مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تبیین جامعه شناختی آگهی های ترحیم شهر اردبیل در سال 1393

تبیین جامعه شناختی آگهی های ترحیم شهر اردبیل در سال 1393

چکیده

مجالس ترحیم به مجالسی گفته می شود که در آن برای شخصی که از دنیا رفته، سوگواری می نمایند و مردم با شرکت در آن به صاحبان عزا تسلیت گفته، و با آنان اظهار هم دردی می نمایند. چاپ آگهی ترحیم، یکی از اولین اقداماتی است که پس از مرگ متوفی و توسط خانواده و دوستان وی صورت می‌پذیرد .به همین دلیل این تحقیق به بررسی « بررسي رابطه بين طبقه اجتماعي متوفی با محتواي آگهي هاي ترحيم شهراردبیل» درسال 1393 می پردازد. فرض تحقیق حاضراین است که محتوای آگهي هاي ترحیم متوفیانی که ازطبقه اجتماعی متفاوتی برخوردارند باهم تفاوت دارند.

اين تحقيق برحسب هدف از نوع كاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داد ه ها از گروه پيمايشي است. تحقیق حاضر دردو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات نظری(نظریه ها) با استفاده از روش کتابخانه­ای و در بخش عملی، اطلاعات لازم، باترکیبی ازروش پیمایش(با پرسشنامه ای حاوی 4 سوال جمعیت شناختی درموردمتوفی که ازبازماندگان یاافرادمطلع محل پرسیده شد) و تحلیل محتوای آکهی های ترحیم براساس این اطلاعات جمعیت شناختی ،جمع­آوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق25 چاپخانه بودندکه1250 آگهی ازاین چاپخانه هادریافت شد. سپس با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران،100آگهی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. طبق داده های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی لاندا انجام شده مشخص شده است که بین میزان سطح تحصیلات متوفی، شغل متوفی، درآمد متوفی، پایگاه سیاسی و پایگاه مذهبی متوفی با محتوای آگهی های ترحیم شهراردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.

کلمات کلیدی

طبقه اجتماعي، پایگاه، متوفی، آگهي هاي ترحيم

مقدمه

مجالس ترحیم به مجالسی گفته می شود که در آن برای شخصی که از دنیا رفته، سوگواری و عزاداری می نمایند و مردم با شرکت در آن به صاحبان عزا تسلیت گفته، و با آنان اظهار هم دردی می نمایند. نحوه برگزاری این مراسم، مانندبسیاری ازپدیده های اجتماعی دیگردرجوامع ومناطق مختلف، متفاوت است. آداب مجالس ترحیم هرچه باشد، یک ویژگی تقریبا مشترک درهمه انه وجوداردوآن انتشارآگهی برای اطلاع رسانی مرگ متوفی است که تقریبابرای هردرگذشته ای منتشرمی شود.اشکال ومحتوای این آگهی هانیزدرجوامع ومناطق مختلف، متفاوت است وحتی دریک منطقه نیز، محتوای این آگهی ها بنابرطبقه اجتماعی متوفی دارای تفاوتهای قابل ملاحظه ای است. امااین تفاوتهاازکجاناشی می شوندومحتوای این آگهی هابه چه عواملی بستگی دارند؟

این فصل که فصل کلیات تحقیق است به بیان این مساله، اهمیت وضرورت، اهداف وپرسشهای مرتبط با این اهداف می پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

باتوجه به اهميت بالاي اين مراسمات درفرهنگ جامعه ايراني ووجودنوعي رقابت آشكاروپنهان براي نشان دادن طبقه ومنزلت برتردرچنين مراسماتي، ضروري است كه اين تحقيق جهت نشان دادن اين تفاوتهاانجام شده وباپیشنهادهاي كاربردي روشهاي كاهش اين تفاوتهادرجامعه رانشان دهد. زیرا در این رفتارها بیش از آن که به تسلای خاطر صاحبان مصیبت اندیشیده شود، گویا موقعیتی به دست آمده که برخی افراد، ثروت، هنر، مقام و … خویش را در معرض تماشای دیگران گذاشته و از آن لذت ببرند.

بررسی محتوای آگهی های ترحیم وموضوعات مشابه باآن زمینه ای بکرو قابل پژوهش می باشد و می توان با تحلیل آن، اطلاعات  وشناخت سودمندی به دست آورده ودراختیارمخاطبان تخصصی وحتی عمومی شان قرارداد. همچنین؛ صنف چاپ خانه با استفاده ازیافته های این تحقیق وتحقیقات مشابه،  می توانندتغییراتی درروندکارخودایجادنماید. مداحان و سخنرانان مجالس ترحیم نیز، می توانند ازیافته های این تحقیق وتحقیقات مشابه، استفاده نمایند.

3-1- اهداف پژوهش

هدف اصلي(كلي):

- تعیین میزان رابطه بين طبقه اجتماعي متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحيم

اهداف فرعي(جزئي):

- تعیین میزان رابطه بين سطح تحصیلات متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم

- تعیین میزان رابطه بين شغل متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم

- تعیین میزان رابطه بين سطح درآمد متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم

- تعیین میزان رابطه بين پایگاه سیاسی متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم

- تعیین میزان رابطه بين پایگاه مذهبی متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم

4-1- سوالات پژوهش

سوال کلی:

- بين طبقه اجتماعي متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

سوالات جزئی:

- بين سطح تحصیلات متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

- بين شغل متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

- بين سطح درآمد متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

- بين پایگاه سیاسی متوفی با محتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

- بين پایگاه مذهبی متوفی بامحتواي آگهي هاي ترحیم رابطه معني داري وجوددارد؟

 

 تعداد صفحات 110 word

+پروپوزال پایان نامه

 

فهرست مطالب

عنوان..........................................صفحه

چکیده.................................................... الف

فصل اول:کلیات

مقدمه

1- 1 - بیان مساله

 2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

3-1- اهداف پژوهش

4-1- سوالات پژوهش

فصل دوم:ادبیات پژوهش مقدمه

1-2- بیان متغیرها

1-1-2- متغیروابسته (آگهی های ترحیم)

2-2- پیشینه تحقیق

1-2-2- تحقیقات خارج از ایران

2-2-2- تحقیقات داخل ایران

3-2-  بحث (مبانی) نظری

دسته بندی تئوری ها

 الف) مبانی نظری طبقه اجتماعی درپاردایم واقعیت اجتماعی

ب) مبانی نظری طبقه اجتماعی درپاردایم تعریف اجتماعی

ج) مبانی نظری طبقه اجتماعی درپاردایم رفتار اجتماعی

4-2- چارچوب نظري

6-2- فرضیه ها

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

1-3- روش تحقیق

2-3- قلمروتحقیق

3-3- جامعه آماری وحجم نمونه

3-3- روش نمونه گیری

4-3- تعريف عملياتی متغيرها

5-3-ابزارپژوهش

 6-3- روایی و پایایی

1-6-3-روايي يا اعتبار پرسشنامه.

2-6-3- پايائي يا اعتماد پرسشنامه

7-3- روش­های آماری

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

1-4- آمارهای توصیفی

الف- آمارهای مربوط به  محتوای آگهی های ترحیم

ب- آمارهای مربوط به متغیرهای مستقل

2-4- آمارهای استنباطی( آزمون فرضیات)

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

آزمون فرضیه پنجم

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه

 1-5- نتيجه گيري توصيفي

2-5- نتيجه گيري استنباطی

3- 5- بحث ونتیجه گیری

4-5-  پیشنهادات

5-5- محدودیتهای تحقیق

پیوست ها

 

فهرست جداول ونمودارها

عنوان.........................................................................صفحه

جدول1- 3- سهم هرنوع آگهی درجامعه اماری وحجم نمونه

جدول 1-4- آمار مربوط به مقوله الف( اشعارآغازین آگهی های ترحیم)

نمودار 1-4- آمار مربوط به مقوله الف( اشعارآغازین آگهی های ترحیم)

جدول 2-4- آمار مربوط به مقوله ب ( پیشوند درج شده برای اسم متوفی)

نمودار 2-4- آمار مربوط به مقوله ب ( پیشوند درج شده برای اسم متوفی)

جدول 3-4- آمار مربوط به مقوله ج (شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده متوفی)

نمودار  3-4- آمار مربوط به مقوله ج (شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده متوفی)

جدول 4-4- آمار مربوط به مقوله د (همدردی کنندگان)

نمودار  4-4- آمار مربوط به مقوله د (همدردی کننگان)

جدول 5-4- آمار مربوط به سطح تحصیلات متوفی ها

نمودار 5-4- آمار مربوط تحصیلات متوفی ها

جدول 6-4- آمار مربوط به مشاغل متوفی ها

نمودار 6-4- آمار مربوط مشاغل متوفی ها

جدول 7-4- آمار مربوط به سطح درآمد متوفی ها

نمودار 7-4- آمار مربوط به سطح درآمد متوفی ها

جدول 8-4- آمار مربوط به پایگاه سیاسی متوفی ها

نمودار 8-4- آمار مربوط به پایگاه سیاسی متوفی ها

جدول 9-4- آمار مربوط به پایگاه مذهبی متوفی ها

نمودار 9-4- آمار مربوط به پایگاه مذهبی متوفی ها

جدول10-4- آزمون رابطه بین سطح تحصیلات متوفی با محتوای شعرآغازین در آگهی ترحیم

جدول11-4- آزمون رابطه بین سطح تحصیلات متوفی با پیشوند درج شده برای اسم درآگهی ترحیم

جدول12-4- آزمون رابطه بین سطح تحصیلات متوفی با شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده درآگهی

جدول13-4- آزمون رابطه بین سطح تحصیلات متوفی با نوع همدردی کنندگان درج شده درآگهی ترحیم

جدول14-4- آزمون رابطه بین شغل متوفی با محتوای شعرآغازین در آگهی ترحیم

جدول15-4- آزمون رابطه بین شغل متوفی با پیشوند درج شده برای اسم درآگهی ترحیم

جدول16-4- آزمون رابطه بین شغل متوفی با شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده درآگهی

جدول17-4- آزمون رابطه بین شغل متوفی با نوع همدردی کنندگان درج شده درآگهی ترحیم

جدول18-4- آزمون رابطه بین سطح درآمدمتوفی با محتوای شعرآغازین در آگهی ترحیم

جدول19-4- آزمون رابطه بین سطح درآمد متوفی با پیشوند درج شده برای اسم درآگهی ترحیم

جدول20-4- آزمون رابطه بین سطح درآمد متوفی با شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده درآگهی

جدول21-4- آزمون رابطه بین سطح درآمد متوفی با نوع همدردی کنندگان درج شده درآگهی ترحیم

جدول22-4- آزمون رابطه بین پایگاه سیاسی متوفی با محتوای شعرآغازین در آگهی ترحیم

جدول23-4- آزمون رابطه بین پایگاه سیاسی متوفی با پیشوند درج شده برای اسم درآگهی ترحیم

جدول24-4- آزمون رابطه بین پایگاه سیاسی متوفی با شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده درآگهی

جدول25-4- آزمون رابطه بین پایگاه سیاسی متوفی با نوع همدردی کنندگان درج شده درآگهی ترحیم

جدول26-4- آزمون رابطه بین پایگاه مذهبی متوفی با محتوای شعرآغازین در آگهی ترحیم

جدول27-4- آزمون رابطه بین پایگاه مذهبی متوفی با پیشوند درج شده برای اسم درآگهی ترحیم

جدول28-4- آزمون رابطه بین پایگاه مذهبی متوفی با شغل یاپایگاه سیاسی ومذهبی درج شده درآگهی

جدول29-4- آزمون رابطه بین پایگاه مذهبی متوفی با نوع همدردی کنندگان درج شده درآگهی ترحیمپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad110_450447_2813.zip547.8k