مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش

بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش

چکیده

در این پژوهش به بررسی مقایسه­ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه­ی زیرساخت­های پیاده­سازی مدیریت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه  ستادی استان  را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر  تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید. نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب  پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند. در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید. 

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، زیرساخت های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش، فناوری اطلاعات

- اهداف پژوهش

هدف اصلی

  • ارزیابی وضعیت عوامل زمینه­ای در پياده­سازي مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

 

اهداف فرعي (ويژه):

  • بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص­هاي عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص­هاي عامل فرهنگي برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • بررسي و ارزیابی وضعیت شاخص­هاي عامل فرآیندهای مدیریت دانش برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان
  • مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش

 

1-4-ضرورت انجام تحقیق

مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد کرده است. مديريت دانش به دنبال تصرف دانش ، خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان و نيز پياده سازي، بازيابي و نگهداري دانش به عنوان دارايي‌هاي سازمان است. به گفته پيتر دراکر"راز موفقيت سازمانها در قرن 21 همان مديريت دانش است".  بنابراين مديريت سازمانها بايد با تکيه بر دانايي برتر امکان اتخاذ تصميمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهاي مبتني بر دانش را پيدا کنند. از اين رو مديريت دانايي مقوله­اي مهمتر از خود دانايي محسوب مي شود که در سازمان­ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارت­هاي فردي و گروهي تبيين و روشن نمايد(گلسر، ۲۰۰۳). هر چند در حال حاضر سازمان­هاي بسياري در زمينه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمايه گذاري کرده و موفق بوده اند، اما سازمان­هاي بسيار زيادي نيز با شکست مواجه شده‌اند. عدم وجود مکانيزمهاي صحيح ارزيابي و پياده سازي مديريت دانش، اين نوع سرمايه گذاري را در ذهن مديران تنها به يک هزينه اضافي تبديل نموده است. از اين رو سازمان­ها بايد محيطي را براي اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاي خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند و سعي در ايجاد بسترسازي و شناسايي عوامل زمينه­اي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان نمايند (بالوگان، ۲۰۰۴). این مهم در سازمان­های دولتی نیز ضرورت دارد.

شرکتهاي خصوصي به توليد کالا و خدماتي مي پردازند که مستقيماً در رقابت با کالا و خدمات بخش دولتي است. آموزش، دانش، امنيت و علم از جمله زمينه هاي رقابت بين اين دو بخش است. براي مثال آموزش از راه دور و به ويژه آموزش از طريق اينترنت توسط شرکت‌هاي خصوصي، ارائه خدمات آموزشي توسط دولت را به شدت تحت تأثير قرار داده است. وقتي مشتريان بتوانند نيازهاي خود را به صورت کاملاً دلخواه و سفارشي توسط بخش خصوصي برطرف کنند، ناخودآگاه چنين انتظاري را از بخش دولتي نيز خواهند داشت. بازنشسته شدن کارمندان دولت و هم چنين انتقال آن‌ها بين بخش‌هاي مختلف، چالش جديدي براي ابقاي دانش و حفظ حافظه سازماني و متعاقب آن آموزش کارکنان جديد ايجاد مي‌کند. به مرور زمان کارمندان فعلي دولت تا چند سال آينده بازنشسته خواهند شد. اين به عنوان يک مشکل اصلي پيش روي بسياري از دولت­هاست. سازمانهاي دولتي نيازمند اين هستند تا با ابتکار عمل، دانش کارکنان ارشد را حفظ کنند زيرا در غير اين صورت ارائه خدمات به بخش عمومي دچار مشکل خواهد شد. بنابر اين، کسب دانش از کارکنان ارشد و سپس انتقال آن به ساير کارکنان و نيز روزآمد کردن آموخته ها طي زمان امري بسيار حياتي است. افزايش روز افزون شهروندان دانش مدار، دولت را مجبور مي کند تا در رأس دانش‌هاي ايجاد شده و به روز قرار گيرد. مديريت دانش بيان مي کند که مهم‌ترين منابع ارزشمند هر سازمان دانش کارکنان آن است. اين تأکيد و تمرکز با توجه به شتاب روز افزون تغييرات در سازمان و در کل جامعه انجام مي گيرد. لذا انجام پژوهش در زمینه مدیریت دانش در ساختارها و سازمان­های دولتی یک ضرورت است.

 

1-5- فرضیه­ها (یا سؤال­های پژوهش)

1-5-1-سؤال اصلي

  • وضعیت عوامل زمینه­ای برای استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟

1-5-2- سؤال­های فرعي

بر اساس سؤال اصلي فوق، سؤالات فرعي تحقيق حاضر عبارتند از:

  • وضعيت شاخص­هاي الزام فني جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
  • وضعيت شاخص­هاي الزام فرهنگي جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
  • وضعیت شاخص­هاي الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مديريت دانش در دستگاه­های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان چيست؟
  • رتبه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با شاخص­هاي الزام فرآیندهای مدیریت دانش جهت استقرار مديريت دانش به چه صورت است؟
 
 
تعداد صفحات 227 word
 
 

فهرست مطالب :

فصل اوّل: کلیّات پژوهش 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله تحقیق 2

1-3- اهداف پژوهش 4

1-4-ضرورت انجام تحقیق 4

1-5- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) 6

1-5-1-سؤال اصلي 6

1-5-2- سؤالات فرعي 6

1-6- قلمرو تحقیق 6

1-6-1- قلمرو موضوعی 6

1-6-2- قلمرو مکانی 7

1-6-3- قلمرو زمانی 7

1-7- روش تحقیق 7

1-8- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 8

1-8-1- زير ساخت مديريت دانش 8

1-8-2-فرهنگ سازمانی 8

1-8-3- فرآيندهاي دانش 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9

2-1-مقدمه 10

2-2- مدیریت دانش 10

2-3- مبانی تئوریک مدیریت دانش 11

2-3-1- دانش چیست؟ 11

2-3-2-روابط داده، اطلاعات و دانش 15

2-3-3- عناصر دانش 16

2-3-4- ویژگی­های دانش 19

2-3-5-انواع دانش 22

2-3-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 22

2-3-5-2-انواع دانش از نظر جورنا 23

2-3-5-3-انواع دانش از نظر ماشلوپ 24

2-3-5-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 25

2-3-5-5- طبقه­بندی لیدنر و علوی از دانش 26

2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26

2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27

2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29

2-4-3- تكامل مديريت دانش 31

2-4-4- ظهور مديريت دانش 32

2-4-5-فرآیند تكامل مديريت دانش 33

2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37

2-4-6-1-تولید دانش 37

2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42

2-4-6-3- الگوبرداری 44

2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46

2-4-6-5- ذخیره دانش 46

2-4-6-6- انتشار دانش 50

2-4-6-7- بکارگیری دانش 54

2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54

2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55

2-5-1- مدل عمومي دانش در سازمان 55

2-5-2- مدل نوناكا 57

2-5-3- مدل شش بعدي مديريت دانش 59

2-5-4- مدل رن جانستون 61

2-5-5- مدل ادل و گراسيون 62

2-5-6- مدل استيوهالس 64

2-5-7- مدل ايجاد و كاربرد دانش ويگ 65

2-5-8-مدل دانش­شناسي سازماني وان­كروگ و روس (1995) 70

2-5-9- مدل مديريت دانش چوو 70

2-5-10-مدل مديريت دانش بويست 73

2-5-11- چهارچوب مديريت دانش پرابست 75

2-6- زیرساخت‌های مدیریت دانش 77

2-6-1-عامل فنی (فناوري اطلاعات) 78

2-6-2- عامل فرهنگ سازماني 80

2-6-3- حمايت مديريت 82

2-6-4-حس تعلق سازماني 83

2-6-5- مشاركت در تصميم­گيري 83

2-6-6- عامل مدیریتی 83

2-6-7- فناوری‌های مدیریت دانش 84

2-6-8- مديريت محتوا 85

2-6-9- طبقه­بندي دانش 87

2-6-10- گروه­افزار 87

2-6-11- گروه­هاي تسهيم تجربه آن­لاين 89

2-6-12- پورتال­هاي سازماني 90

2-6-13- تحليل و طراحي شبكه اجتماعي(اس. ان. اي) 92

2-6-14- يادگيري الكترونيك 93

2-6-15- داستان­گويي و حكايات 94

2-6-16- ابزارهاي بي­سيم براي انتقال دانش 94

2-6-17- سيستمهاي مديريت نوآوري و ايده 95

2-6-18- تركيب ابزارها و فناوري­هاي مديريت دانش 96

2-6-18- سیستم‌های خبره 98

2-7- مباني زير ساخت مديريت دانش 99

2-7-1- فرهنگ سازماني 100

2-7-1-1-حمايت مديريت 102

2-7-1-2-حس تعلق سازماني 102

2-7-1-3-مشارکت در تصميم گيري 102

2-7-2-فرآيندهاي دانش 103

2-7-2-1-پردازش دانش 103

2-7-2-2- انتقال دانش 104

2-7-2-3- تسهيم دانش 104

2-7-3- نظام فناوري اطلاعات 105

2-7-3-1- سيستمهاي اطلاعاتي 106

2-7-3-2-مديريت فناوري اطلاعات 106

2-7-3-3-فرآيندهاي کسب اطلاعات 107

2-8- پیشینه پژوهش 107

2-9- جمع­بندی 109

فصل سوّم: روش پژوهش 110

3-1- مقدمه 111

3-2- روش تحقیق 111

3-3- فرآیند تحقیق 112

3-3-1-مطالعه­ای جامع بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی مفاهیم مدیریت دانش و زیرساخت های مدیریت دانش 112

3-3-2- شناسایی شاخص های مربوط به زیرساخت های مدیریت دانش 112

3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق 112

3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق 112

3-4- جامعه آماری 113

3-5- نمونه آماری 114

3-6-مدل مفهومی تحقیق 114

3-7- روش گردآوری داده­ها 115

3-8- روایی پرسشنامه 119

3-9- پایایی پرسشنامه 119

3-10- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها 121

3-11- جمع­بندی 121

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش 123

4-1- مقدّمه 124

4-2- یافته­های توصیفی 124

4-3- یافته‏های استنباطی 128

۴-۴- جمع بندی 177

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش 178

5-1-مقدمه 179

5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله 179

5-4- پیشنهادات کاربردی 186

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 186

6-5- محدودیت های تحقیق 187

منابع و ماخذ 188

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi227_440126_8974.zip611k

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران چکیده: بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و ... را به همراه می‌آورد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

پروژه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان

پروژه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک پارسیان چکیده پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار چکيده مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود. در این پژوهش راب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف