مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان

پروژه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .

سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغييرات بنيادين در دنيای تجارت شده است. امروزه، با استفاده از ابزارهای گوناگون انتقال اطلاعات، امکان ارتباط هرچه بيشتر و بهتر با مشتريان و درنتيجه آگاهی از خواسته ها و نيازهای آنها فراهم شده است. اين امر برای صنايع خدماتی اهميت بيشتری دارد. زيرا اين صنايع نياز دارند تا برای حفظ و افزايش ميزان سود خود، وفاداری مشتريان را نسبت به خود افزايش دهند و از گرايش آنها به سمت رقبا جلوگيری نمايند. امروزه بدون استفاده از ابزارهای جديد فناوری اطلاعات و ارتباطات شانس بسيار کمی برای باقی ماندن در دنيای رقابت وجود خواهد داشت.

صنعت بانکداری يکی از مهمترين صنايع خدماتی است و بهبود عملکرد اين صنعت میتواند گام مهمی در بهبود وضعيت اقتصادی باشد. از طرف ديگر امروزه با ورود فناوری اطلاعات به صنعت بانکداری و ورود بانکها به دنيای مجازی، لازم است تا عملکرد اين بانکها به گونهای ديگر مورد بررسی قرار گيرد. بانکها نياز دارند تا عملکرد خود را نه تنها در محيط برون خطی، بلکه در محيط مجازی  نيز مورد بررسی قرار دهند. پيشرفتهاي بسياری در سالهای اخير در زمينه بانکداری اينترنتی صورت گرفته، اما با اين حال اين سيستم هنوز در کشور نوپا بوده و به طور کامل مورد پذيرش مشتريان قرار نگرفته است. اين مسئله نشان می دهد که با وجود تحقيقات بسيار انجام شده در اين زمينه، هنوز نياز به پژوهشهايی وجود دارد که به گونهای عميق تر به بررسی مسئله عدم پذيرش فناوریهای جديد بپردازند.

نگاهي به آمار بانك ها نشان مي دهد كه با وجود تعداد زياد كارت هاي صادر شده از سوي شبكه بانكي كشور، تعداد مشتريان خدمات اينترنتی بسيار اندك است و با وجود هزينه بانك ها در اين بخش، با توجه به تعداد کم مشتريان، اگر بانك ها اين سرويس را ارائه ندهند نيز مشكلي به وجود نمي آيد.

باوجود مدت زمانی که از ارائه خدمات بانکی به شيوه های جديد میگذرد، اما هنوز بسياری از کاربران در برابر تغيير شيوههای سنتی و روی آوردن به شيوه های جديد مقاومت می کنند. اين مسئله نشان میدهد که هنوز نياز به تحقيقات بيشتر برای بررسی عواملی موثر بر استفاده کاربران از کانالهای جديد ارائه خدمات بانکی وجود دارد.

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است،  بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند .بانکداری امروز شیوه های نوآورانه، مشتری مداری  مؤثر، ارائه ی تکنولوژی های کارامد، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام ، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است.

 

1-4-سوالات تحقیق

1-آیا  عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

2-آیا  سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

3-آیا  سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

4- آیا  اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

1-5-اهداف تحقیق

  1. تبیین رابطه بین عوامل خارجی و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین رابطه بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .
  3. تبیین رابطه بین سودمندی درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی.
  4. تبیین رابطه بین اعتماد و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی .

1-6-فرضیه های تحقیق

براساس مدل مفهومي تحقيق فرضيات زير براي اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند:

  1. عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
  2. سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
  3. سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
  4. اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

 

 

            فهرست مطالب

           

صفحه                  عنوان

ت          چکیده  ............................................................................................................................................................................

ث          فهرست مطالب  ................................................................................................................................................................

ز           فهرست اشکال  ................................................................................................................................................................

س         فهرست جداول  ................................................................................................................................................................

 

فصل اول- کلیات پژوهش

2          1-1- مقدمه  ........................................................................................................................................................................

2          1-2- بیان مسأله    .................................................................................................................................................................

4          1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق ............................................................................................................................................

6          1-4- سؤال تحقیق   ..............................................................................................................................................................

6          1-5- اهداف تحقیق  ............................................................................................................................................................

6          1-6- فرضیه¬های تحقیق  .......................................................................................................................................................

7          1-7-مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................................................

8          1-8- روش تحقیق  .............................................................................................................................................................

8          1-9-قلمرو تحقیق...............................................................................................................................................................

8             1-9-1- قلمرو مکانی  .......................................................................................................................................................

8            1-9-2- قلمرو زمانی  .......................................................................................................................................................

8            1-9-3-قلمرو موضوعی.....................................................................................................................................................

9          1-10- تعریف واژگان کلیدی  ............................................................................................................................................

11         1-11-خلاصه فصل..............................................................................................................................................................

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش

13         2-1- مقدمه  ........................................................................................................................................................................

14         2-2- مدل پذیرش تکنولوژی................................................................................................................................................

18         2-3-  اعتماد .......................................................................................................................................................................

19         2-4-عوامل خارجی.............................................................................................................................................................

19            2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری.............................................................................................................................

20            2-4-2- رضایتمندی  ........................................................................................................................................................

21         2-5- صنعت بانکداری  .......................................................................................................................................................

21            2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان............................................................................................................................

22            2-5-2-  کانالهاي ارائه خدمات بانکها ..............................................................................................................................

23         2-6-  بانکداری الکترونیکی ..............................................................................................................................................

24            2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی.............................................................................................................................

24             2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک..............................................................................................................................

26              2-6-3-مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي...................................................................................................

27              2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران...................................................................................

27              2-6-4-1- جنبه داخلي...................................................................................................................................................

27               2-6-4-1-1-مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي......................................................................................................

28               2-6-4-1-2- كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران............................................

30               2-6-4-1-3- موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي...................................................

31               2-6-4-2-جنبه هاي خارجي.........................................................................................................................................

31         2-7- بانکداری اینترنتی  ....................................................................................................................................................

34            2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی........................................................................................................................................

35            2-7-2- ضرورت توسعه بانکداري اینترنتی.........................................................................................................................

36            2-7-3-تاريخچه بانكداري اينترنتي..................................................................................................................................

38             2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ..................................................................................................................................

39             2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی.......................................................................................................................

40         2-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ..............................................................................................................................

40            2-8-1-   اهداف ...........................................................................................................................................................

40            2-8-2-  مدت زمان .......................................................................................................................................................

41            2-8-3- سرمایه بانک  .......................................................................................................................................................

41            2-8-4-خط مشي بانک.....................................................................................................................................................

41            2-8-4-1-چشم انداز.......................................................................................................................................................

41            2-8-4-2-ماموریت .........................................................................................................................................................

42           2-8-4-3-ارزش های سازمانی..........................................................................................................................................

43           2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان............................................................................................................................

43            2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای.....................................................................

43            2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان........................................

43            2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک.....................................................................................

44            2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)..............................................................................

44            2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط...............................................................................................................

44            2-8-4-4-6-تراکنش های مالی........................................................................................................................................

44            2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک............................................................................................

45            2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع......................................................................................................................................

45            2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب...................................................................................................................

45           2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول..........................................................................................................

46         2-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده .......................................................................................................................

46            2-9-1- پژوهش‏های خارجي..........................................................................................................................................

49            2-9-2-   پژوهش‏های داخلي..........................................................................................................................................

55         2-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  ...................................................................................................................................

59         2-11- خلاصه فصل  .........................................................................................................................................................

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

61         3-1- مقدمه  .....................................................................................................................................................................

61         3-2- روش تحقیق   ............................................................................................................................................................

63         3-3- جامعه و نمونۀ آماری  ...............................................................................................................................................

64         3-4- روش نمونه¬گیری و تعیین حجم نمونه  .........................................................................................................................

66         3-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق..............................................................................................................................

66         3-5-1-متغیر مستقل............................................................................................................................................................

67         3-5-2-متغییر وابسته.............................................................................................................................................................

67         3-6- فرضیه¬ها و مدل مفهومی تحقیق   ................................................................................................................................

69         3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات............................................................................................................................

70            3-8-ابزار سنجش تحقیق...................................................................................................................................................

70            3-8-1-پرسش نامه...........................................................................................................................................................

71         3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق.....................................................................................................................................

71            3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ....................................................................................................................................

72            3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ....................................................................................................................................

73            3-10- روش آزمون فرضیه ها...........................................................................................................................................

74         3-11- خلاصه فصل  ...........................................................................................................................................................

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده¬ها

76         4-1- مقدمه  ....................................................................................................................................................................

76         4-2- ویژگی¬های جمعیت شناختی پاسخ¬دهندگان و جامعه آماری .......................................................................................

77            4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ........................................................................................................

78            4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  .............................................................................................................

79            4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ..............................................................................................

80            4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ...........................................................................................

81            4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  ..............................................................................................

82         4-3- تحلیل استنباطی داده¬ها  ..............................................................................................................................................

82            4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها ................................................................................................................................

82              4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ..........................................................

83              4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده .....................................................

84              4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده .................................................

86              4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد ......................................................................

87              4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی..............................................................................

88             4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن .................................................................................................................................

89              4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داري فریدمن براي اولویت بندي عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی........................

90         4-4- نتایج ..........................................................................................................................................................................

91         4-5- خلاصه فصل  .............................................................................................................................................................

فصل پنجم: یافته¬ها، نتیجه¬گیری و پیشنهادات

93         5-1- مقدمه  .......................................................................................................................................................................

93         5-2- مروری مختصر بر روند پژوهش  ..................................................................................................................................

95         5-3- یافته¬ها  ......................................................................................................................................................................

96         5-4- نتیجه¬گیری  ...............................................................................................................................................................

97         5-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ...............................................................................................................................

98         5-6- محدودیت¬های پژوهش  .............................................................................................................................................

99         5-7-خلاصه فصل...............................................................................................................................................................

 

فهرست منابع و مأخذ

102       منابع فارسی  ........................................................................................................................................................................

108       منابع لاتین  ..........................................................................................................................................................................

112       ضمائم و پیوست¬ها  .............................................................................................................................................................پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi132_439077_9942.zip323.1k