مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

دانلود پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

چکیده:

برون­ سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند مي‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه­ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته­های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می­شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می­گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی­شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ­از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون­سپاری فرآیند ­مالیات­برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در­عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

اهداف ویژه پژوهش:

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو

فرضیه اصلی:

بین برون‌سپاری فرایند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امورمالیاتی ­رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.

فرضیات فرعی:

بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.

بین تحلیل استراتژیک­ برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد­ سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.

بین تحلیل هزینه­برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.

بین مذاکرات برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد.

بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امورمالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد

برون‌سپاری:

تعریف مفهومی:

یکی از استراتژیهایی که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از شرکتها وموسسات واقع شده است. استفاده از برون‌سپاری است که در صورت اجرای درست آن برمبنای مقتضیات موجود می تواند اثر مثبت ومطلوبی برروی میزان بهره وری شرکتها از خود بروز دهد.

برون‌سپاری اشاره به استفاده از منابع خارجی برای انجام وظایف اجرایی دارد.از دهه 1990،برون‌سپاری تحت جنبه های متفاوتی هم در مطالعات آکادمیکی وهم وظایف اجرایی مورد بحث قرارگرفته است.

برون‌سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان وواگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد،درحقیقت ودرعمل دربرون‌سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز دراغلب موارد واگذارمی شوند.(میمند و همکاران،1389:  ۳)

تعریف عملیاتی:

استفاده از تامین­کننده­ای درخارج از سازمان برای ارائه کالا یاخدمتی که پیشتر بطور­عادی درسازمان ارائه می­شده­است.برون­سپاري در واقع سپردن برخي مسئوليتها به يك شركت يا يك شخص ثالث و بستن قرارداد با آنها است تا برخي كارها را انجام دهند.

 

 تعداد صفحات 123 word

 

فهرست مطالب

  

   فهرست مطالب................................................................ ی

فصل اول (کلیات)                                                           ۱

  • مقدمه .................................... .............................۲
  • بیان مسئله........................... ۲

   1-3 ضرورت انجام تحقیق............................................۳

   1-4روش  تحقیق.................................................۸

فصل دوم (پیشینه تحقیق)                                              ۹

2-1 مقدمه....... .............................................1۰

2-2 بیان مسئله............................................................1۱

2-3 پیشینه داخلی ..................................۱۳

2-4پیشینه خارجی ..................................۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ..................................................۲۰

2-5-1 برون‌سپاری............................................................... ........۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی.......................................................................................... . ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری......................................۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد..................................................... ۳۱

2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران..................................................... .......۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور..................................................... ....۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................ ...........۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی........................۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه....................................۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت......................................................................۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل.....................................................................۴۰

2-7 عملکرد..............................................................................۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد..........................۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد................................۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................................۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد............................................ ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................۵۲

2-8 مدل مفهومی................................................................................ ۵۶

2-9جمع بندی ....................................................................................۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲            

3-1مقدمه...................................................................................................۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ................................................................................ ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری ................................................... ۶۳

   ۳ -3-1- جامعه آماری.................................................................................۶۳

   3-3-2- نمونه آماری و حجم آن.....................................................................۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات................................................................... ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه.......................................................................................................۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)                                                                    ۶۸

4-1 مقدمه ......... .........................................................................................................۶۹

4-2آمار توصیفی ......... .........................................................................................................۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ......... ...............................................................................۷۶

4-4فرضیه ها......................... ......... ...................................................................۷۷

4-4-1فرضیه اصلی........................................................................۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول.....................................................................................۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم..........................................................................................۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم...............................................................................۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم........................................................۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم ................ ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری................................................................... ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری........................................................ ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد ............................................................................... ۸۸

4-8مدل ساختاری تحقیق ...... ......................................................................................۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

5-1مقدمه.... ...... ............................................................................................. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها...... ..................................................۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی...... ....................................................................................... ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی...... ......................................................... ...۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها..........................................................................................۱۰۳

پيوست

منابع فارسی ..................................................................................... ۱۰۴

 منایع لاتین................................................................................... ۱۰۵

  پرسشنامه ..............................................................................................................۱۰۷

  چکیده لاتین........................................................................................................۱۱۰

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی .........................................................................................................................................................۱۳

 جدول ۲-۲ پیشینه خارجی .....................................................................................................................................................۱۸

 جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه..........................................................................................................................................۶۵

 جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ..........................................................................................۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها.......................................................................................۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها................................................................................۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها.........................................................................................۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها..............................................................................۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  ..................................................................... ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال .........................................۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان .................... ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ......................................... ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان.............................. ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان ................................. ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ........................................... ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ......................... ۸۲   

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری............................................................................. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری .......................................................................... ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی  ...........................................................................   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ................................................................. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد........................................................................... ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی .................................................... ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی ......................................................................... ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ................................................. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری  .............................................................  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­هاي برازش مدل معادلات ساختاری  .........................................................................................  ۹۳پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi123_433227_3699.zip1.8 MB

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران چکیده یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی چکیده اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقاي شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند به انتظارات و خواسته­هاي مشتریان بی­توجه باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندي­هاي خود را متوجه رضایت مشتري کنند. میزان رضایت مشتري، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین می­کند، بنابراین آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش ابتدا به ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف