مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک)

چکیده

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر اين تحقيق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­اي-کاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه،  هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زواياي دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقیق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گرديد.

نتایج تحقیق با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه­های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه­های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی­داری بر عملکرد سازمان­ها داشته­اند.

 

واژگان کلیدی: شراکت استراتژیک، فرایند خلق و تخصیص ارزش، صنعت بانک و بیمه، عملکرد سازمانی

1.1       سؤالات اصلي تحقيق

مطابق با بررسی­های صورت گرفته سوالات اصلی و فرعی تحقیق بدین ترتیب منتج می­گردند که:

  • مدل بهينه شراكت استراتژیک جهت خلق ارزش و تخصیص ارزش در موسسات خدمات مالی (صنعت بیمه و بانکداری) چگونه است؟

سوالات فرعی تحقیق نیز عبارت است از:

  • چه رابطه‌ای بين مولفه‌های اصلي شراكت استراتژیک ("زمينه و تمايل براي همكاري بين سازماني"، "سازماندهي شبكه‌های شراكت استراتژیک"، تسهيم توانمندي‌ها و منابع بين شركاء") و خلق ارزش در شبکه شراکتی و تخصیص ارزش توسط هر یک از شرکاء وجود دارد؟
  • چه رابطه‌ای بين مولفه‌های اصلي شراكت استراتژیک و مولفه‌های مكمل شراكت استراتژیک شامل پل زدن به حفره‌های ساختاري،کنترل وارزيابي فرايند‌های شراكت استراتژیک وجود دارد؟
  • چه رابطه‌ای بين متغير‌های مداخله‌گر شراكت استراتژیک و مولفه‌های اصلي و مكمل وجود دارد؟
  • عوامل اصلي در ارتقاء عملكرد ناشي از شراكت‌های استراتژیک در موسسات خدمات مالی(صنعت بیمه و بانکداری) كدامند؟
  • متغير‌های مداخله­گر شراكت استراتژیک چه اثری بر روی نتایج اصلي عملكردي شراکت استراتژیک دارند؟

1.2       ضرورت انجام تحقيق

با توجه به موضوع اثرگذاری تحریم‌ها در کشور و اثرات ناشی از قطع روابط مؤسسات و خدمات مالی کشور با نهادهای مالی بین المللی که در نهایت چالش‌های بسیاری را در صنعت بیمه و علی الخصوص در بخش بیمه‌های اتکایی خارجی و عدم توزیع ریسک سبب گردید و به همین ترتیب با وجود محدودیت‌های فراوان در تبادلات مالی و اعتباری در بخش بانکی، ضرورت این موضوع را آشکار کرده تا مؤسسات خدمات مالی کشور با اتخاذ استراتژی‌های صرفه به مقیاس و توسعه قلمرو فعالیت در سطح داخلی و در نهایت با شراکت استراتژیک با سایر مؤسسات خدمات مالی با در نظر گرفتن مزایای متنوع سازی کسب و کار در جستجوی فرصت‌های جدید اقتصادی و افزایش هم افزایی و دستیابی به موقعیت‌های سودآور تلاش مضاعفی نمایند. از سوی دیگر افزایش شدت رقابت در چند سال اخیر در صنعت بانکداری و بیمه در کشور و عدم توسعه ظرفیت بازار متناسب با افزایش کمی تعداد شرکت‌های بیمه و بانک‌ها باعث کاهش حاشیه سود عملیاتی آنها شده و در صورت عدم اتخاذ استراتژی‌های جدید، بقای آنها را به مخاطره می‌اندازد. در این شرایط برخورداری از تفکر استراتژیک در این نوع مؤسسات خدمات مالی از جمله تمایل به شراکت استراتژیک باعث افزایش کارایی، اثربخشی و نیل به بهره وری پایدار شده و ارتقاء مزیت رقابتی و بهبود عملکردی را برای آنها بدنبال خواهد داشت. اهمیت و ضرورت این پژوهش از ابعاد علمی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که مطابق با ادبیات نظری تحقیق رابطه بین شراكت‌ها و عملکرد میان دو شرکتی که همزمان بویژه در یک تخصص و کاری که مستلزم مزیت رقابتی است با یکدیگر همکاری و رقابت می‌کنند رد شده است (برت[1]، 2005)و این در حالی است که با در نظر گرفتن حوزه‌های فعال بانک و بیمه در داخل این فرضیه وجود دارد که شراكت‌های استراتژیک و عملکرد شرکاء از ارتباط معنی داری برخوردار باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که ویژگی‌های شرکاء، خصوصیات و نوع شراکت و موقعیت شبکه می­توانند اثرات متمایزی را بر خلق ارزش در شراکت و تخصیص ارزش به شرکت‌های درگیر در شراکت استراتژیک موجب شوند و همه شراكت‌ها مستلزم مذاکرات چانه زنی بین شرکاء است. در ارتباط با تخصیص ارزش که از منظر دیدگاه مذاکره و چانه زنی مورد تحقیق قرار گرفتند نیز ثابت شده است که شراكت‌ها لزوما باعث خلق ارزش معادل برای کلیه شرکاء نخواهد شد. این در حالی است که اگر سازمان­ها بصورت همزمان وارد چند شراکت شوند که احتمالاً در بعضی از شراكت‌ها موفق‌تر خواهند شد که خود می‌تواند ناشی از (1) ویژگی­های شرکاء، (2) خصائص و میزان هم­افزایی تجمعی شرکاء و (3) نحوه ارتباط و تعامل شرکاء در شبکه کاملی از شراكت‌ها بوده باشد.اولین گام برای شناسایی و تفسیر این موضوع اولاً بررسی شرایطی است که تحت آن شرایط، شراكت‌ها پتانسیل بیشتری را برای خلق ارزش داشته و تخصیص ارزش به شرکاء انجام میشود. ثانیاً دیدگاه‌های مبتنی بر منابع و ساختارگرایی در زمینه همکاری مورد توجه قرار میگیرند که البته در این زمینه دو انتقاد قابل طرح است که عبارتند از عدم تمرکز بر روی ساختار رابطه و میزان تراکم شبکه شراکتی و محتوای روابط و از سوی دیگر تاکید بیش از حد بر محتوا روابط. در این پژوهش سعی خواهد شد تا با ارائه یک مدل جامع نگر، جایگاه واقعی شراكت‌های استراتژیک در موسسات خدمات مالی تعیین شده و در نهایت با لحاظ نمودن متغیرهای متعدد مداخله‌گر و میانجی، زمینه توسعه و تکوین یک الگوی تکاملی از شراکت استراتژیک فراهم خواهد آمد.

1.3       اهداف تحقيق

1.3.1    هدف اصلی تحقیق

هدف اين تحقيق، توسعه دانش كاربردي شراكت استراتژیک و فرايند‌های آن و عوامل موثر بر اين فرايندها در بررسي بهبود عملكردي (خلق ارزش و تخصیص ارزش) است.

1.3.2    اهداف فرعی تحقیق

  1. شناسايي مهمترین رويکرد‌های مطرح در اتخاذ تصميات استراتژيک در صنعت بانکداری و بیمه
  2. بررسي جايگاه سطح عملكرد بر مبنای شراكت استراتژیک
  3. تبيين بستر‌های ساختاري و سازماني مورد نياز در توسعه شراكت استراتژیک
  4. تحليل مولفه‌های درون سازماني اثرگذار بر فرایند خلق و تخصیص ارزش

تعداد صفحات 330 word

 

 


فهرست مطالب

1     فصل اول: کليات تحقيق... 2

1 مقدمه           2
2 بیان مساله 4
3 سؤالات اصلي تحقيق... 8
4 ضرورت انجام تحقيق... 9
5 اهداف تحقيق... 11
5.1 هدف اصلی تحقیق... 11
5.2 اهداف فرعی تحقیق... 11
6 روش تحقیق 11
7 قلمرو تحقيق 12
8 جامعه و نمونه آماري... 12
9 روش نمونه­گیری... 13
10 ابزارجمع آوري اطلاعات... 13
11 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 14
12 مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله.. 14
13 ساختار محتوايي رساله.. 14
14 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق... 15
2                         فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق... 18
1 مقدمه           18
2 ادبیات نظری پژوهش..... 19
2.1 شراكت‌های استراتژیک.... 19
2.1.1 تعريف شراكت‌‌های استراتژيك.... 19
2.1.2 اهمیت شراكت‌های استراتژیک.... 23
2.1.3 نيرو‌های محيطي اثرگذار بر شراکت استراتژیک.... 26
2.1.4 انگيزه­های ورود به مقوله شراکت استراتژیک.... 28
2.1.5 منشأ شکل­گیری شراكت‌های استراتژیک.... 30
2.1.6 برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک.... 31
2.1.6.1 تئوری هزینه معاملات... 31
2.1.6.2 دیدگاه مبتنی بر منابع.. 36
2.1.6.3 نظريه شايستگي محور 42
2.1.6.4 ديدگاه نهادي 43
2.1.6.5 دیدگاه دنوو                   45
2.1.7 مزایا و معیاب شراكت‌های استراتژیک.... 47
2.1.7.1 مزایای شراكت‌های استراتژیک.... 47
2.1.7.2 معایب شراکت استراتژیک.... 50
2.1.8 مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک.... 51
2.1.9 عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک.... 52
2.1.10 سرمایه اجتماعی و شراكت‌های استراتژیک.... 65
2.1.11 شاخص‌های ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك.... 69
2.1.12 انواع شراكت‌های استراتژیک.... 73
2.1.12.1 شراکت‌های یادگیری... 75
2.1.12.2 شراکت‌های تجاری... 76
2.1.12.3 شراکت‌های ترکیبی... 76
2.2 ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک.... 80
2.2.1 فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک.... 83
2.2.1.1 دليل ايجاد رابطه.. 83
2.2.1.2 نوع رابطه     88
2.2.1.3 اهداف استراتژیک.... 89
2.2.1.4 طراحي سيستم كنترل مديريت.... 92
2.2.1.5 انتخاب معيارهاي ارزيابي... 93
2.2.2 پياده‌سازي برنامه ارزيابي... 100
2.2.2.1 تناوب ارزيابي 101
2.2.2.2 ارتباطات و بازخورد. 102
2.2.2.3 بازنگري         102
2.2.2.4 ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش..... 103
2.3 نظریه خلق و تخصیص ارزش..... 103
2.3.1 فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان.. 104
2.3.2 درگاه ارزش................... 105
2.3.3 منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن... 105
2.3.4 تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش..... 107
2.3.5 خلق ارزش در شراكت‌های استراتژیک.... 108
2.4 تاثیر متغیرهای مداخله­گر. 111
2.4.1 شدت رابطه بین شرکاء. 111
2.4.2 فرهنگ شرکاء. 111
2.4.3 سن و قدمت شرکاء. 113
2.4.4 اندازه و ابعاد شرکاء. 114
2.4.5 پرتفوی شرکاء. 115
2.5 عملکرد سازمانی... 115
2.6 عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی... 116
2.6.1 معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی... 119
2.6.2 اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن.. 120
2.7 مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن.. 121
2.8 شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه.. 124
3 پیشینه تحقیق... 137
3.1 نقد و بررسی ادبیات پژوهش..... 137
3.2 واکاوی پژوهش­های صورت گرفته در ایران.. 142
3.3 واکاوی ادبیات پژوهش در جهان.. 143
4 جمع بندی مطالب فصل دوم.. 147
5 مدل مفهومي تحقيق... 148
3                         فصل سوم: روش شناسی تحقيق... 153
1 مقدمه           153
2 سازمان فصل 153
3 نوع و روش تحقيق... 154
4 لایه‌های تحقيق... 155
5 فرآيند تحقيق... 157
6 نتایج حاصل از روش دلفی... 158
6.1 نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی... 158
6.2 نتایج دور اول روش دلفی... 160
6.3 معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی... 163
6.4 نتایج دور دوم روش دلفی... 163
6.5 مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی... 165
7 فرضيه‌های تحقيق... 166
8 قلمرو تحقيق 168
9 جامعه و نمونه آماري... 168
9.1 نحوه محاسبه تعداد نمونه.. 169
10 ابزار جمع آوري اطلاعات... 170
11 پرسشنامه پژوهش..... 171
11.1 بخش‌های مختلف پرسشنامه.. 171
11.2 روايي پرسشنامه تحقيق... 179
11.3 پايايي پرسشنامه تحقيق... 180
12 روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات... 183
12.1 ضريب همبستگي اسپيرمن... 183
12.2 آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي... 184
12.3 تحليل واريانس يك عامله.. 184
12.3.1 مدل معادلات ساختاري... 185
12.3.2 تعريف مدل معادلات ساختاري... 185
12.3.3 تجزيه و تحليل چند متغيره. 186
12.3.4 مراحل مدل معادلات ساختاري... 186
12.4 تحليل عاملي تائيدي... 190
12.5 تحليل مسير 191
13 جمع بندی مطالب فصل سوم.. 192
4                         فصل چهارم: تحليل يافته­ها 194
1 مقدمه           194
2 سازمان فصل 195
3 تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي... 196
3.1 بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان.. 196
3.2 بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان.. 196
3.3 بررسي رده سني پاسخ دهندگان.. 197
4 تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش..... 198
5 تحلیل عاملی اکتشافی... 200
6 آزمون تابع توزیع فراوانی داده­ها 203
7 نتايج تحليل عاملي تاييدي... 205
7.1 تحليل عاملي تاييدي سازه شراکت استراتژیک.... 205
7.1.1 مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک.... 205
7.1.2 مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک.... 207
7.1.3 مدل اعداد معنی‌‌داري سازه شراکت استراتژیک.... 208
7.1.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراکت استراتژیک.... 212
7.2 تحليل عاملي تاييدي سازه­های درونزا 212
7.2.1 مدل تخمين سازه­های درونزا 212
7.2.2 مدل تخمين استاندارد سازه­های درونزا 214
7.2.3 مدل اعداد معنی‌‌داري سازه­های درونزا 215
7.2.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­های درونزا 216
8 آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقيق... 218
8.1.1 مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 219
8.1.2 مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 220
9 تاثير متغير‌های مداخله­گر. 220
10 ارزیابی تاثير متغير‌های مداخله­گر. 225
11 تفسير و تعبير مدل نهایی... 227
12 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. 229
13 جمع بندی مطالب فصل چهارم.. 233
5                         فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 237
1 مقدمه           237
2 سازمان فصل 237
3 خلاصه پژوهش..... 238
4 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق... 239
4.1 بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق... 239
4.2 فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک.... 242
4.3 فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 242
4.4 فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی... 243
5 مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش..... 243
5.1 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش..... 243
5.2 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر با پیشینه پژوهش..... 245
5.3 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش..... 247
6 پیشنهادات تحقیق... 249
6.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق... 249
6.1.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک.... 249
6.1.2 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 253
7 پیشنهادات کاربردی... 254
8 پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده. 259
9 محدوديت‌‌های پژوهش..... 259
6  منابع و ماخذ   260
1 منابع فارسی 260
2 منابع خارجی 262
7 پیوست­ها       273
1 پیوست(1): پرسشنامه دلفی... 273
2 پیوست(2): پرسشنامه نهایی... 273
3 پیوست (2): تحلیل آماری... 273
 


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi335_455951_6110.zip2.8 MB