مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر بر فعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر بر فعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

چکیده:

تحقیق مورد نظر بررسی تاثیرمدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان می باشد.

در این تحقیق ابتدا عوامل رقابتی مدل پورتر مورد بررسی وسپس با توجه به عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی  بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی مایکل پورترو مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه  مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه سعی بر آن است صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با 24 پرسش می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق نمایندگان شرکت های بیمه دانا، آسیا، نوین و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس 188 نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19  استفاده گردید .نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را  قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه3.35 و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه 2.15 دارا می باشد.

واژه گان کلیدی:  نیروهای رقابتی پورتر/ مزیت رقابتی/ بیمه گر / بیمه گزار /خود بیمه گری/ چانه زنی

) ضرورت تحقیق:

گسترش تجارت جهاني، تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوري اطلاعات و همچنين افزايش در تعداد و کيفيت رقباي محلي و بين المللي در دو دهة اخير مفهوم رقابت‌پذيري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است.  

1-3) اهداف تحقیق:

1- در سطح کشور بررسی رقابت در صنعت بیمه با توجه به عملکرد شرکت ها کمتر صورت پذیرفته است و این تحقیق می تواند مقدمه ای بر تحقیقات بعدی گردد.

2- همان طور که می دانیم هدف اصلی و نهایی در بیشتر سازمان ها کسب سودآوری و  بدست آوردن یک جایگاه مناسب در میان رقبا می باشد و دستیابی به عملکرد بهتر سازمان می تواند باعث کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا گردد، لذا نتایج حاصل از این تحقیق می تواند صنعت بیمه را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید.

3- با توجه به این امر که تحقیق به عمل آمده در بین چهار شعبه بیمه صورت پذیرفته است، لذا نتایج بدست آمده در نهایت باعث بوجود آمدن یک حالت مقایسه ای در بین کلیه شرکت های بیمه  گردیده و باعث می گردد شرکت های بیمه نقاط ضعف خود را برطرف و تبدیل به نقطه قوت نمایند، در نهایت باعث تحقق در اهداف استراتژیک می گردد.

4- مقایسه هریک از عوامل رقابتی  در شرکت (در هریک از چهار شرکت) مشخص نمودن فاکتور هایی که دارای بیشترین درجه و کمترین درجه هریک از چهارشعبه دارند.

1-4) فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی : میزان تاثیر گذاری عوامل مدل پورتر در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه های فرعی:

فرضیه 1: میزان تاثیر گذاری عامل «رقابت میان شرکت های بیمه»  در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 2: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های تازه واردبه صنعت بیمه» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 3: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گذاران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 4: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 5: میزان تاثیر گذاری عامل«خود بیمه گری» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

1-5) قلمرو تحقیق:

1-5-1) قلمرو مکانی:

شرکت های بیمه استان اصفهان شامل بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی .این چهارشرکت بدلیل سابقه طولانی درصنعت بیمه و دارای شبکه فروش مناسب ازمیان سایرشرکت های بیمه انتخاب گردیده اند.

 

 تعداد صفحات 125

فرمت فایل word

 

چکیده . 1

مقدمه .2

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1) مسأله پژوهش .4

1-2) ضرورت تحقیق .5

1-3) اهداف تحقیق .5

1-4) فرضیات تحقیق .6

1-5) قلمرو تحقیق .6

1-6) متغیرهای تحقیق .7

1-7) تعریف واژه هاو اصطلاحات.7

1-8) چار چوب پژوهش .8

1-8-1)مدل 5 وجهی مایکل پورتر.10

1-8-1-1)تهدید تازه واردها یا رقبای جدید و بالقوه .10

1-8-1-2)تهدید محصولات یا خدمات جایگزین .10

1-8-1-3)قدرت چانه زنی خریداران .11

1-8-1-4)قدرت چانه زنی تامین کنندگان .11

1-8-1-5)میزان رقابت میان رقبای فعلی .12

1-8-2)مفهوم رقابت پذیری.12

1-8-3)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی .13

1-8-4)مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل 5 وجهی پورتر .13

1-8-4-1)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه .14

 

فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه.25

2-1)پیشینه تحقیق .26

2-1-1)سابقه تحقیق در داخل کشور.26

2-1-2)سابقه تحقیق در خارج از کشور.27

2-2)نقش بیمه.30

2-3)تاریخچه بیمه .35

2-4)سیر تحول بیمه .36

2-5)آغاز حرفه بیمه گری .37

2-6)تاریخچه بیمه در ایران.40

2-7)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران .46

2-8)تعریف واژه بیمه .47

2-9)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور .48

2-10)چشم انداز و اهداف کلان بیمه .48

 

فصل سوّم : روش تحقیق

مقدمه .57

3-1)روش تحقیق .58

3-2)جامعه آماری .59

3-3)تعیین حجم نمونه .59

3-4)روش نمونه گیری .62

3-5)روش گردآوری اطلاعات .63

3-6)تعیین روایی پرسشنامه .65

3-7)روش تجزیه وتحلیل داده ها .67

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.68

4-1)بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان .69

4-2)تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.74

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه .95

5-1)نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان.95

5-2)نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.96

5-3)پیشنهادها.100

5-3-1)پیشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت های بیمه استان اصفهان .100

5-3-2)محدودیت های تحقیق.101

5-3-3)پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده.102

منابع فارسی.103

منابع لاتین.105

ABSTRACTE...106

 

فهرست جداول :

 

جدول 3-1: حجم جامعه آماری.59

جدول 3-2: محاسبه حجم نمونه آماری.61

جدول 3-3: ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیرهای تحقیق.64

جدول 3-4: خروجی آزمون آلفای کرونباخ.66

جدول4-1:جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان.69

جدول 4-2 : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان.70

جدول 4-3 : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان.71

جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان.73

 

جدول 4-5 : جدول فراوانی محل فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان.73

 

جدول 4-6 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه دانا.74

 

جدول 4-7 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه آسیا.75

جدول 4-8 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه رازی.75

جدول 4-9 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه نوین.76

جدول 4-10 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 1.78

جدول 4-11 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 1.79

جدول 4-12 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 2.81

جدول 4-13 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی2.81

جدول 4-14 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 3.84

جدول 4-15 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی3.85

جدول 4-16 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 4.87

جدول 4-17 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 4.88

جدول 4-18 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 5.90

جدول 4-19 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی5.90

جدول 4-20 : آمار توصیفی آزمون فرضیه اصلی.92

جدول 4-21 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی.93

جدول 4-22 : آمار آزمون فرید من جهت رتبه بندی عوامل پورتر.94

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi126_446481_9726.zip400.8k