مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه تهران

تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه تهران

چکیده

امروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.

کلید واژه:

شایستگی محوری، سیستم های اطلاعاتی، شرکت های بیمه ای

اهمیت موضوع

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هم در سطح سازمان ها و هم در سطح مردمی به شدت در حال گسترش می باشد. سازمان ها برای انجام فعالیت های مدیریتی و کارکنانی خود از سیستم های اطلاعاتی مختلفی استفاده می کنند. دیگر کمتر سازمانی را می توان پیدا نمود که از سیستم اطلاعاتی خاصی استفاده ننماید. توسعه و بهبود عملکرد سیستم های مالی، ارتباط با مشتریان، تولید و مدیریت پروژه و صدها فعالیت دیگر، مرهون استفاده از سیستم های اطلاعاتی می باشد. در این میان لازم است تا مدیران این سیستم ها را به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته و به گونه ای از آن استفاده نمایند تا به عنوان یک شایستگی محوری برای سازمان ها در بیاید، در این صورت است که می توان از سیستم های اطلاعاتی برای ایجاد تمایز سازمان نسبت به رقبا استفاده نمود. با وجود اهمیت بالای این موضوع، تا کنون تحقیق جامعی که به بررسی ابعاد این رابطه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیقاتی نمی باشد. این امر خلاء تحقیقاتی را سبب شده است. محقق تلاش دارد تا با بررسی ارتباط بین این دو متغیر مسیری جدید را در حوزه آکادمیک و صنعتی برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم سازد.

1-3 اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران

اهداف فرعی

- تبیین تاثیر سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

- تبیین تاثیر مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

- تبیین تاثیر مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت‌های بیمه ای استان تهران.

- تبیین تاثیر تاثیر گذاری کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

- تبیین تاثیر تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران.

- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران از طریق سیستم های اطلاعاتی.

1-4 فرضیه های تحقیق

- سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

- مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

- مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران  دارد.

- تاثیر گذاری کاربران بر سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

- تخصص کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای استان تهران دارد.

1-5 روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به توصیف متغیرهای تحقیق می توان نوع پژوهش را از انواع توصیفی دانست. هم چنین با توجه به میدانی بودن پژوهش می توان تحقیق را از نوع تحقیقات پیمایشی دانست. در نهایت با توجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق می توان این تحقیق را از انواع تحقیقات کاربردی دانست.

 

تعداد صفحات 123 word

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق. 4

1-2 اهمیت موضوع. 5

1-3 اهداف تحقیق. 6

هدف اصلی. 6

1-4 فرضیه های تحقیق. 7

1-5 روش تحقیق. 7

1-6 جامعه و نمونه آماری. 8

1-7 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

1-9 مدل مفهومی. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 12

2-1 بخش اول شایستگی محوری. 12

2-1-1 اطلاعات.. 12

2-1-2 مديريت و نيازهاي اطلاعاتي. 13

2-1-3 تعریف فناوري اطلاعات.. 14

2-1-4 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان. 14

2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. 15

2-1-6 مديران و فناوري اطلاعات.. 16

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات.. 17

2-1-8 سیستم های اطلاعاتی. 18

2-1-9 معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 18

2-1-9-1 معماری سیتم. 18

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک.. 19

2-1-9-3 اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-4 فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 20

2-1-9-5 برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك.. 22

2-1-9-6 پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان. 22

2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. 23

2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی. 24

2-1-9-9 طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني. 25

2-2 بخش دوم مزيت رقابتي. 29

2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.. 34

2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ 36

2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 36

2-2-4 تعریف شایستگی. 38

2-2-5 تاريخچه شايستگي ها 39

2-2-6 سطوح شايستگي. 40

2-2-7 ابعاد شایستگی. 40

2-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 42

2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری. 42

2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری. 42

2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 43

2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی. 43

2-3-3-2 الگوهاي شايستگي. 43

2-3-3-3 ويژگي هاي مدل شايستگي. 44

2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام 44

2-3-3-5 چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران. 46

2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 55

3-1 روش تحقیق. 56

3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف.. 56

3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش.. 56

3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 58

3-2-1 مطالعات کتابخانه ای. 58

3-2-2 پرسشنامه 59

3-3 روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-3-1 روایی پرسشنامه 59

3-3-2 پایایی پرسشنامه 60

3-4 جامعه و نمونه آماری. 61

3-4-1 جامعه آماری. 62

3-4-2 نمونه آماری. 62

3-5  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. 63

3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری. 64

3-5-1-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري. 64

3-5-1-2 موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه 69

4-1آمار توصیفی. 70

4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 72

4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری. 74

4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق. 77

4-2 آمار استنباطی. 78

4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق. 78

4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 78

4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 79

4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 80

4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 81

4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد. 82

4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 83

4-3 مدل معادلات ساختاری. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 89

5-1 نتایج آمار توصیفی. 89

5-2 نتایج آمار استنباطی. 89

5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 91

5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. 92

5-5 محدودیت های تحقیق. 93

5-6 پیشنهادات تحقیق. 93

5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. 93

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 94

پیوست ها 95

پرسشنامه 95

خروجی نرم افزار 97

منابع و مآخذ. 108

منابع فارسی. 108

منابع غیر فارسی. 109

چکیده انگلیسی. 111پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi123-3_446834_7395.zip456.3k