مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده بوده است که بدین منظور 385 نفر از مصرف کنندگان مواد شوینده ای که از فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر تهران خرید می کنند به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه استاندار برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (2010)  پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تأثیر معنی داری (p<0/01) دارد.

   اهميت پژوهش

شخصیت انسان نقطه آغازین تحقیقات درباره شخصیت برند یا نام تجاری می‏باشد. مفهوم شخصیت برند یا نام تجاری، مزایای مدیریتی مهمی را به دنبال دارد که یکی از آنها اثرگذاری بر رابطه‏ی میان مصـرف‏کننده و نام تجاری می‏باشد و می‏تواند رفتار مصـرف‏کننده را توضیح دهد. از این رو چنین مفهومی می‏تواند چشم‏انداز جدیدی را برای مدیریت و عملکرد نام تجاری در حوزه‏ی بازاریابی به همراه آورد (لوئیس و لومبارت، 2010: 115).  

یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهایی است که هم ارزش شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. (علیپور و خطبه سرا، 1389)

از سوی دیگر تصمیم‏گیری مشتری بر اساس صفات شخصیتی او شکل می گیرد، هرچه بین صفات شخصیتی افراد و نام تجاری، هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، احتمال انتخاب آن از سوی افراد بیشتر است.

دیوید آکر (۱۹۹۶)، شخصیت نام تجاری را هسته‏ی مرکزی و نزدیک‏ترین متغیر در تصمیم‏گیری مشتری در هنگام خرید می‏داند.

هر نام تجاری شخصیت خاص خود را دارد. نام‌های تجاری که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز می‌سازد و چهره‌ای ملموس و دوستانه از خود ارائه می‌دهند، قادرند که با مشتریان خود ارتباطی غنی و سودمند برقرار کنند و نه تنها بخشی از قلب و ذهن آنها بلکه بخشی از زندگی روزمره مصرف کنندگان را تسخیر می‌کند (تیلور و گودوین[1]، 2004).

با توجه به رقابتی بودن محصولات تولیدی در صنعت مواد شوینده اهمیت شخصیت نام تجاری امری انکار ناپذیر است. پژوهش امروز درصدد برآمد تا تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری را برسی نمایید.

1-2-     اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی:

 • بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

ب)هدف های فرعی:

 1. بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
 2. بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.
 3. بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

اهداف کاربردی:

 • بهبود و ارتقاء وضعیت شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده.

که مهمترین استفاده کنندگان از تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. صنعت مواد شوینده
 2. صنعت های مشابه
 3. دانشگاهیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علمی.

1-3-     سوالات پژوهش:

سوالات اصلی:

آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد،  دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟

سوالات فرعی:

 1. آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 2. آیا شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 3. آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 4. آیا شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 1. آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 2. آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟
 3. آیا شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد؟

1-4-     فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضیه اصلی:

شخصیت نام تجاری بر اعتماد،  دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

 1. شخصیت نام تجاری بر اعتماد اعتباری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 2. شخصیت نام تجاری بر اعتماد صفاتی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 3. شخصیت نام تجاری بر دلبستگی رفتاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 4. شخصیت نام تجاری بر دلبستگی نگرشی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 5. شخصیت نام تجاری بر تعهد عاطفی به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 6. شخصیت نام تجاری بر تعهد هنجاری به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.
 7. شخصیت نام تجاری بر تعهد مستمر به نام تجاری در صنعت مواد شوینده تاثیر معنی داری دارد.

 

 

تعداد صفحات 175 word

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-     مقدمه. 3

1-2-     بيان مسئله. 4

1-3-     اهميت پژوهش.... 6

1-4-     اهداف پژوهش.... 7

1-5-     سوالات پژوهش: 7

1-6-     فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-7-     مدل تحقيق: 9

1-8-     قلمرو تحقيق.. 10

1-9-     ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-10-   تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق.. 11

1-11-   ساختار پژوهش.... 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-     مقدمه. 14

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. 15

2-2-     تاریخچه‏ی برند. 15

2-3-     تعریف برند. 17

2-4-     نام تجاری و مدیریت برند. 21

2-5-     پیدایش ارزش ویژه برند. 22

2-6-     تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه‏ی برند. 22

2-7-     مدلهای اندازه‏گیـری نام‏تجاری.. 24

2-7-1-  تحقیقات اندازه‏گیری ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه بازاریابی(مصـرف‏کننده) 24

2-7-2-  مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش ویژه‏ی نام تجاری (ابعاد ادراکی مصـرف‏کننده) 26

2-7-3-  مدل‏های اندازه‏گیـری ارزش نام تجاری، (ابعاد رفتاری مصـرف‏کننده) 32

2-8-     رابطه شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری.. 33

2-9-     گونه شناسی روابط برند. 34

2-10-   تأثیر رسانه‌ها در توسعه رابطه برند. 35

2-11-   ساخته شدن شخصیت نام تجاری.. 36

2-12-   تشخیص شخصیت برند و روابط بین شخصیت مصرف‏کننده و شخصیت برند. 37

2-13-   تبلیغات به عنوان یک محرک برند. 38

2-14-   مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری.. 40

2-15-   ساخت نام تجاری شرکت... 42

2-16-   گرایش به نام تجاری.. 45

2-17-   رهبری نام تجاری.. 47

2-18-   مدیریت دارایی نام تجاری.. 50

2-19-   ارتباط بین مفاهیم عملکرد کالا، شهرت نام تجاری، وفاداری و رضایت مشتریان. 52

بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 57

2-20-   تحقیقات انجام شده داخلی.. 57

2-21-   تحقیقات انجام شده خارجی.. 60

2-22-   جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق.. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-     مقدمه. 66

3-2-     روش شناسی تحقيق.. 66

3-3-     متغیرهای تحقیق.. 67

3-4-     روش و ابزار گرد آوري اطلاعات... 67

3-4- جامعه آماري تحقیق.. 67

3-5-     نمونه آماري.. 68

3-6-     روش نمونه گيري.. 69

3-7-     قلمرو تحقيق.. 69

3-8-     ابزار سنجش.... 69

3-9-     بخش سنجش اعتماد. 71

3-10-   بخش سنجش دلبستگی.. 72

3-11-   بخش سنجش تعهد. 72

3-12-   بخش سنجش شخصیت نام تجاری.. 73

3-13-   اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 73

3-13-1-  روايي پرسشنامه. 74

3-13-2-   پايايي پرسشنامه. 74

3-14-   روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات... 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-     مقدمه. 79

4-2-     بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 80

4-2-1-  جنسیت... 80

4-2-2-  سن.. 81

4-2-3-  تحصیلات... 82

4-2-4-  تأهل.. 83

4-2-5-  نام تجاری.. 84

4-3-     بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 86

4-4-     اولویت بندی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ابعاد متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد. 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-     مقدمه. 103

5-2-     نتایج سؤالات تحقیق.. 103

5-3-     پیشنهادات تحقیق.. 107

5-3-1-  پیشنهادات اجرایی.. 107

5-3-2-  پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 107

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 107

پیوست ها 109

منابع و مآخذ. 150

فهرست منابع فارسی.. 151

فهرست منابع انگلیسی.. 152

چکیده انگلیس.... 155پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi175_445500_7833.zip776.8k