مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

چکیده

موفقيت يك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشني كه سازمان براي خودش قرار مي دهد تعيين مي گردد. براي بسياري از سازمانهاي خدماتی، سود يك هدف مهم هست و مي تواند تركيبي از نتايج مالي كوتاه مدت (افزايش منابع يا جريان نقدي) و افزايش ارزش ويژه ي برندباشد. عواملي چون كيفيت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكيل دهنده ارزش ويژه برند هستند".آکر "یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.

برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی  بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند  به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.

نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تداعی برند

- 2-1 اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه اقتصاد كشورهاي پيشرفته به سمت خدماتي شدن هر چه بيشتر پيش مي‌روند به طوري كه درصد سازمان‌هاي خدماتي بالا رفته است. در ايران نيز تعداد مؤسسات خدماتي نسبت به چندين سال گذشته بیشتر شده است.  لذا شرکت های بیمه به عنوان یکی از موسسات خدماتی درسالهای اخیر در ایران رشد زیادی داشته اند. بنا بر این با توجه به  فضاي رقابتي حاکم بر صنعت بیمه یکی از راه های سودآوری شرکت های بیمه ایجاد تمایز میباشد. از طرف ديگر اين تمايز بايد به گونه‌اي باشد كه قابل كپي‌برداري توسط ساير رقبا نباشند  از اين بابت استراتژي برندينگ ضرورت مي‌يابد بنا براین با توجه به فضاي رقابتي حاكم بر صنعت بيمه در سال‌هاي آينده، بدون شك برند شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند نقش اساسي در فروش خدمات شركت‌هاي بيمه‌اي داشته باشد. در سالهاي اخیر در خصوص برند درحوزه‌ي دانشگاهي تحقيقاتي صورت گرفته است اما در شركت‌هاي بيمه‌اي به نقش برند و اهميت آن توجه کمی شده است بنابراين با توجه به اين كه بيش از 45% سهم بازار بيمه كشور در اختيار يك شركت بيمه دولتي (ايران) قرار دارد و بسياري از مردم فقط با نام اين شركت بيمه‌اي آشنا هستند و با توجه به تحولات صنعت بيمه در سالهاي آينده،‌ مي‌توان با افزايش ارزش ويژه برند احتمال انتخاب يك برند قوي شركت بيمه را از ديدگاه مشتريان افزايش داد. به علاوه بالا رفتن ارزش يك برند باعث افزايش وفاداري، افزايش تمايل مشتريان به پرداخت قيمت بيش‌تر، و افزايش كشش مشتريان نسبت به نوسانات قيمتي خواهد شد. بنابراين با ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان مي‌توان به اهميت و نقش مديريت بازاريابي در شركت‌هاي خدماتي مانند بيمه توجه بيش‌تري كرد تا مديران بازاريابي پس از ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند اقدامات خود را بر اساس اهميت هريك از اين عوامل در نظر بگيرند.

  3-1اهداف تحقيق

 1-3-1  هدف اصلي:ارزیابی عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند از نگاه مشتريان در شركت خدمات بيمه‌اي

2-3-1 هدف كاربردي: شناخت عوامل تاثيرگذار ابعاد ارزش ويژه برند در صنعت بيمه و ارائه راه‌حلهايي به منظور بهبود و توجه بيش‌تر به برند شركت‌هاي بيمه

  4-1سوالات تحقيق

ـ عوامل اصلي تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان شركت خدمات بيمه‌اي چيست؟

ـ ميزان اهميت هريك از عوامل تاثيرگذار در ارزيابي مشتريان از ارزش ويژه برند در شركت خدمات بيمه‌اي

چقدر است؟

فرضيه‌هاي تحقيق

1ـ كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

2ـ وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار  است.

3ـ تداعي برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

4ـ آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

 

 

تعداد صفحات 201 word

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده................................................................................................................................................................. 1

1-1- بیان مسئله ............................................................................................................................................... 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................ 4

1-3- اهداف تحقیق........................................................................................................................................... 5

1-3-1- هدف اصلی.......................................................................................................................................... 5

1-3-2- هدف کاربردی..................................................................................................................................... 5

1-4- سئوالات تحقیق ...................................................................................................................................... 5

1-5- مدل نظری تحقیق.................................................................................................................................... 5

1-6- فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................... 7

1-7- روش شناسی تحقیق................................................................................................................................. 7

1-7-1- نوع روش تحقیق.................................................................................................................................. 7

1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها ..................................................................................................................... 7

1-7-3- جامعه‌ی آماری.................................................................................................................................... 7

1-7-4- قلمرو تحقیق........................................................................................................................................ 8

1-7-5- روش نمونه‌گیری................................................................................................................................. 8

1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .............................................................................................................. 8

1-8- مشکلات و تنگناهای تحقیق ................................................................................................................... 8

1-9- واژگان تخصصی ..................................................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................ 10

2-1- مفاهیم برند............................................................................................................................................ 11

2-1-1- اهمیت برند....................................................................................................................................... 13

2-1-2- ارزش اقتصادی برند......................................................................................................................... 16

2-1-3- برندینگ............................................................................................................................................ 16

2-1-3-1- برندینگ خدمات ........................................................................................................................ 17

2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند..................................................................................................................... 23

2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند .................................................................................................................. 28

2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند ............................................................................................. 30

2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون ............................................................................................................... 30

2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون ............................................................................................................... 33

2-1-6-3- رویکرد ترکییی............................................................................................................................. 45

2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر............................................................................................................ 49

2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر............................................................................................................ 67

2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم................................................................................................. 70

2-1-7-4- مدل ایکویتر برند......................................................................................................................... 72

2-1-7-5- مدل اینتر برند.............................................................................................................................. 72

2-1-7-6- مدل برندز.................................................................................................................................... 73

2-1-7-7- مدل رزونانس برند ..................................................................................................................... 74

2-1-8- مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................................... 79

2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق.................................................................................................................. 80

2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه..................................................................................................................... 83

2-1-10-1- مفاهیم بیمه................................................................................................................................ 85

2-1-10-2- تاریخچه بیمه.............................................................................................................................. 87

2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه ................................................................................................... 90

2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه............................................................................................................. 91

2-1-11- پیشینه تحقیق.................................................................................................................................. 94

2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی......................................................................................... 94

2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی........................................................................................... 95

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................ 98

3-1- روش تحقیق........................................................................................................................................... 99

3-2- جامعه آماری....................................................................................................................................... 100

3-3- حجم نمونه تحقیق.............................................................................................................................. 101

3-4- روش نمونه‌گیری................................................................................................................................ 101

3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها....................................................................................................................... 102

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای....................................................................................................................... 102

3-5-2- پرسشنامه........................................................................................................................................ 102

3-6- ابزار سنجش پرسشنامه....................................................................................................................... 103

3-6-1- روایی پرسشنامه............................................................................................................................. 103

3-6-2- پایایی پرسشنامه.............................................................................................................................. 103

3-7- مقیاس اندازه‌گیری.............................................................................................................................. 105

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................................................................................................... 106

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه............................................................................................................................................................. 108

4-1- آمار توصیفی متغیر جمعیت شناختی................................................................................................. 109

4-1-1- آمار توصیفی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری......................................................... 109

4-1-2- آمار توصیفی متغیر جنسیت.......................................................................................................... 110

4-1-3- آمار توصیفی متغیر سن................................................................................................................. 112

4-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات............................................................................................. 114

4-1-5- آمار توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه....................................................................................... 116

4-1-6- آمار توصیفی متغیر میزان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل......................................................... 119

4-2- آمار استنباطی...................................................................................................................................... 120

4-2-1- آزمون نرمالیتی............................................................................................................................... 121

4-2-1-1- آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند .................................................................................... 122

4-2-1-2- آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده................................................................................ 123

4-2-1-3- آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ........................................................................................... 125

4-2-1-4- آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند ....................................................................................... 126

4-2-2- آزمون سئوالات تحقیق ................................................................................................................. 129

4-2-2-1- آزمون فرضیه اول ..................................................................................................................... 130

4-2-2-2- آزمون فرضیه دوم...................................................................................................................... 132

4-2-2-3- آزمون فرضیه سوم ................................................................................................................... 134

4-2-2-4- آزمون فرضیه چهارم................................................................................................................. 137

4-2-3- رتبه‌بندی شاخص ها و متغیرها..................................................................................................... 139

4-2-3-1- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند............................................................................... 140

4-2-3-2- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت متصور شده.......................................................................... 141

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند....................................................................................... 143

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند....................................................................................... 144

4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند................................................................................... 145

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه............................................................................................................................................................. 148

5-1- نتیجه گیری......................................................................................................................................... 149

5-2- پیشنهادات........................................................................................................................................... 150

5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق............................................................................................. 151

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی...................................................................................................... 154

نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 156

منابع.............................................................................................................................................................. 158

پیوست‌ها

پیوست شماره 1 پرسشنامه تحقیق................................................................................................................ 162

پیوست شماره 2 تجزیه و تحلیل های آماری................................................................................................ 163

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi201_453969_6831.zip455.4k