مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی

پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال 92-93 کار کرده اند، و تعداد آنها 163 نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و  روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته  و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار 871/0، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار771/0 و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار 936/0  بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنين براي بررسي ميزان تببين‌پذيري يا سنجش هر متغير توسط سوالات مربوطه نيز از روايي سازه تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.

واژگان کلیدی: رهبری توزیعی، رفتار شهروندی سازمانی، بازاریابی داخلی

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه سرمایه های انسانی به عنوان یکی از مهم ترین دارائی های نامشهود، منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمان ها به شمار می آید. در واقع امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیت رقابتی را به دوش می کشد. هیت و همکاران (2007) بیان نمودند که اگر سازمان ها بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند، تنها راه توجه به نیروی کار خود به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش مداوم در جهت تامین هر چه بهتر نیازهای آنها می باشد. یکی از مهمترین رویکردهائی که می تواند یاری گر سازمان ها باشد، بازاریابی داخلی است؛ چرا که مفروضه ی اصلی بازاریابی داخلی توجه به کارکنان به عنوان باارزش ترین دارائی سازمان است.

پژوهشگران بهسازی و اثربخشی سازمانها ، رهبری سازمان را به عنوان عاملی مهم (در میان عوامل متعدد) در اثربخشی سازمان تلقی نموده اند(پارک و داتنو،2009). بنابراین می توان استدلال نمود که یکی از مهمترین مولفه های اثربخشی سازمان، سبک رهبری موجود در سازمان است. این امر را می توان در مطالعات رهبری توزیع شده نیز مشاهده کرد. مثلاً مولفوردوسیلینز (2003)، الگوی رهبری سازمانهای موفق را ارائه داد. وی رهبری سازمان را فرآیندی مشارکتی، متعامل و مبتنی بر ارتباط متقابل می داند که بازیگران متعددی در آن ایفای نقش می کنند. در این الگو، کار همکارانه ذینفعان سازمان، بر بافت و فرهنگی که در آن کار می کنند، تاثیر می گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، در مورد نقش و تاثیر این سبک از رهبری، بویژه نقش آن در بهسازی سازمانها، نیز پرداخته شده است.

در رهبری توزیع شده دو نوع رهبری تحت عناوین رهبری مدیر و رهبری کارکنان مطرح است. بنابراین پرداختن به نقش و فعالیت های کارکنان و مدیران در قالب سبک رهبری توزیع شده ضرورت دیگر پژوهش حاضر را نمایان می سازد. بدیهی است که نتایج پژوهش حاضر نقش حیاتی رهبری کارکنان را نمایان ساخته و پشتوانه ای محکم برای کاربست رهبری توزیع شده در سازمانهای ایران فراهم می آورد.

شرایط کاملاً متغیر حاکم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به داشتن کارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار کرده است. کارکنانی که با انجام فعالیت های داوطلبانه و مازاد بر نقش های رسمی خود در جهت موفقیت سازمان از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اگر بپذیریم که جهان امروز جهان سازمانهاست، در دنیای پر رقابت کنونی، سازمانها برای بقای خود پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای فراوان کردن کارایی و تلاش کارکنانشان هستند. بر این اساس، توجه به شهروندان در سازمانها رو به افزایش است. بررسی رفتار شهروند سازمانی به چهار دلیل اهمیت دارد:1-تاکید بر روی رفتار شهروند سازمانی می تواند تعارضات ناشی از ابهام در انتظارات شغل را به حداقل برساند. 2-رفتار شهروند سازمانی از طریق تاکید بر روی رفتارهای فراشغلی نیاز به تخصیص منابع کمیاب را کاهش می دهد. 3-موسسات آموزشی از طریق تعیین و بررسی ابعاد رفتار شهروند سازمانی می توانند محیطی را ایجاد کنند که رفتار شهروند سازمانی را تشویق و بروز آن را تسهیل کند و در این محیط تسهیل کننده های رفتار شهروند سازمانی را افزایش و موانع آن را کاهش دهند. 4-به مدیران آموزش عالی فرصت می دهد تا درک عمیق تری از عوامل رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای شغلی و سازمانی مربوط به آن را پیدا کنند(ایژاراپتلاتکا،2009).

پودساکف(1997) بر این باور است که شهروندی خوب، تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل می شود که برخی از مصداق های آن عبارتند از: انجام وظایف جانبی؛ کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود؛پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد؛ تلاش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان؛ حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار(بولینو و تورنلی،2003).

اهمیت این امر در سازمان های خدماتی می تواند بیش از سازمان های تولیدی مد نظر قرار گیرد. چرا که در سازمان های خدماتی فعالیت های کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط مستقیم می باشد. در این شرایط فعالیت های کارکنان عامل حیاتی در حفظ روابط پایدار با مشتریان بوده و می تواند زمینه ساز کسب مزیت رقابتی برای سازمان گردد. بنابراین رفتارهای ویژه ی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی در این زمینه می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. طبق تحقیقات انجام شده یکی از مهم ترین عواملی که می تواند رفتار شهروندی سازمانی را تقویت نماید، بازاریابی داخلی است.

بنابراین شناسایی نحوه ی اثرگذاری فعالیت های بازاریابی داخلی و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رهبری توزیعی می تواند موضوعی قابل بررسی و شایسته کنکاش بیشتر در نظر گرفته شود.

1-4- اهداف تحقیق:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین نقش تعدیل گر فرهنگ سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر مسئولیت مشترک در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین نقش تعدیل گر رفتارهای رهبری در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-5- فرضیه های تحقیق:

1- بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.

2-رهبری توزیعی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

2-1-فرهنگ سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

2-2-مسئولیت مشترک رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

2-3-ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

2-4-رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل می کند.

1-6- قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

  • قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در محدوده مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.
  • قلمرو مکانی تحقیق: مکان انجام این پژوهش بانک ملت شعب استان ایلام می باشد.
  • قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق نیز از دی سال 1392 تا خرداد 1393 را دربرمی گیرد.

 

تعداد صفحات 175 word

 

فهرست مطالب

فصل اول.................................................................................................................................1

کليات تحقيق..........................................................................................................................1

1-1 مقدمه...............................................................................................................................1

1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................2

1-3 اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................7

1-4-1 اهدف کلی.................................................................................................................. 7 

1-4-2 اهداف جزئی.................................................................................................................7

1-5 فرضیه های تحقیق..............................................................................................................8 

1-6  قلمرو تحقيق.....................................................................................................................8

1- 7   روش­شناسی تحقیق.........................................................................................................9

1-8 کاربرد نتایج تحقیق............................................................................................................9

1-9 متغیرهای تحقیق...............................................................................................................10

1- 10 تعریف متغیرها..............................................................................................................10

1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها..............................................................................................10

1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها...............................................................................................11

فصل دوم ...............................................................................................................................12

ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................................................12

مقدمه....................................................................................................................................12

2-1 بخش اول: بازاریابی داخلی..............................................................................................12

2-1-1 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی........................................................................12

2-1-2 عناصر بازاریابی داخلی.................................................................................................20

2-1-3 آمیخته بازاریابی داخلی................................................................................................21

2-1-4 اصول بازاریابی داخلی  ...............................................................................................23

2-1-5 گام های بازاریابی داخلی.............................................................................................24

2-2 بخش دوم:رهبری توزیعی ...............................................................................................25

2-2-1 رهبری: تعاریف و ماهیت.............................................................................................25

2-2-2 مطالعه علمی رهبری.....................................................................................................28

2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. .........................................................................29

2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ............................................................... 34

2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط .....................................................35

2-2-5-1 رهبری تحولی.........................................................................................................35

2-2-5-2 رهبری پخش شده...................................................................................................36

2-2-5-3 رهبری همکارانه......................................................................................................37

2-2-5-4 رهبری دموکراتیک.................................................................................................37

2-2-5-5 رهبری تسهیم شده.................................................................................................. 39

2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه.............................................. 41

2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده..............................................................................................  46

2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون.......................................................47

2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده...............................................................51

2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده........................................................53

2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده...................................................................................57

2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................59

2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی......................................................................59

2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی....................................................61

2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................61

2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................62

2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................62

2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.................................................................64

2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی.........................................................................65

2-4 پیشینه تحقیق...................................................................................................................66

2-4-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................66

2-4-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................68

2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی.......................................................................................71  

فصل سوم................................................................................................................................73

روش شناسی تحقیق.................................................................................................................73

3-1 مقدمه.............................................................................................................................73

3-2 روش­ تحقیق....................................................................................................................73

3-3 جامعه آماری...................................................................................................................74

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه..............................................................................74

3-5 منابع و روش های گردآوری اطلاعات............................................................................74

3-6 ابزار گردآوری داده ها....................................................................................................74

3-7 پایایی و روایی پرسشنامه...................................................................................................75

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................76

فصل چهارم............................................................................................................................77                         

تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................77               

4-1 مقدمه..............................................................................................................................77  

4-2 بخش اول: آمار توصیفی ................................................................................................77

4-2-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت..................................................................77

4-2-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی.................................................78

4-2-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصیلات.....................................................79

4-2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل........................................................ 81

4-2-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن........................................................................82

4-2-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت.......................................................83

4-2-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیع شده..........................................84

4-2-8 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی.................................85

4-2-9 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی.............................................86

4-3 آزمون نرمال بودن داده ها............................................................................................... 87

4-4 بخش دوم: آمار استنباطی.................................................................................................88

4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن........................................88

4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.....................................................................98

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق.........................................................................................98

4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق.........................................................................................99

4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق........................................................................................99

4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق...................................................................................100

4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................101

4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................102

4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی.........................................103

4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت.................................................... 103

4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل............................................104

4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن.......................................................... 105

4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات........................................105

4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت..........................................106

4-6 خلاصه فصل چهارم......................................................................................................106

فصل پنجم............................................................................................................................107

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................107

5-1 مقدمه...........................................................................................................................107

5-2 خلاصه تحقیق...............................................................................................................107

5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق......................................................................108

5-3-1 نتایج حاصل از بررسي فرضیه اول تحقیق...................................................................108

5-3-2 نتایج حاصل از بررسي فرضیه دوم تحقیق...................................................................109

5-3-3  نتایج حاصل از بررسي فرضیه سوم تحقیق..................................................................110

5-3-4 نتایج حاصل از بررسي فرضیه چهارم تحقیق...............................................................110

5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق.................................................................111

5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق..................................................................112

5-4 پیشنهادات.....................................................................................................................112

5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها..........................................................................................113

5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده............................................................................................115

5-4-3 محدودیت های تحقیق...............................................................................................115

فهرست منابع.........................................................................................................................117

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi174_449605_4148.zip476.1k