مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

چکیده:

در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.

این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.

روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

شناسایی زمینه های موفقیت و یا افت عملکرد و ایجاد ورشکستگی در نهاد های حساس از منظر تأثیرپذیری از عمده عوامل درونی قابل کنترل و بیرونی غیر قابل کنترل نظیر سیستم های حسابداری و حسابرسی از جمله رهیافت های مدیران به منظور غلبه بر نقاط ضعف و ایجاد زمینه رشد و توسعه قلمداد شده است. (Ejngton 2009)

موضوعیت موفقیت و سود آوری برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب است.

به همین منظور، نقش بی بدیل اتکا به روش های موثر به منظور حصول اطمینان از سود ده بودن
فعالیت ها همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از روش های موثر و قابل کنترل در هر زمان، تدوین
برنامه ها و دستور العمل های مدیریتی به منظور ایجاد جو مطلوب منطبق با هزینه ها حسابداری و حسابرسی از جمله سپرده گذاری ها و..در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری های پروژه ها و طرح ها و ابزارهای مدیریتی به منظور ایجاد جو ملایم سرمایه گذاری در شرکت در بخش درآمدها در ایجاد موازنه هزینه ها و درآمدها جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و به حداکثر رساندن سود دهی بوده است.
(Manson ,2012)

در برنامه ريزي براي بهينه سازي هزینه ها و درآمد ها، بايد به اين نكته توجه داشته كه ممكن است بازپرداخت اقساط وام، مالیات سالانه، حقوق پرسنلی و سایر هزینه هاي گرفته شده را دقيقا در موعد مقرر و به مقدار تعيين شده انجام ندهند. اين عدم قطعيت ممكن است مشكلات زيادي را در برنامه ريزي هزینه ها و درآمدها به وجود بياورد. عدم در نظر گرفتن آن، يعني خوشبينانه نگاه كردن به مسأله، باعث خواهد شد كه جواب هاي بهينه بدست آمده در دنياي واقعي غير موجه گردند. نگرش بدبينانه به مسأله نيز باعث از دست دادن فرصت هاي بسياري مي شود.

نسبت درآمدها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداختهای سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر، هزینه های قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین درآمدها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه کرد.

جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:

با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی، پژوهشات متمرکزی روی بحث بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت  در کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده است. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی شرکت تدوینکو پردازد.

اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از

بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در بلند مدت مطالعه موردی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو

اهداف کاربردی پژوهش:

استفاده از نتایج استراتژی های مناسب برای این شرکت در زمینه هزینه و درآمد

سؤالات پژوهش:

این تخقیق در پی آن است که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر است؟

فرضيه ‏هاي پژوهش:

  • حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.
  • بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.
  • کاهش هزینه های غیرثابت بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.
  • تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تاثیر معنی داری دارد.

 

تعداد صفحات 103 word

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه پژوهش                                                                                                           3

بیان مساله اساسی پژوهش                                                                                             4

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                                     6

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                                                             7

اهداف مشخص پژوهش                                                                                               8

سوالات پژوهش                                                                                                         8

فرضیه های پژوهش                                                                                                     9

سازمان                                                                                                                    9

ساختار سازمان                                                                                                          11

عملکرد سازمانی                                                                                                        12

مدیریت هزینه                                                                                                            12

سود آوری                                                                                                                13

مدیریت تخصیص منابع                                                                                           13

ارزیابی عملکرد                                                                                                          14

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

پیشگفتار                                                                                                                  17

تعریف هزینه                                                                                                                         19

چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند                                                                            20

چگونه باید هزینه های را اندازه گیری کرد؟                                                               20

شناخت هزینه                                                                                                                        21

انواع هزینه                                                                                                                23

هزینه های ثابت                                                                                                          23

هزینه های متغیر                                                                                                         23

هزینه های نمیه متغیر                                                                                                   24

رفتار هزینه                                                                                                               24

چسبندگی هزینه                                                                                                         25

بررسی ادبیات موضوع                                                                                                 27

پرتفولیو                                                                                                                   27

بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین)                                                               29

شاخص های غیر مالی                                                                                                  30

شاخص های مالی                                                                                                       32

معیارهای مالی سنتی                                                                                                    33

بازده سرمایه گذاری                                                                                                    33

سوده باقیمانده                                                                                                           34

بازده فروش                                                                                                              35

سود هر سهم                                                                                                             35

قیمت به عایدی هر سهم                                                                                               36

معیارهای ارزیابی شرکت                                                                                               37

معیار اول – سود                                                                                                        37

معیار دوم – سود هر سهم                                                                                                            39

معیار سوم – رشد سود                                                                                                   39

معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                                                                               40

بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس                                        41

مدل نسبت سود عملیاتی                                                                                                 43

پیشینه تحقیق                                                                                                               46

پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                                   46

پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                                  50

فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

مقدمه                                                                                                                      55

روش پژوهش                                                                                                            55

جامعه مطالعاتی پژوهش                                                                                                55

دوره های مالی مورد آزمون                                                                                           56

تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                                                                   57

متغیرهای وابسته                                                                                                         58

متغیرهای مستقل                                                                                                        58

متغیرهای کنترلی                                                                                                        60

روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                                                                     60

روش تجزیه و تحلیل داده های                                                                                        61

تحلیل همبستگی                                                                                                         61

ضریب همبستگی                                                                                                        62

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه                                                                                                                      65

شاخص های توصیفی متغیرها                                                                                        65

تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                                                    67

بررسی فرض نرمال بودن متغیرها                                                                                                68

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                                                                       69

فرضیه اول                                                                                                                69

آزمون فرضیه دوم                                                                                                       71

آزمون فرضیه سوم                                                                                                      73

آزمون فرضیه چهارم                                                                                                    77

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه                                                                                                                      80

بحث و بررسی پژوهش                                                                                                            82

بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                                                              83

بررسی فرضیه اول                                                                                                      83

آزمون فرضیه دوم                                                                                                       84

آزمون فرضیه سوم                                                                                                      84

آزمون فرضیه چهار


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi103_447227_1205.zip255.9k