مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی - تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی - تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده است. با توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان است و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام شد. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE  استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. اما بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه­ای یافت نشد. براساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می­شود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

  • سوالات تحقیق
  1. بین نگرش تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه رابطه­ای وجود دارد؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه رابطه­ای وجود دارد؟
  3. بین نگرش تبلیغات و کلیک تبلیغات چه رابطه­ای وجود دارد؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه رابطه­ای وجود دارد؟
  5. اهمیت موضوع

در سالهای اخیر علی رغم فراگیر شدن اینترنت، تبلیغات اینترنتی با توسعه چندانی مواجه نبوده است. یکی از دلایل این عدم توسعه، عدم اعتماد کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد. این امر در حالی است که امروزه بیشتر واحدهای کسب و کار براي بهره­‌برداري كامل از توانايي­های خود و دسترسی به مشتریان جهانی، بازارهاي مجازی را مورد توجه قرار مي‌دهند (بیویلیان و تیگر، 2013). بنابراین بهبود و افزایش اثربخشی تبلیغات، تبدیل به یکی از دغدغه­های شرکت­ها و موسسات فعال در فضای مجازی گردیده است.  یکی از راه­های بهبود و افزایش این اثربخشی، کسب اعتماد مشتریان به تبلیغات اینترنتی می­باشد. به نظر می­رسد بتوان با تغییر نگرش مشتریان به تبلیغات اینترنتی، با افزایش اعتماد مشتریان به تبلیغات روبرو گشت (جیانگ و همکاران، 2013).

در کنار این عوامل، درک پاسخ رفتاری مصرف کنندگان بسیار حائز اهمیت است چون پاسخ رفتاری نقش قابل توجهی را در رفتارهای خرید مصرف­کنندگان ایفا می­کند. پاسخ رفتاری را می­توان در قالب دو بعد خرید اینترنتی و کلیک تبلیغات مورد توجه قرار داد (انورمیر، 2012). در عصر حاضر، تعداد مصرف­کنندگانی که از بستر اینترنت برای خرید استفاده می­نمایند به سرعت در حال افزایش است. خرید اینترنتی، دامنه انتخاب وسیعی از فرصت­ها و دسترسی بیشتر و راحت­تر به اطلاعات را فراهم می­نماید. خرید در بستر اینترنت، این امکان را به کاربران می­دهد تا محصولات و خدمات را در سطح جهانی به مقایسه بگذارند (چنگ و همکاران، 2013). علاوه بر خرید اینترنتی، کلیک تبلیغات نیز به عنوان یکی دیگر از ابعاد پاسخ رفتاری، به شدت مبتنی بر عملکرد می­باشد و در عین حال به عنوان شاخصی مهم برای بررسی پاسخ­های رفتاری مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع این متغیر رفتاری می­تواند میزان اثربخشی تبلیغات اینترنتی را مورد سنجش قرار بدهد (انورمیر، 2012).  

 

تعداد صفحات 139

فرمت فایل word

 


فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-          مقدمه. 2

1-2-          اهمیت موضوع.. 2

1-3-          بیان مسأله. 3

1-4-          سوالات تحقیق.. 6

1-5-          چارچوب نظری تحقیق.. 6

1-6-          فرضیه­های تحقیق.. 7

1-7-          اهداف تحقیق.. 7

1-8-          قلمرو تحقیق.. 8

1-8-1-               قلمرو مکانی.. 8

1-8-2-               قلمرو زمانی.. 8

1-8-3-               قلمرو موضوعی.. 8

1-9-          تعریف واژگان تخصصی.. 8

1-10-      خلاصه فصل.......................................9

1-11-        ساختار کلی تحقیق.. 9

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-          مقدمه. 12

2-2-          تبلیغات... 12

2-2-1-               وظایف تبلیغات... 13

2-2-1-1-                 جلب توجه. 13

2-2-1-2-                  ایجاد علاقه. 14

2-2-1-3-                  تحریک تمایل.. 14

2-2-1-4-                  سوق دادن به خرید.. 14

2-2-2-                   اثر بخشی تبلیغات... 15

2-2-2-1-                  اندازه­گیري ورودي­ها 15

2-2-2-2-                   اندازه­گیري خروجی­ها 15

2-2-2-3-                    اندازه­گیري فرآیندها 16

2-3-          اینترنت و بازاریابی.. 16

2-3-1-               تعاملی بودن.. 17

2-3-2-               کنترل مصرف­کنندگان.. 17

2-3-3-               شخصی­سازی.. 18

2-3-4-               ظرفیت اطلاعاتی.. 18

2-3-5-               تجارت الکترونیک..... 18

2-4-          تبلیغات اینترنتی.. 19

2-4-1-               ویژگی­های مهم تبلیغات اینترنتی.. 22

2-4-2-               محدوديت‌هاي تبليغات اينترنتي.. 23

2-4-3-               انواع روش­های تبلیغات اینترنتی.. 23

2-5-          نگرش.... 26

2-5-1-               عناصر نگرش.... 29

2-5-2-               نحوه شکل­گیری نگرش.... 30

2-5-3-               نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی.. 30

2-6-          اعتماد. 33

2-6-1-               اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل.. 34

2-6-2-               سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات... 35

2-7-          پاسخ رفتاری.. 36

2-7-1-               کلیک تبلیغات... 37

2-7-2-               خرید اینترنتی.. 38

2-8-          جامعه مجازی.. 39

2-9-          مروری بر مطالعات صورت گرفته. 40

2-9-1-               پژوهش‏های خارجی.. 40

2-9-2-               پژوهش‏های داخلي.. 44

 

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1-          مقدمه. 48

3-2-          روش تحقیق.. 48

3-3-          متغیرهای تحقیق و الگوی مفهومی تحقیق.. 48

3-4-          مراحل انجام تحقیق.. 50

3-5-          جامعه و نمونه آماری.. 52

3-5-1-               تعیین حجم نمونه و روش نمونه­گیری.. 52

3-6-          ابزار سنجش.... 53

3-6-1-     تدوین پرسشنامه ....................................54

3-7-          روایی پرسشنامه. 57

3-8-          پايايي پرسشنامه. 58

3-9-          روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 58

3-10-        تحلیل عامل اکتشافی.. 59

3-10-1-             پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی.. 59

3-11-        مدل­سازی معادلات ساختاری.. 60

3-11-1-             برازش مدل.. 62

3-11-1-1-                برازش مدل اندازه­گیری.. 62

3-11-1-2-                معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری.. 63

3-11-1-3-                 معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل.. 64

3-11-2-             آزمون فرضیه­ها 65

3-11-2-1-                 بررسی ضرایب معناداری z  یا t-values یا p-values 65

3-11-2-2-                بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه­ها 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-          مقدمه. 67

4-2-          ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان و جامعه­ آماری.. 67

4-2-1-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت... 67

4-2-2-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 69

4-2-3-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات... 70

4-2-4-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد.. 71

4-2-5-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته. 73

4-2-6-               توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی.. 75

4-3-          بررسی توزیع نرمال داده­های تحقیق.. 76

4-3-1-               آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال نگرش به تبلیغات اینترنتی.. 76

4-3-2-               آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی.. 77

4-3-3-               آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی.. 77

4-3-4-               آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی.. 77

4-4-          تحلیل عامل اکتشافی.. 78

4-4-1-               تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد. 78

4-4-2-               تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد. 80

4-4-3-               تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد. 82

4-5-          آزمون مدل مفهومی تحقیق.. 83

4-5-1-               برازش مدل­های اندازه­گیری.. 83

4-5-2-               برازش مدل­های ساختاری.. 85

4-5-3-               برازش کلی مدل.. 87

4-5-4-               آزمون فرضیه. 87

4-5-4-1-                  نتیجه آزمون فرضیه. 87

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1-          مقدمه. 92

5-2-          بررسی نتایج تحقیق.. 92

5-2-1-               نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 93

5-2-2-               نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 93

5-2-3-               نتایج حاصل از فرضیه سوم. 93

5-2-4-               نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 94

5-3-          جنبه های نوین پژوهش........................................................94    

 5-4-           خلاصه و نتیجه­گیری   94

5-5-          محدودیت... 95

5-6-          پیشنهادات تحقیق.. 95

5-6-1-               پیشنهادات کاربردی.. 95

5-6-2-               پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 96

فهرست منابع

الف) منابع فارسی.. 98

ب) منابع لاتین.. 101

ضمائم

الف) پرسشنامه......................................................................107

ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری.............................111

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi139_443361_7882.zip588.7k