مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس

تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس

چکيده

   دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. جهت مدیریت این دارایی ها لازم است سازمان ها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و برای رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده یافته ‌است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم‌هاي سازمان متجلي مي‌شود و نقش فزاينده‌اي در خلق مزيت‌هاي رقابتي پايدار ايفا مي‌كند. این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری، تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد مالی بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به اين منظور ابتدا چهار شاخص کليدي عملکرد مالی بانک ها، شاخص تصمیمات سرمایه گذاری و شاخص کارایي سرمايه فکري با استفاده ‌از مدل "پاليک" در جامعه آماری بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1386 تا 1392، اندازه‌گيري ‌‌شده، سپس تاثير سرمايه فکري و اجزای آن بر هر يک از شاخص‌هاي عملکرد مالي با استفاده ‌از الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می‌دهد سرمايه فكري با شاخص‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم  و تصمیمات سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد.

كليد واژه‌ها: سرمایه فکری، عملکرد مالی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی، تصمیمات سرمایه گذاری.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

در ایران مطالعات در این حوزه انگشت شمارند و در اکثر موارد تقلیدی صرف از مقالات خارجی می‌باشد ضمن اینکه هیچ پایان نامه­ای مرتبط با این موضوع در ایران کار نشده است. تحقیق در خصوص موضوع ترکیبی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی برای اولین بار انجام شده است و نیز از دیگر جنبه های نوآوری این تحقیق بررسی الگو در یک صنعت خاص است.

1-5- اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-6- فرضیه های تحقیق

  • سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
  • تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
  • سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

1-7- روش تحقیق

روش‌شناسي تحقيق برحسب هدف: نوعي پژوهش كاربردي است.

روش تحقيق برحسب نوع داده‏ها: توصيفي است که در آن به تشريح ارتباط بين متغيرهاي موجود با استفاده از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون مي‏پردازد.

 تحقیق ها براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شوند: تحقيق بنيادي، تحقيق کاربردي و تحقيق و توسعه. تحقيق كاربردي،تحقیقي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. در اينجا سطح گفتمان انتزاعي و کلي اما در يک زمينه خاص است. از این رو تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است.(سرمد و همکاران 1382).

 

تعداد صفحات 124

فرمت فایل word

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه..........................................................................................................................................2

1-2- تشریح و بیان موضوع.................................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..........................................................................................................8

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق .....................................................................................10

1-5- اهداف تحقیق...........................................................................................................................10

1-6- فرضیه های تحقیق....................................................................................................................10

1-7- روش تحقیق............................................................................................................................11

1-8- قلمرو تحقیق............................................................................................................................11

1-9- تعاریف متغیرها........................................................................................................................12

1-10-  ساختار تحقیق......................................................................................................................14

1-11- خلاصه فصل.........................................................................................................................15

فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ي تحقيـق

2-1- مقدمه....................................................................................................................................17

2-2- مبانی نظری تحقیق................................................................................................................18

2-2-1- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید.................................................................................19

2-2-2- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري.................................................................................21

2-2-2-1- سرمایه فکري از دیدگاه استوارت...............................................................................23

2-2-2-2-  سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس .................................................................................23

2-2-2-3-  سرمایه فکري از دیدگاه ادوینسون و مالون................................................................23

2-2-2-4 سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس و هالند ........................................................................24

2-2-2-5- سرمایه فکري از دیدگاه روس و همکاران..................................................................24

2-2-3- معرفی مدلهاي مختلف سرمایه فکري .............................................................................27

2-2-3-1- مدل ادوینسون و مالون...............................................................................................27

2-2-3-2- مدل بروکینگ.............................................................................................................30

2-2-3-3- مدل روس و همکاران................................................................................................31

2-2-3-4- مدل استیوارت...........................................................................................................32

2-2-3-5- مدل بونفرر.................................................................................................................33

2-2-3-6- مدل بنتیس.................................................................................................................34

2-2-3-7- مدل هانس و لاواندال ....................................................................................................35

2-2-4-  ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده ................................................................35

2-2-4-1  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون..........................................................35

2-2-4-2-  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ ....................................................................35

2-2-4-3-  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران........................................................36

2-2-4-4- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استیوارت.....................................................................37

2-2-4-5-  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان ......................................................................37

2-2-4-6-  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر ........................................................................38

2-2-4-7-  ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس.........................................................................38

2-2-4-8- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال..........................................................39

2-2-4-9- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین...............................................................................39

2-3- سرمايه انساني..........................................................................................................................40

2-4- سرمايه ساختاري......................................................................................................................42

2-5- سرمايه اجتماعي )رابطه اي–( مشتري.......................................................................................48

2-6- مالكيت معنوي (IP).................................................................................................................51

2-7-تحقيق و توسعه (R&D)...........................................................................................................53

2-8- سرمايه نوآوري........................................................................................................................55

2-9-اندازه گيري سرمايه هاي فكري.................................................................................................56

2-9-1- اهداف اندازه گيري IC..........................................................................................................57

2-9-2- مدلها و روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري..........................................................................58

2-10معیارهای عملکرد......................................................................................................................60

2-10-1- شاخص‌های عملکرد مالی...................................................................................................61

2-11-پیشینه تحقیق...........................................................................................................................66

2-11-1-پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور...........................................................................66

2-11-2- پژوهش‌هاي داخلی ............................................................................................................68

2-12-خلاصه فصل...........................................................................................................................73

فصل سوم : روش شناسی

3-1- مقدمه.......................................................................................................................................77

3-2- فرضيه‌هاي تحقيق.....................................................................................................................77

3-3- تبديل فرضيه­هاي پژوهشي به آماري.........................................................................................78

3-4- روش پژوهش..........................................................................................................................78

3-5- گردآوري داده‌ها.......................................................................................................................79

3-6- جامعه آماري............................................................................................................................79

3-7- نحو­ه­ی انتخاب نمونه آماري.....................................................................................................80

3-8- روش­هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضیهيه­ها...........................................................80

3-8-1متغیرهای وابسته.....................................................................................................................80

3-8-2 متغیر(های)مستقل..................................................................................................................84

3-9- روش شناختی آماری پژوهش...................................................................................................86

3-10-توسعه مدل های علّی و همگرایی روش های اقتصادسنجی......................................................86

3-11- خلاصه فصل.........................................................................................................................88

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-مقدمه..........................................................................................................................................90

4-2- نمونه آماری.............................................................................................................................91

4-3- متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................92

4-4- برآورد الگوی پژوهش..............................................................................................................97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-مقدمه........................................................................................................................................102

5-2- خلاصه پژوهش......................................................................................................................102

5-3- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................102

5-4- ارائه پیشنهادات......................................................................................................................103

5-5- محدودیت ها و تحقیقات آتی................................................................................................104

5-6- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات بعدی.............................................................................105

فهرست جداول

1-1-مقايسه مفاهيم و الگوهاي سرمايه فكري (دسته بندي‌هاي متفاوت سنجش سرمايه فكري)...........13

2-1- تحولات نظریه های سرمایه......................................................................................................21

2-2- تعاریف منتخب سرمایه فکري..................................................................................................24

4-1- نمونه آماری پژوهش................................................................................................................91پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi124_444823_1675.zip812.6k