مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دارایی ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮر ﺷﺪن را در دﻧﻴﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ (وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن) و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺮوﻧﻲ (ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن) اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ عوامل ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ CRM ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(گرینبرگ،2002).

مشتريان به خاطر ارتباط مستقيمي كه با اقدامات يك سازمان دارند، منبع ارزشمندي براي فرصت ها، تهديدات و سئوالات عملياتي مرتبط با صنعت مربوطه مي باشند (عباسي و تركمني ،1389). ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي، ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ارزش ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(گرینبرگ،2002).

مديريت كارآمد روابط مشتري يک چالش مهم در رقابت كسب و كار شده است. سازمان ها نياز به اطلاعاتي درباره اينكه مشتريانشان چه كساني هستند، انتظارات و نيازهاي آنها چيست و چگونه بايد نيازهاي آنها را بر طرف کرد، دارند (طاهرپوركلانتري و طيبي طلوع،  1389).

امروزه وجود رابطه قوي با مشتريان مهم ترين رمز موفقيت در هر کسب و کار است. از اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري که به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش به مشتري است بسيار مورد توجه قرار گرفته است (سالارزهي  و اميري،1390).

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي روﻳﻜﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﮔﺎﻫﻲ درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ( زو  و والتون ، 2005: 959).

نتایج پژوهشها ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ توجه به  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرا و ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲﮔﺮدد( امیری، 1388: 44).   

توجه جدي به مشتريان، لازمه تداوم فعاليت در بازارهاي رقابتي امروزي است. از طريق جلب رضايت مشتريان، سازمانها مي توانند هزينه هاي توليديشان را کاسته و درآمدشان را نيز افزايش دهند. مديريت ارتباط با مشتري مي تواند به مديران و سازمانها در بر قراري يک ارتباط سازنده با مشتريان و همچنين حفظ آنها کمک نمايد. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗأﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸـﺘﺮي در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸـﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ، تأمین و ﻓﺮوش ﺻﺮف ﻧﯿﺴـﺖ،  ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓـﺮوش ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه راﺑﻄـﻪ اي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﯿـﺰ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾﺠـﺎد وﻓـﺎداري در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣؤﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣوﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ درآﻣﺪه اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷـﻮار رﻗﺎﺑـﺖ، ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم و ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راه اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ(عباسي و تركمني ،1389).

بنابراين، تاثیر CRM  بر کیفیت ارتباط با مشتری در سازمانها،  می تواند منجر به  بهره گیری درست و کارآمد از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف CRM درسازمانها  گردد،  و از آنجا که CRM جزء ضروريات سازمانهاي امروزي محسوب مي گردد پرداختن به پژوهشهای اینچنین بسیار حایز اهمیت است چرا که هم سازمان ها را با نقاط ضعف و هم با نقاط قوت خود در زمینه CRM آشنا می سازد و  هم سازمانها می توانند با یافته های پژوهشهای اینچنین در صدد کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت خود گام بردارند و متغیرهای اساسی و تاثیر گذار بر CRM  را بشناسند.

1-4-هدفهای تحقیق :

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

1-4-2-اهداف فرعی :

 1. تعیین اثر اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری
 2. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری
 3. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری
 4. تعیین اثر اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری
 5. تعیین اثر اجرای CRM بر اعتماد مشتری
 6. تعیین اثر اجرای CRM بر رضایت مشتری
 7. تعیین اثر اجرای CRM بر تعهد مشتری
 8. تعیین اثر اجرای CRM بر وفاداری مشتری
 9. تعیین اثر اجرای CRM بر حفظ مشتری
 10. تعیین اثر اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری
 11. تعیین اثر اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

1-5-فرضيه هاي تحقيق

1-5-1-فرضیه های اصلی :

 1. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد.

1-5-2-فرضیه های فرعی :

 1. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری دارد.
 2. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری دارد.
 3. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری  دارد.
 4. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر آسودگی و راحتی مشتری  دارد.
 5. اجرای CRM  تأثیر مستقیم براطلاعات دریافت شده توسط مشتری دارد.
 6. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت کلی روابط مشتری  دارد.
 7. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد.
 8. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر تعهد مشتری دارد.
 9. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر حفظ  مشتری دارد.
 10. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر وفاداری مشتری دارد.
 11. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات  دارد.

1-6- سوالات تحقیق:

1-6-1-سوال اصلی :

 • آیا اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت ارتباط با  مشتری دارد؟

1-6-2-سوالهای فرعی :

 1. آیااجرای  CRM  تأثیر مستقیم بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری دارد؟
 2. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم  بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری دارد؟
 3. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم و بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری  دارد؟
 4. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر آسودگی و راحتی مشتری  دارد؟
 5. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم براطلاعات دریافت شده توسط مشتری دارد؟
 6. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت کلی روابط مشتری  دارد؟
 7. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد؟
 8. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم بر تعهد مشتری دارد؟
 9. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر حفظ  مشتری دارد؟
 10. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم بر وفاداری مشتری دارد؟
 11. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات  دارد؟

 

 تعداد صفحات 173
فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

1-1-مقدمه. 13

1-2-بیان مسأله. 14

1-3-اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش.. 16

1-4-هدفهای تحقیق : 18

1-5-فرضيه هاي تحقيق. 18

1-6- سوالات تحقیق: 19

1-7-روش تحقیق : 20

1-8- قلمرو تحقیق. 21

1-9-جامعه آماری و حجم آن : 21

1-10-روش گرد آوري اطلاعات : 23

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 23

1-12-تعریف واژه ها 24

2-1-مقدمه. 28

2-2-دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي صاحبنظران در مورد مراحل اجرای CRM... 28

2-2-2مدل ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي CRM... 29

2-3-چارچوب نظری : 34

2-4-مدل تحقیق : 40

2-5-اهميت مشتري : 41

2-6-مديريت ارتباط با مشتري.. 42

2-7- اصول مدیریت ارتباط با مشتری.. 49

2-8- عوامل مؤثر بر رضايت مشتري : 54

2-9- وفاداري مشتري در بانكها 59

2-10-دﻻﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﻔﺎده از CRM... 63

2-11-اﻫﺪاف CRM از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان. 64

2-12- ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي.. 65

2-13- اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي.. 66

2-14- عناﺻﺮ CRM... 68

2-15-داده ﮐﺎوي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي.. 68

2-16- اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي.. 70

2-17-ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار. 70

2-18-ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد CRM... 71

2-19- عوامل مؤثر در موفقیت اجرای CRM... 73

2-20- ﻣﻮاﻧﻊ اجرای CRM... 74

2-21-ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي CRM... 75

2-22- مدیریت ارتباط با مشتری در بانکها 76

2-23-پیشینه پژوهش در جهان. 79

2-24-پیشینه پژوهش در ایران. 81

2-27-تاریخچه بانک ملی. 87

3-1-مقدمه. 91

3-2- روش پژوهش.. 92

3-3-چگونگي جمع آوري داده ها 93

3-4- قلمرو تحقیق. 96

3-5-جامعه آماري پژوهش.. 96

3-6-حجم نمونه. 96

3-7- روش نمونه گيري.. 97

3-8-روش تجزيه و تحليل داده‌ها 98

4-1-مقدمه. 101

4-2- آمار توصیفی. 102

4-3- تحلیل داده ها 116

5-1-مقدمه. 140

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 140

5-3- محدودیت های تحقیق: 148

5-4- پیشنهادات.. 149

منابع فارسی : 153

پرسشنامه تحقیق. 166پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi173_443433_2410.zip3.7 MB