مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار بانک ملی استان سمنان

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار بانک ملی استان سمنان

چکيده:

همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان سمنان مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي است و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و  مطالعات ميداني استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد شد. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده است نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان سمنان به درستي تعريف شده است. لیکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده است .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان  تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره  استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.

1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.

(استراسمن1997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر"نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود."

براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.

(کی بورا،2000،45) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار میباشد.

باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.

بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).

در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در  استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.

طبق نظر (کلمن و پاپ، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها  جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

1-5- اهداف تحقيق

 • بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

1-6- سوالات تحقيق

 • آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟
 • آیا زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده است؟
 • آیا استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
 • آیا زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده است؟
 • آیا بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد؟
 • آیا بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد؟
 • آیا استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟
 • آیا زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند؟

1-7- فرضیه های تحقیق

 • استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده.
 • زیرساخت های سازمانی در سازمان به درستی تعریف شده.
 • استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
 • زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
 • بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد.
 • بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد.
 • استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
 • زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

 
تعداد صفحات 177
فرمت فایل word
 
 
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2)عنوان تحقیق.. 3

1-3 ) بیان مسأله. 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 7

1-6) سوالات تحقیق.. 8

1-7) فرضیه های تحقیق.. 8

1-8) قلمرو تحقیق.. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10)  ساختار فصل های پروژه 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها  15

    2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.. 17

    2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک... 18

    2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات.. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک... 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی 21

    2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ 26

    2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟. 28

2-3) همسویی.. 29

    2 - 3- 1) تعریف همسویی.. 29

    2 - 3- 2) فواید همسویی.. 30

    2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی.. 33

    2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی.. 34

    2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟... 35

    2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی.. 38

2-4)  مدل های همسویی.. 40

    2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک... 41

    2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات.. 42

    2 - 4- 3) مدل همسوییC4. 43

    2 - 4- 4) مدل کلارک... 45 

    2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام   47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام. 49

    2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک... 49

    2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک... 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54

2-4-7-5) ارتباطات 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک... 55

    2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61

    2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی.. 62

2-5)  چارچوب نظری تحقیق.. 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته. 65

    2 - 6- 1) مطالعات داخلی.. 66

    2 - 6- 2) مطالعات خارجی.. 67

2-7) جمع بندی.. 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه. 71

3-2) روش انجام تحقیق.. 71

3-3) جامعه آماری.. 72

3-4) نمونه آماری.. 72

    3 - 4- 1) روش نمونه گیری.. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74

 3-6) مقیاس های اندازه گیری.. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 76

    3 - 7- 1) پایایی.. 76

    3 - 7- 2) روایی.. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-9) جمع بندی.. 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 84

4-2) آمار توصیفی.. 85

    4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان.. 85

    4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 86

    4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان.. 87

    4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان.. 88

    4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان.. 89

4-3) آمار استنباطی.. 89

    4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش.... 89

    4 - 3- 2) آزمون فرضیات.. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش.... 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش.... 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری.. 99

4-4) جمع بندی.. 118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 120

5-2) یافته های پژوهش.... 120

    5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی.. 120

    5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق.. 121

 5-3) بحث و نتیجه گیری.. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی.. 129

5-5) محدودیت های تحقیق.. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 133

5-7) جمع بندی.. 134

منابع

    1 )منابع فارسی.. 136

    2 )منابع لاتین.. 138

پیوست

    1) پرسشنامه تحقیق.. 143

    2)خروجی های رایانه ای تحقیق.. 148

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi177_443058_7316.zip973.3k