مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

دانلود بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی شهرداری منطقه 8 تهران

دانلود بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی شهرداری منطقه 8 تهران

چکیده

تغييرات گسترده و جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده بهينه از منابع و دارايي هاي مادي و انساني، اهداف سازمان را تحقق بخشيده و قادر به توسعه ظرفيت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبراني كه با خلق چشم اندازهاي نوين، تدوين و توسعه بينش ها و الهام بخشي، موجب تحول و نوآوري شده و با برانگيختن پيروان و ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري و هماهنگي در آن ها، عوامل و عناصر سازماني را به گونه اي به كار مي گيرند كه هم بقاي سازمان راتضمين كرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، 2004 به نقل از  شیخ اسمعیلی، 1390). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران) است. در این تحقیق جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران است که تعداد آنها 730 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در سطح 05/0 خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه 240 نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.214(**)}محاسبه شده که در سطح 0.01 معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است.

واژگان کلیدی: مولفه های رهبری، رهبری تحول آفرین،  رفتار شهروندی سازمان

ضرورت تحقیق

بررسی ها نشان داده که یکی از عوامل اثر گذار بررفتار شهروندی سازمانی رفتارهای رهبری (همچون؛ سبک رهبری تحول آفرین) است. بس(1985) بیان نمود که رهبری تحول آفرین منجر به عملکردی فراتر از انتظارات در محیط‌های سازمانی می‌شود. تحقیقات نیز به طور تجربی ثابت کردند که ارتباط مثبتی مابین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی وجود دارد. رهبران تحول آفرین در باورها، ارزش­ها و اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق العاده ای در پیروان خود به جای می‌گذارند. آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان را دچار تحول می‌کنند. پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتماد و وفاداری می‌کنند. رهبران تحول آفرین افراد جذابي هستند كه زيردستان شان را به لحاظ عاطفي واحساسي شناسايي مي‌كنند و كاركنان زماني به افزايش تلاش­ها و كوشش­هاي فوق العاده (اضافي) مبادرت خواهند كرد كه آنها با رهبران حمايتي و تحول آفرين كار بكنند.

كاركناني كه براي رهبران تحول آفرين كار مي‌كنند اغلب فراتر از وظايف رسمي براي منفعت رساندن به سازمان انگيزش پيدا مي‌كنند، در ضمن وقتی که رهبران تحول آفرین روابط نزديك، صميمانه، حمايتي و توسعه يافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان براي بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمايل خواهند داشت(همان).

بنظر ميرسدکه سرپرستان مجرب براي عملکرد شهروندي حداقل به همان ميزان عملکرد وظايف هنگام قضاوت در رابطه با اثر بخشي کلي زير دستان اهميت قائل هستند. امروزه پيوندهاي مفهومي و تجربي بيشماري در خصوص رابطه بين عملکرد شهروندي سازماني و اثر بخشي سازمان ها وجود داردتحقيقاتي که در رابطه با قلمرو عملکرد نمايش داده شده است عمدتاً و يا بخش‌هاي از شخصيت تمايل به پيش بيني بهتر عملکرد شهروندي از عملکرد وظايف دارد بنابراين کاربرد سنجش شخصيت احتمالاً منجربه انتخاب افرادي مي گردد که مي‌توانند براي شهروندي مناسب و واجد برخي از صلاحيت‌ها و شايستگي باشند، بيشترين توجه و رغبت به مقوله شهروندي سازماني در پانزده سال گذشته رخ داده است و سوالي که ممکن است در اين رابطه مطرح گردد اين است که آيا اهميت رفتار شهروندي سازماني به تداوم اهميت آن در آينده مي باشد؟

 چهار روند و نگرش معاصر به اين سوال پاسخ مي‌گويند.

اولين روند، رقابت هاي جهاني به ويژه حمايت‌هاي سازماني و ابتکارات ذاتي و دروني کارکنان به طور فزاينده‌اي به اهميت رفتار شهروندي سازماني افزوده است.

دومين روند، به سازمانهاي تيم محور مرتبط است که امروزه اين سازمانها بيشتر رايج و عامه پسند شده اند و چنين سازمان هاي ممکن است نياز به مولفه‌هاي شخصي و حمايتي عملکرد شهروندي را افزايش دهند.

سومين روند،عملکرد سازماني و مخصوصاً ابتکارات ذاتي و دروني کارکنان ممکن است نيازمند کاهش مستمرتعداد کارکنان، يعني کوچک سازي به منظور وفق پذيري با تحولات و تمايل براي ظهور و ترويج بيشتر تلاشهاي حياتي آنها باشد. آخرين روند، خدمت رساني به مشتريان و رضايت ارباب رجوع بطور فزاينده‌اي موردتأکيد قرار مي گيرد (والتر برمن؛ به نقل از توره، 1387).

رفتار شهروندي و سازماني فوايد زيادي دارد: نسبت به منافع سازمان رفتار شهروندي باعث داشتن يک گروه از کارکنان مي‌شود که به شرکت متعهد هستند. براساس نقل قول جن(1988) صرف وجود رفتار شهروندي سازماني( بويژه فداکاري، وظيفه شناسي، شکيبايي) باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غيبت کارکنان مي گردد و کارکناني که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولاني باقي مي مانند و محصولاتي با کيفيت بالا توليد مي کنند و به موقعيت شرکت بر اساس رويکردهاي متنوع و مختلف کمک مي کنند. از لحاظ منطقي ما مي توانيم حدس بزنيم که رفتار شهروندي سازماني ممکن است يک محيط کاري بهتر درون سازماني را ارتقاء دهد(ريچارد کوپمن، به نقل از همان).  همانطور که اشاره شد تحقیق حاضر در صدد پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس  مولفه های رهبری تحول آفرین در کارکنان شهرداری منطقه8 تهران  است لذا با توجه به حجم کار این سازمان و ضرورت تعهد بالای کارکنان  برای ارتقای بهره وری سازمان به نظر می رسد پرداختن  و اهمیت دادن و نیز پیش بینی های لازم و ضروری برای ارتقای مولفه های رفتار شهروندي سازماني، ضمن کاستن تبعات منفی کار در سازمان و حذف و کاهش رفتارهای مثل ترک خدمت و غيبت، به رشد و توسعه سازمان سرعت بیشتری می دهد.

4-1 اهداف اصلی

 • بررسی رابطه شاخصهای مولفه های رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه8 تهران

اهداف فرعی

 • بررسي رابطه ویژگی­های آرمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
 • بررسي رابطه رفتار هاي آرمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
 • بررسي رابطه انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
 • بررسي رابطه ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
 • بررسي رابطه ملاحظات فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
 • رتبه بندی شاخصهای تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی بر حسب میزان تاثیر گذاری

5-1 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری  دارد.

فرضیه های فرعی:

 • ویژگی­های آرمانی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری دارد.
 • رفتارهای آرمانی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری دارد.
 • انگیزش الهام بخش با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری دارد.
 • ترغیب ذهنی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری دارد
 • ملاحظات فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران رابطه معنی داری دارد.
 • رتبه بندی شاخصهای تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی بر حسب ضریب تاثیر گذاری

 


فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه

2-1 بیان مساله

3-1 ضرورت تحقیق

4-1 اهداف اصلی

5-1 فرضیه های تحقیق

6-1 تعريف مفهومی و عملياتي

فصل دوم

1-2  رهبري تحول آفرين

1-1-2  گذري بر رهبري

2-1-2 نظريه رفتار رهبري

3-1-2 نظريه اقتضائي

4-1-2  نظريه رهبري تحول آفرين

5-1-2 سابقه رهبري تحول آفرين

6-1-2  رهبري مراوده اي و رهبري تحول‌آفرين (دو رويکرد متفاوت)

7-1-2 رويکردهاي رهبري تحول آفرين

1-7-1-2  نظريه رهبري تحول آفرين برنز(1978)

2-7-1-2  نظريه رهبري تحول آفرين بنيس و نانوس (1985)

3-7-1-2   نظريه رهبري تحول آفرين تي چي و ديوانا (1990)

4-7-1-2    نظريه رهبري تحول آفرين شرمرهورن

5-7-1-2    نظريه رهبري تحول آفرين باس (1999-1985)

6-7-1-2    شاخصهاي رهبري چند عاملي از ديدگاه بس و آووليو

2-2  رفتار شهروندي سازماني

1-2-2 طبقه‌بندي ابعاد چندگانه رفتار شهروندي سازماني يا OCB

2-2-2  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی

3-2-2 حیطه های رفتار شهروندی

4-2-2  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

5-2-2 عواملي كه شهروندي كاركنان را ارتقاء و پرورش مي‌‌دهند

1- رضايت شغلي

2- رهبری تحول آفرين

3- درگيري شغلي و شغل‌ها و مأموريتهاي جذاب

4- حمايت سازماني

5- تحقق قراردادهاي روانشناختي، عدالت سازماني و اعتماد

6 )خصوصيات و خصلت‌هاي شخصي كاركنان

5-2-2 سياست و اقدامات سازماني كه رفتار شهروندي را تشويق و ترغيب مي‌كنند

1)  استخدام و جذب

2) آموزش و توسعه

3)ارزيابي عملكرد و جبران پرداخت

6-2-2 سيستم‌هاي غير رسمي رفتار شهروندي را تشويق و ترغيب مي‌كنند

7-2-2 عوامل كليدي تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني يا OCB

1) فرهنگ سازماني

2)  شخصيت و وضعيت روحي

8-2-2 تعادل رهبري و فرهنگ سازماني

9-2-2 متغييرهاي پيش‌بيني كننده رفتار شهروندي سازماني

1- رضايت شغلي و تعهد سازماني

2- رهبران سازماني

3- ادراك انصاف يا عدالت

4- ادراك نقش

5- شخصيت

10-2-2 نظارت رهبري و رفتار شهروندي سازماني

11-2-2 علل وعوامل شكست و ناتواني سازمانها براي ايجاد رفتار شهروندي

12-2-2 ترتيب شاخص­هاي شناسايي شده در ايجاد رفتار شهروندي كاركنان

1)فداكاري

2) مشاركت (حمايتي،وظيفه­اي،مدني،اجتماعي )

3) تحمل پذيري (جوانمردي)

4) توجه

5) وفاداري

6)- وظيفه­شناسی

3-2 پیشینه پژوهش

4-2 نتیجه گیری

5-2 چارچوب مفهومی تحقیق

 

فصل سوم

1-3 مقدمه

2-3  روش تحقیق

3-3  جامعه آماری، نمونه آماري و روشهاي نمونه گيري

4-3 روش گردآوری  داده ها

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل چهارم

1-4 مقدمه

2-4 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی

جنسیت

وضعیت تاهل

سطح تحصیلات

سابقه کار

رشته تحصیلی

سن

وضعیت استخدامی

3-4 تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های  تحقیق

الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

4-4 تحلیل استنباطی داده های تحقیق

فصل پنجم

1-5 مقدمه

2-5 تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش

1-2-5 اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

2-2-5 - تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

3-5 تحلیل نتایج

4-5 پیشنهاد های پژوهشی:

5-5 محدودیتهای محقق:

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi158_438051_9141.zip529k