مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

 

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

 

چکیده:

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماري اين پژوهش شامل 15 نفر از سرمايه گذاران و مديران نهادهاي دولتي حاکم بر کيش و کارشناسان شامل هيئت امناء و همچنين اعضاي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود.

اهمیت و ضرورت

شرکتهایی که عملکردی عالی دارند به صورت منظم برنامه ریزی می کنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات و تغییراتی باشند که در محیطهای داخلی و خارجی شرکت رخ می دهد. شرکتهایی که سیستمهای برنامه‌ریزی آنها به گونه‌ای است که با تئوری مدیریت استراتژیک شباهت زیادی دارد، معمولاً در دوره‌های بلندمدت، از نظر مالی و اداری عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت (Zhang, 2012). فرايند مديريت استراتژيک تلاشي است براي تهيه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسيار باهوش و نخبه مي گذرد يعني کسي که داراي درك مستقيم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزيه و تحليلهاي علمي در هم مي آميزد، تغييرات را شناسايي کرده و بقاي سازمان در عرصه رقابتها وکشمکشها را فراهم مي نمايد. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد (Duarte et al, 2006). تحليل SWOTبه تنهايي يك ابزار تحليلي براي تعيين اهميت فاكتو رهاي شناسايي شده و ارزيابي گزينه هاي مختلف استراتژيك بر حسب اين فاكتور ها ارائه نمي كند. به اين دليل تحليل SWOT نقصان ها و كمبود هايي در اندازه گيري و ارزيابي فاكتور ها دارا ست. با وجودي كه فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)[1] اين نقايص را بر طرف مي كند اما خود اين رويكرد در هنگامي كه بين فاكتور ها عدم استقلا ل و وابستگي وجود داشته باشد كارايي خود را از دست مي دهد، چرا كه AHP فرض مي كند فاكتور هاي حاضر در ساختار سلسله مراتبي مستقل مي باشند در صورتي كه اين فرض در بررسي تأثيرات محيط دروني و بيروني نمي تواند پذيرفتني باشد. لذا نياز به ابزاري داريم كه وابستگي هاي ممكن ميان فاكتور ها را به حساب آورد و اندازه گيري نمايد. دراين تحقیق يك رويه الگوريتميك مبتني بر فرايند تحليل شبكه اي بدين منظور ارائه مي شود كه مي تواند حتي وقتي بين فاكتور هاي SWOT وابستگي وجود داشته باشد كار را به خوبي به پيش ببرد. از SWOT به صورت گسترده‌ای در تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در مواردی مانند کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکتهای تولیدی در چین، بررسی استراتژی‌های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه‌ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکتهای کوچک در اسکاتلند استفاده شده است. همچنین در سطح کشورها از این تحلیل جهت تحلیل پروژه‌های وسیع منطقه‌ای مانند سیستم‌های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه‌های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده است (Duarte et al, 2006). با توجه به چشم انداز وسیع و رسالت عظیم انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش و اهداف راهبردی نظیر:

 • تلاش در جهت تسهیل نمودن امور سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش از طریق مهندسی مجدد فرآیند ها و کاهش بروکراسی اداری
 • همفکری، هماهنگی و همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع مشکلات و حل مسایل اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش
 • تلاش در جهت بهبود و تحول اقتصادی و اجتماعی جزیره زیبای کیش از طریق گسترش سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های موجود
 • ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضا
 • تلاش جهت تعریف و خلق فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در جزیره زیبای کیش
 • یافتن راههای مناسب جهت برون رفت از چالش ها و بحرانها در مواقع لازم
 • پیگیری اجرایی نمودن سیاست های کای اصل 44 قانون اساسی
 • تأمین و حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک اعضا
 • تلاش در جهت تحقق ایده جزیره سلامت از طریق شاخص های اجتماعی متناسب و استاندارد (http://akskish.com)،

تدوین استراتژي می تواند مبناي بسيار خوبي براي عملکرد آینده این انجمن باشد، لذا تدوین استراتژي بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) اهمیت و ضرورت می یابد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOT و با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP).

1-4-2- اهداف فرعی

 • شناسایی فرصت ها و تهديد هاي خارجي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش هاي مختلف در انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.
 • شناسایی استراتژي هاي عملي و سطوح وظيفه اي بخش ها و کل انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش.

1-5- سؤالات تحقیق

 • ماموريت و چشم انداز انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش با توجه به چشم انداز کشور در افق 1404 نقشه جامع علمي کشور و سياست هاي کلي توسعه کشور چیست؟
 • فرصت ها و تهديد هاي خارجي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش کدامند؟
 • نقاط قوت و ضعف بخش هاي مختلف در انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش کدامند؟
 • استراتژي هاي عملي و سطوح وظيفه اي بخش ها و کل انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش چیست؟

 

 

تعداد صفحات 171 word

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه. 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مديريت استراتژيك... 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ريزي جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک........... 15

2-1-4- تحلیل SWOT. 17

    1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات... 18

    2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

    3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها 19

2-1-5- برخي مدلها و رويكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک... 20

    1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20

    2- مدل استراتژی صنعتی.. 21

    3- تدوين و تعيين استراتژي مناسب... 22

    4- مدل فیلیپس.... 24

    5- مدل رایت... 25

    6- مدل فريمن  يا ذينفعان. 27

    7- مدل تحليل رقابتي.. 28

    8- مدل هيل.. 29

    9- مدل خط‌مشي هاروارد. 30

    10- نظامهاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 31

    11- برنامه‌ريزي استراتژيك بعنوان قالبي براي نوآوري.. 31

    12- افزون‌گري منطقي.. 32

    13- مذاكرات استراتژيك... 32

    14- مدل مديريت مسائل استراتژيك... 33

    15- مدل استراتژی چافي.. 33

    16- مدل فرد آر ديويد. 34

2-1-6- نوعشناسي استراتژيها 43

2-1-6-1- انواع استراتژيها از نظر مايلز واسنو. 43

2-1-6-2- انواع استراتژيها از نظر « فرد. آر. ديويد ».......44

2-1-6-3- استراتژيهاي سازمانهاي بخش دولتي از ديدگاه روبين.. 49

2-1-6-4- انواع استراتژيها از نظر بري.. 50

2-1-6-5- انواع استراتژي مينتزبرگ و واترز. 51

2-1-6-6- شيوه‌ها و استراتژيهاي گولد وكمبل.. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58

2-2-3- جمع‌بندي مطالعات و تحقيقات مشابه. 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 69

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقيق.. 72

3-3- جامعه آماري.. 72

3-4- ابزار جمع آوري داده ها 72

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 73

فصل چهارم - نتایج

4-1- مقدمه. 82

4-2- مشخصات پاسخگویان. 83

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت... 83

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تأهل.. 84

4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن.. 85

4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات... 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W... 100

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: 108

5-3- يافته‌ها 113

5-4- بحث... 122

5-5- پيشنهادات كاربردي.. 124

5-6- پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده 127

فهرست منابع

منابع فارسي.. 130

منابع غیرفارسی.. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137

چکیده انگلیسی 151

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi171_447921_7131.zip1 MB