مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

 نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

چکیده

امروزه فناوري اطلاعات به عامل مهمي در توسعه آينده صنعت خدمات مالي و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبديل شده است. تحولات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به ميزان قابل توجهي به رشد و سود آوری  موسسات مالي در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقيق حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک مي پردازد. در اين تحقيق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گرديده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد .  به منظور بررسي نقش تعاملی فناوري اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحليل همبستگی  ، جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است.نتايج تحقيق بيانگر تأثير مثبت فناوري اطلاعات بر كاهش هزينه هاي عملياتي و عملکرد مالی مي باشد

اهميت پژوهش

امروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و بویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های پردازش تحلیلی برخط و سیستم های فعال کسب وکار، کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی فناوری اطلاعات در هر بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می شود. ( صفری و بابازاده سنگر، 1390 : 25)

درسال های اخیر سازمانها به دنبال بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارا واثربخشی هستند که بتواند به عنوان یک ابزار برای سازمان، مزیت رقابتی کسب کند. درهمین راستا تحقیقات زیادی انجام شده و بسیاری ازصاحب نظران برآن هستند که پیاده سازی سیستم های مالی می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش کارایی ورقابت پذیری سازمان، ازطریق یکپارچه سازی اطلاعات داخل وخارج موسسه، تحلیل وتفسیر داده ها وتبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری ها بصورت جدی تاثیرگذار باشند.

دردنیای امروز فناوری ها در کسب و کار های کوچک و بزرگ  حوزه ای بسیار پویا و مورد توجه بوده وسازمانهایی که ازآن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را ازدست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقص به ذینفعانی که به آن نیازدارند، ازوضعیت هوش کسب وکار سازمان وعوامل کلیدی موفقیت که از آن بی خبرند باید اطلاع پیدا کند و در غیر این صورت نمی توان همگام با رشد جهانی شوند و نیز حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های سازمان را دارد، داشته باشد .

فناوری فردی:   به نرم افزارهای تجاری گفته می شود  که فرد از آنها استفاده  می کند و می تواند جدا از تکنولوژی های جمعی و شراکتی در نظر گرفته شود که در آن اخبار داده ها ، اطلاعات و دانش را با یکدیگر در میان می گذارند.

تکنولوژی فردی می تواند ازطریق استفاده از نرم افزارهای تجاری اندازه گیری شود دراین مطالعۀ تجربی ، از نرم افزار تجاری مورد نظر ، شامل برنامه ریزی تولید ، مدیریت موجودی ،  سرمایه گذاری و حسابداری ، مدیریت شغلی ، سیستم های تصمیم گیرنده ، ایجاد و پشتیبانی از وب سایت ها ، شبیه سازی فرآیندهای تجاری و ابزارهای مهندسی نرم افزار استفاده می شود. این کاربردها با توصیف مدیر از مزیت های فناوری اطلاعات مطابقت دارد تکنولوژی فردی با خودکار شدن فرآیندهای کاری مشخص می شود .

 یادگیری فردی و آموزش فرآیندی آگاه یا ناخودآگاه است که در آن دانش ضمنی و یا صریح به وسیلۀ شخص از طریق تفسیر و درک اطلاعات ایجاد می شود . در نتیجه این سطح یادگیری ، مهارت های فردی و رفتاری اصلاح خواهد شد . برای این محققان بر این باورند که  یادگیری فردی با رابطۀ بین آنچه فرد می تواند انجام دهد (توانایی) و آنچه او می خواهد انجام دهد (انگیزه) و آنچه آنها باید انجام دهند (تمرکز) رابطه وجود دارد  .

در این سطح ، درک اجتماعی اشتراکی به محصولات سازمانی ، سیستم ها ، ساختارها و رویکردها و استراتژی برگردانده می شود .

نتایج نشان داد که یادگیری فردی همراه با فناوری اطلاعات فردی و اجتماعی تأثیر مثبت و چشمگیری بر آموزش  عملکرد های مالی دارد . از طرف دیگر ، برخلاف ، تکنولوژی فردی و جمعی ، یادگیری سازمانی و فردی تأثیر مثبت و چشمگیری بر عملکرد مالی را نشان می دهد  . بنابراین ، فناوری اطلاعات تأثیر چشمگیری (معناداری) بر نتایج دارد تنها زمانیکه در زمینه های مناسب یادگیری قرار گیرد . تجارت های کوچک در بخش های مختلف  با سطوح دانش بسیار با نسبت بیشتر و تناوب بیشتر از ابزارهای فناوری و عملکردهای یادگیری سازمانی استفاده می کنند .

1-4  اهداف تحقیق

1-4-1  اهدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق : نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر  عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک  است.

1-4-2 اهداف فرعی

1- بررسی رابطه پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   

2- بررسی رابطه برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  

 3- بررسی رابطه برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی

  4- بررسی رابطه برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   

5- بررسی رابطه برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  

 6- بررسی رابطه برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT  و عملکرد مالی   

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوالات اصلی پژوهش

تا چه میزان الگوی پیشنهادی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی  مورد تایید است؟

1-5-2 سوالات فرعی پژوهش

1-  آیا بین پیش بینی در محیط I T  و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد ؟

2-  آیا بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد ؟

3- آیا بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

4- آیا بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

5- آیا بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد؟

6- آیا بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

1-6  فرضيه هاي پژوهش

1-6-1  فرضیه اصلی پژوهش

  • الگوی عوامل کلیدی موفقیت در فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در شرکت های کوچک شهرک صنعتی  دارای برازش مناسب است.

 

1-6-2  فرضیه های فرعی پژوهش

1- بین پیش بینی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد ؟

2-  بین برنامه ریزی فروش در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

3- بین برنامه ریزی تولید در محیط IT و عملکرد مالی رابطه معنی دارد وجود دارد؟

4- بین برنامه ریزی مالی در محیط IT و عملکرد مالی   رابطه معنی دار وجود دارد؟

5- بین برنامه ریزی خرید در محیط IT و عملکرد مالی  رابطه معنی دار وجود دارد؟

6- بین برنامه ریزی و منابع انسانی در محیط IT  و عملکرد مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

 

تعداد صفحات 97 word

 

 

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 تشریح و بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-1اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………. 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-6فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-7روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-8قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

1-9جامعه و نمونه های آماری………………………………………………………………………………………… 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………….. 11

1-11تعریف واژگان…………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات………………………………………………………………………. 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT……………………………………………………………………………….

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT……………………………………………………………………………….

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT……………………………………………………………………………….

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT………………………………………………………………………………..

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT…………………………………………………………………..

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی…………………………………………………………………………………. 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی……………………………………………………………………. 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………….. 29

2-8پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران………………………………………………….. 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران…………………………………………………………. 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 37

3-2روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………. 37

3-3 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………… 38

3-5 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 40

3-6 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… 40

3-7 روش گردآوری………………………………………………………………………………………………. 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-2آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………. 46

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 52

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………….. 68

5-2 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………….. 69

5-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 71

5-4 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………71

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………… 72

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….. 72

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 72

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 7پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi98_458143_9084.zip322.7k