه های تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و برنامه ریزان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران تشکیل می دهند. مدل مفهومی این تحقیق در شکل زیر ارایه شده است.

 

 تعداد صفحات 120 word

 

فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-6- روش تحقیق.. 4

1-7- قلمرو تحقیق.. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

1-7-3- قلمرو مکانی.. 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات كليدي( نظري و عملياتي ) 6

2-1- مقدمه. 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن. 10

2-2-1- تامین منابع. 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه. 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه. 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه. 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 13

2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه. 15

2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی.. 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه. 19

2-2-6-4- زمان بندي بازار سرمايه و ساختار سرمايه. 22

2-2-7- نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي.. 23

2-2-7-2- نظریه هزينه هاي نمايندگي.. 24

2-2-7-3- هزينه سرمايه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمين مالي در اقتصاد: رتبه بندي هزينه  درآمد. 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی.. 27

2-2-10- تامين منابع مالي از خارج از سازمان. 27

2-2- 11- عوامل تعيين کننده ساختار تامين مالي.. 29

2-2-12- اصل تطابق در تامين مالي.. 29

2-2-13- تامين مالي و الگوي بازار کامل.. 30

2-2-14- تامين مالي در شرايط انحراف از الگوي بازار کامل.. 30

2-2-15- اهداف تامين منابع از خارج سازمان. 30

2-2-16- مزايا و معايب تامين منابع از بيرون(گروه مترجمان ميثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزايا 32

2-2-16-2- مشکلات... 32

2-2-17- روش هاي تامين مالي.. 33

2-2-17-2- تامين مالي ميان مدت و بلند مدت... 33

2-2-18- منابع تأمين مالي بانک ها در ايران. 34

2-2-19- انواع روش هاي تامين مالي شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک هاي تجاري.. 40

2-2-19-3- وام هاي کوتاه مدت... 41

2-2-19-4- وام هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت... 41

2-2-19-5- خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي.. 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاري.. 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهيزات... 42

2-2-19-9- شرکت هاي تامين مالي تجاري.. 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت هاي بيمه. 43

2-2-19-13- اتحاديه هاي اعتباري.. 44

2-2-19-14- اوراق قرضه. 44

2-2-19-15- عرضه هاي خصوصي.. 45

2-2-19-16- کمک هاي دولتي.. 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی.. 47

2-2-21- تكنيك هاي تأمين مالي اسلامي.. 48

2-2-22- اصول تأمين مالي اسلامي.. 48

2-2-23- نوآوري ها در تأمين مالي اسلامي.. 49

2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی.. 50

2-3- پیشینه تحقیق.. 51

2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی.. 51

2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی.. 54

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش... 57

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق.. 57

3-4- مدل اجرايي پژوهش... 60

3-5- جامعه آماري.. 61

3-6- روش و حجم نمونه گيري.. 61

3-7- ابزار گردآوري داده ها 61

3-8- روايي(اعتبار) ابزار گردآوري اطلاعات... 62

3-9- پايايي(قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده ها 62

4-1- مقدمه. 64

4-2- آمار توصیفی.. 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری.. 66

4-3- دلفی فازی.. 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولويت بندي بخش هاي مختلف جامعه آماري با استفاده از تکنيک TOPSIS. 80

4-5-1- مرحله اول: تشکيل ماتريس تصميم. 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم. 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتريس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعيين راه حل ايده ال وضد ایده آل. 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل. 85

4-5-7-  شاخص شباهت... 86

5-1- مقدمه. 90

5-2- تحليل نتايج بخش توصيفي.. 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی.. 91

5-4- نتايج رتبه بندي روش های تامین مالی.. 91

5-4-1- نتايج تعيين وزن معيارها 91

5-4-2- نتايج اولويت بندي با روش تاپسيس... 91

5-5- محدوديت هاي تحقيق.. 92

5-6- پیشنهادات... 92

5-6-1- پيشنهادات بر اساس يافته هاي تحقيق.. 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

منابع. 94

پیوست پرسشنامه. 98

پیوست نرم افزاری.. 106

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi120_432505_9635.zip855.4k