مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و اولویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و اولویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

 

چکیده

هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.

كلمات كليدي: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

ضرورت واهمیت تحقیق

اهميت تأمين مالي در رشد اقتصادي بانك همواره از مباحث كليدي در اقتصاد توسعه است.  پژوهشهاي انجام گرفته،مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند قايل است،

1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي كند.

2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات،فرصتهاي جديدوتهديدات درحال ظهور راتسهيل مي كند.

3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.

مزاياي فوق به سازمانها، توانايي آن را ميبخشد كه بجاي آنكه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم برخود واكنش نشان دهند، خود برآنها تأثير گذارند و اين موضوعات ضرورتهاي خاص انجام اين پژوهش مي باشد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

- بررسی و شناسایی تأثیرگذاری روش­هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد در شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

1-4-2 اهداف جزئی

- تعيين تأثیر استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

- تعيين تأثیر جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

- تعيين تأثیر استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي

1-5 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

روش­هاي مختلف تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي تأثیرگذار است.

1-5-2 فرضیه های فرعی

- استقراض بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است.

- جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است.

- استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانك قوامين استان مركزي، تأثیرگذار است

 

 

تعداد صفحات 150 word

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف جزئی.. 8

1-5 فرضیه های پژوهش... 9

1-5-1 فرضیه اصلی.. 9

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 9

1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات... 9

1-6-1 تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1 تأمين مالي.. 9

1-6-1-2 استقراض.... 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی.. 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج.. 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد. 10

1-6-2 تعاريف عملياتي.. 11

1-6-2-1 تأمين مالي.. 11

1-6-2-2 استقراض.... 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی.. 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج.. 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد. 11

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2- ادبيات پژوهش... 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی.. 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی.. 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی.. 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت... 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی.. 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاينانس... 16

2-1-1-4-2 یوزانس... 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری.. 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی.. 18

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی.. 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی.. 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام. 20

2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري.. 22

2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه. 23

2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه. 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزيع درآمد. 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه. 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه. 29

2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی.. 30

2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي.. 32

2-1-3-1-1 سيستم مالي.. 32

2-1-3-1-2 بازار مالي.. 33

2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول. 35

2-1-3-2-1-1 بانك... 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه. 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار. 42

2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان. 44

2-1-3-2-3-1 بيمه. 45

2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد. 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک... 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات... 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی.. 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی.. 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی.. 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک... 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک... 53

2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي.. 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL. 54

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی.. 56

2-2-3 مدیریت ریسک... 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری.. 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی.. 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی.. 58

2-2-3-4 ریسک توانایی.. 58

2-2-4 بهینه گزینی.. 58

2-2-4-1 اندازه بانک... 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان. 59

2-2-4-5 اهرم مالی.. 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد. 60

2-2-4-7 رشد. 61

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش... 62

2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي.. 62

2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت... 62

2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس... 63

2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك.. 64

2-3-7 نظريه لوئيس... 64

2-3-8 نظريه روستو. 65

2-3-7 نظريه كينز. 66

2-3-7 نظريه ريكاردو. 67

2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو. 69

2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو  دراقتصاد ايران. 69

2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد. 73

2-3-10 نگرش سنتی.. 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت... 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی.. 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار. 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار. 77

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری تحقیق.. 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش... 79

2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش... 79

2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران. 79

2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 85

3-2 روش پژوهش... 85

3-3 جامعه آماري.. 86

3-4 نمونه و روش نمونه گيري.. 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات... 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک... 87

3-6 پایایی و روايي.. 87

3-7 روش تحليل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی.. 88

3-7-2 آمار استنباطی.. 88

3-8 قلمرو پژوهش... 89

3-8-1 قلمرو موضوعی.. 89

3-8-2 قلمرو زمانی.. 89

3-8-3 قلمرو مکانی.. 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

4-1 مقدمه. 91

4-2 توصيف داده ها 91

4-2-1 سن.. 91

4-2-2 جنسیت... 92

4-2-2 سطح تحصیلات... 93

4-2-4 سابقه کار. 94

4-2-5 توصيف سوالات پرسشنامه. 95

4-2-5-1 استقراض.... 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی.. 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رايج.. 97

4-3 تاثير. 98

4-4 بررسي نرمال بودن. 99

4-5. تحليل نتايج.. 101

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری.. 110

5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 111

5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود. 111

5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند. 112

5-5 پيشنهاد‌هاي پژوهش... 112

5-5-1 پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش... 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 113

منابع. 114

منابع فارسی.. 115

منابع لاتین.. 121

پیوست ها 125

 

فهرست جداول

جدول 3-1 روش های تأمین مالی.. 87

جدول 4-1 توزيع سنی کارکنان. 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس... 92

جدول 4-3 توزيع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان. 93

جدول 4-4 توزيع فراوانی سابقه کار کارکنان. 94

جدول 4-5 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به جریان نقدینگی(107=n) 96

جدول 4-7 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 ميانگين و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپيرو ويلکز(107=n) 99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض.... 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی.. 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج.. 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فريدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n) 104

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi150_434389_1724.zip1.9 MB