مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی مؤلفه‌های موثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

بررسی مؤلفه‌های موثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

چکیده

   امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

   جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

   پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.

کلمات کلیدی:  تجاری‌سازی دانش، انتقال فناوری، دفاتر انتقال فناوری، مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش.

اهميت و ضرورت موضوع

   بنا به گفته لسترتارواقتصاددان معروف، امروزه مبناي ثروت آفريني و اقتصاد كشورها، دانش است. تارو از انقلابي خبر مي‌دهد كه نيروي حركت خود را از مغزها مي‌گيرد و ارزش مغزها را بالا مي‌برد. جهان بيش از هر عصر ديگري ميدان مسابقه اقتصادي شده و صنعت بيش از هر زمان ديگر به علم و دانش و فكر متكي شده است. با ظهور سومين انقلاب صنعتي، دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شده است (ابراهيمي، 1:1386).

    در دنياي امروز رابطه مستقيمي ميان توسعه فناوري و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها برقرار است. به طوريكه مي‌توان گفت، دانش و فناوري عاملي اساسي براي ايجاد ثروت، توانايي و دانايي كشورها بوده و وسیله‌ای قدرتمند در توسعه ملي تلقي مي‌گردد. بنابراين اتخاذ راهبردهاي انتشار دانش و فناوري مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعه اقتصادي يك كشور محسوب مي‌گردد (نوروزي و شاهمیری، 54:1387).

   تا چندي پيش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاري‌سازي پژوهش، امتناع مي‌كردند و رسالت اصلي خود را صرفاً توليد دانش بدون عطف نظر به كاربرد آن در عرصه توليد، مي‌دانستند. اين وضع بتدريج به خاطر فشار بر دانشگاه‌ها براي مشاركت در توسعه اقتصادي و فرصت‌هايي براي ايجاد ثروت، تغيير يافت (Etzkowitz et al,2003:35). تا اينكه دانش به منشأ منحصر به فرد مزيت رقابتي تبديل شد
( ابراهيمي، 1:1386) و بتدريج دگرگوني‌هاي شتابان جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فناوري در سراسر جهان، دانشگاه را هم درهم نورديد؛ زيرا دانشگاه‌ها در پيشينه انزوايشان، به ناچار دوران‌هاي دشواري را پشت سر گذاشتند و بتدريج با تهديدهاي سياسي و نيز دگرگوني‌ها و فشارهاي فناوري و اقتصادي مواجه شدند؛ به طوري‌كه شيوه اجرای رسالت آنها و حتي تعريف آنها نيز به چالش طلبيده شد (ابويي اردكان و همكاران،1387: 30). تهديدها و فشارها، در بيانيه‌هاي كنفرانس‌هاي جهانی آموزش عالي (از سال 1998 به بعد) انعكاس مي‌يافت. بنابراين دانشگاه‌ها ملزم به رقابت در سطح جهاني و منطقه‌اي شدند.

   قابل تأمل است كه تجاري‌سازي دانش باعث حفظ سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي دانشگاهي و نخبگان ملي مي‌شود و همچنين توان استفاده از فناوري‌هاي جديد را افزايش داده و موجب بهبود استانداردهاي كيفي بين‌المللي مي‌شود.

- اهداف تحقيق

   تحقيق حاضر نيز همچون ساير پژوهش‌هاي علمي اهدافي را پيگيري مي‌نمايد كه محقق اهتمام دارد با بررسي آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و بررسي قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی تحقيق

بررسي مؤلفه‌های مؤثر در تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم مي‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعي تحقيق

شناسايي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم.

توصيف هر كدام از عوامل مؤثر در تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم.

اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم.

ارايه راهكارهاي مناسب براي تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم.

1-5- سؤال‌هاي تحقيق

   در بررسي موضوع پژوهش سؤالاتي مطرح گرديده است كه تلاش بر اين است كه ضمن بررسي همه جانبه موضوع پژوهش به سؤالات زیر نيز پاسخي مناسب داده شود.

1- سؤال اصلي اول: آيا عوامل درون سازماني بر تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم مؤثر است؟

1/1 سؤال فرعي اول: آيا پشتيباني مالي و انساني دانشکده از محققین بر تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم مؤثر است؟

1/2 سؤال فرعي دوم: آيا وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

1/3 سؤال فرعي سوم: آيا ايجاد رابطه مؤثر بين محققین و بازار بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

1/4 سؤال فرعي چهارم: آيا آموزش تخصصي پژوهشگران جهت افزايش کیفیت پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

2- سؤال اصلي دوم: آيا عوامل برون سازماني بر تجاري‌سازي يافته‌هاي رشته مديريت در دانشگاه‌هاي استان قم مؤثر است؟

2/1 سؤال فرعي اول: آیا تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش‌ها بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

2/2 سؤال فرعي دوم: آيا  ایجاد فرهنگ کارآفرینی هماهنگ با تجاری‌سازی در بخش دانشگاهی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

2/3 سؤال فرعي سوم: آيا تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری یافته‌های پژوهشی بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟

2/4 سؤال فرعي چهارم: آيا حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم مؤثر است؟


تعداد صفحات 259

فرمت فایل word

 

 

 

فهرست مطالب :

فصل اول – كليات تحقيق..    1
1-1- مقدمه ........................    2
1-2- بيان مسئله ................    8
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ........................    13
1-4- اهداف تحقيق .........    18
1-4-1- هدف اصلي تحقيق.......................................    18
1-4-2- اهداف فرعي تحقيق...........................    18
1-5- سؤال‌هاي تحقیق ...    19
1-6- فرضيات تحقیق........    20
1-6-1- فرضيه اصلي.........    20
1-6-2- فرضيه‌هاي فرعي..    21
1-7- پيشينه تحقيق.............    22
1-8- متغيرهاي تحقيق .......    24
1-8-1- متغير مستقل..........    24
1-8-2- متغير وابسته..........    24
1-9- روش تحقيق.............    25
1-10- قلمرو تحقيق ..........    25
1-11- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح.................................    26
1-12- تعاريف عملياتي پژوهش ..............................................................    27
فصل دوم – ادبیات تحقیق .....................................................................    29
2-1- مقدمه.........................    30
2-2-  مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي.........................................................    33
2-3- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي.....................................    41
2-4- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق ................................................ .     45
2-5- روند تجاري‌سازي دانش ................................................................     47
2-6- فرآيند تجاري‌سازي ........................................................................     49
2-7- انواع تجاري‌سازي ...    66
2-8- روش‌هاي تجاري‌سازي ..................................................................    66
2-9- مدل‌ها و الگوهاي تجاري‌سازي .....................................................    69
2-10-  مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي .....................................    86
2-11-  موانع انتقال تجاري‌سازي..............................................................    92
2-12-  ساختار نوآوري.....    105
2-13- كارآفريني ..............    109
2-14- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته..........................................    112
2-15- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران .........    121
فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق................................................................    124
3-1- مقدمه..............    125
3-2- روش تحقيق.............    126
3-3- جامعه آماري.............    130
3-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه.......................................................    130
3-4-1- تعيين حجم نمونه......................................................................    131
3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات.............................................................    131
3-6- ابزارهاي گردآوري ..    132
3-6-1- پرسشنامه .............    132
3-6-2- مقياس ليكرت......    132
3-7- متغيرهاي پژوهش....    133
3-7-1- متغير مستقل در پژوهش حاضر....................................................    133
3-7-2- متغير وابسته در پژوهش حاضر....................................................    134
3-8- روايي........................    134
3-9- پايايي.........................    135
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها...................................................    136
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.......................................................    138
4-1- مقدمه.......................    139
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها ...................................................................    140
4-2-1- آمار توصيفي ........    140
4-3- آمار استنباطي ..........    159
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها.........................................................    199
5-1- مقدمه.........................    200
5-2- خلاصه تحقيق...........    201
5-3- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي................................................    202
5-3-1-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي .................................    202
5-3-2- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها.......................................    203
5-3-2-1- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني.............................    203
5-3-2-2- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني..............................    204
5-4- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي .............................................    205
5-4-1- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني................................    205
5-4-2- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني.................................    205
5-4-3- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق ...................................................    206
5-5- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش ...............................    212
5-6- محدوديت‌هاي تحقيق.......................................................................    215
پيوست...............................    216
منابع و مآخذ........................    231
فهرست فارسي....................    232
فهرست انگليسي..................    235

فهرست جداول :

2-1- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ...........................................    119
3-1- ترتيب امتيازبندي پرسشنامه .............................................................    132
3-2- ترتيب سؤالات پرسشنامه براساس هر يك از متغيرهاي تحقيق.......    133
3-3- آماره پايايي.................    136
4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب جنسيت ....    141
4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات.............    142
4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي...................    144
4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين ...........    145
4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه..........    147
4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار.....    148
4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران.................    149
4-8-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش...............    150
4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي................    151
4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ............    152
4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران........    154
4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني)..........    155
4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني)...........    156
4-14- ميانگين سؤالات پرسشنامه...........................    158
4-15- بررسي توزيع داده‌ها توسط آزمون كولموگوروف- اسميرنوف و شاپيرو- ويلك.............    160
4-16- ارزش‌گذاري و ميانه پاسخ به سؤالات....................    161
4-17- نرماليتي با آزمون كولموگورف- اسميرنوف تك نمونه‌اي..............    162
4-18- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان.........    163
4-19- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني.............................    164
4-20- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان ....    165
4-21- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ( آزمون كروسكال‌وايس)..    166
4-22- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان.....    167
4-23- آمار آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني.....................    168
4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان..........................................................    169
4-25-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني...........................................    170
4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان...............................................    171
4-27-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني...........................................    172
4-28-  رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان..............................................    173
4-29- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني............................................    174
4-30- تست نرماليتي...........    175
4-31- رتبه‌ها.......................    176
4-32- آماره آزمون ............    177
4-33- تست نرماليتي.........    178
4-34- رتبه‌ها.......................    179
4-35- آماره آزمون ............    180
4-36- تست نرماليتي...........    181
4-37- رتبه‌ها.......................    182
4-38- آماره آزمون .............    183
4-39- تست نرماليتي...........    184
4-40- رتبه‌ها.......................    185
4-41- آماره آزمون .............    186
4-42- تست نرماليتي...........    187
4-43- رتبه‌ها.......................    188
4-44- آماره آزمون .............    189
4-45- تست نرماليتي...........    190
4-46- رتبه‌ها.......................    191
4-47- آماره آزمون .............    192
4-48- تست نرماليتي.........    193
4-49- رتبه‌ها.......................    194
4-50- آماره آزمون .............    195
4-51- تست نرماليتي...........    196
4-52- رتبه‌ها.......................    197
4-53- آماره آزمون .............    198پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi259_440152_6363.zip2.6 MB