مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش سيستم هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط شهرصنعتي كاوه در سال 1393 صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده­ها توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مديران و متصديان كامپيوتر در شركت هاي شهر صنعتي كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده 132 نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوري داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به­دست آمد.  همین­طور از روايي محتوا به­منظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و....) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتني بر داده، فرايند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

عصر حاضر به روایت تافلر، عصر فراصنعتی یا عصر اطلاعات است. همانگونه که اختراع ماشین بخار موجب وقوع انقلاب صنعتی شد و در شیوه مدیریت و تولید سازمان­ها، تحولات شگرفی به وجود آمد، در عصر اطلاعات نیز با رشد حیرت انگیزی توان و کیفیت رایانه­ها، گسترش شبکه جهانی اینترنت، شکسته شدن مرزهای ارتباط سازمانی به همراه چهار تحول سرعت، قدرت، ثروت و اطلاعات و همچنین سه انفجار اطلاعات، جمعیت و انتظارات، شرایط جدیدی برای سازمان­ها و مدیران فراهم شد (اسماعیل­پور و همکاران، 1385).

علاوه بر این امروزه پژوهش­گران معتقدند که سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره­ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان­هایی که دارای تجهیزات برتر برای پاسخگویی به الزامات بازار و پیش­بینی شرایط متغیر هستند از مزیت رقابتی بلندمدت و سودآوری بهتر بهره­مند می­شوند (ویراواردنا و اوکاس[1]، 2004). یا به­عبارت دیگر می­توان گفت تنوع و پیچیدگی فعالیت­های مختلف علمی، اقتصادی، آموزشی و ... در قالب سازمان­های مختلف و گستردگی ارتباطات درون و برون سازمانی در نظام­های مدیریتی امروزی و همچنین شاخص­ها و عوامل فراوان موثر در رشد و توسعه سازمان­ها موجب می­شود تا مدیران سازمان­ها بیش از هر زمان دیگری مجبور باشند به سلاح­ها و ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در عرضه رقابت­های تجاری مجهز شوند. چالش­های ایجاد شده جهانی در عرصه مدیریت که با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات رنگ و جلوه­ای دیگر یافته است مهم­ترین و شاید اثرگذارترین دست یافته بشر در طول چند­ سال اخیر می­باشد تا جایی­که مهم­ترین کالای تجاری قرن حاضر را اطلاعات معرفی کرده­اند. به­همین دلیل است که امروزه از سیستم­های اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوری­های نوین بشری یاد می­کنند که نه تنها خود دستخوش تغییراتی شده است بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر روی تمام سازمان­هاست. دامنه تغییرات این سیستم­ها بسیار متنوع است و از جانشینی اطلاعات به جای انرژی یا نیروی کار انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات، از خدمات پرسنلی گرفته تا خدمات اجتماعی و سیستم­های توزیع را در بر می­گیرد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز به­ واسطه تغییر و تحولات عمده­ای که در زمینه فناوری، ساختارهای سازمانی و توسعه ارتباطات بوجود آمده، تغییرات زیادی را تجربه نموده­اند. نیاز به همگامی با تحولات محیطی، این کسب و کارها را نیز به سوی جهت گیری­ها و استراتژی­های جدیدی رهنمون ساخته است تا بتوانند با استفاده از قابلیت­هایشان، نسبت به رقبا پیشی گرفته  و عملکرد بهتری را از خود نشان دهند (هادیزاده و همکاران، 1387). این کسب و کارها برای اینکه حضور فعال در عرصه های رقابتی بازارهای جهانی و موفق ماندن در بازار داخلی داشته باشند، ناگزیر هستند تا برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تلاش کنند. برای اینکار ضرورت دارد تا عواملی که تعیین کننده این مزیت رقابتی هستند را مورد بررسی و تحلیل قرار داد که تحقیقات نشان می­دهند، سیستم­های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین این عوامل در دستیابی به مزیت رقابتی در بین شرکت­ها می­باشد. به کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان، باعث می­شود که مزیت رقابتی پایداری را نصیب سازمان کند. مزیت رقابتی نشان می­دهد که یک شرکت می­تواند عملکرد تجاری بهتری نسبت به رقبای خود در همان حوزه صنعتی با بکارگیری قابلیت­های سازمانی خود به دست بیاورد (لی و هسیه[2]، 2010). بنابراین سیستم­های اطلاعاتی، پتانسیل­های مهمی برای شکل دادن استراتژی­های رقابتی بر مبنای قابلیت­های سازمانی را برای شرکت های کوچک و متوسط به وجود می آورد.

1-4. اهداف­پژوهش1-4-1. هدف­کلی

  • شناسایی نقش سیستم­های اطلاعاتی بر قابلیت­های سازمانی در صنایع کوچک و متوسط.

1-4-2. اهداف­ جزئی

2-4-2-1. توسعه و کاربرد استفاده از سیستم­های اطلاعاتی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی.

2-4-2-2. بیان مزایای استفاده از سيستم­هاي اطلاعاتي در صنايع كوچك و متوسط استان مرکزی.

2-4-2-3. مشخص کردن قابليت­هاي سازماني شده در سطح سازمان ودر نتیجه كسب مزيت رقابتي نسبت به رقبا در کسب و کارهای کوچک و متوسط.

2-4-2-4. شناسایی مکانیزم­های قابلیت­های سازمانی در شرکت­های مورد بررسی.

1-5. فرضیه­ها 1-5-1. فرضیه­اصلی

سيستم­هاي اطلاعاتي در قابليت­هاي سازماني درصنايع كوچك ومتوسط موثر است.

1-5-2. فرضیه­های فرعی

  • سيستم­هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت­هاي سازماني مبتني بر داده در صنايع كوچك و متوسط موثر است.
  • سيستم­هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت­هاي سازماني مبتني بر فرايند در صنايع كوچك و متوسط موثر است.
  • سيستم­هاي اطلاعاتي درايجاد قابليت­هاي سازماني مبتني برستاده در صنايع كوچك و متوسط موثر است.
  • الويت­بندي شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني در سه سطح داده، فرآیند و ستاده متفاوت است.

 

تعداد صفحات 130 word

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

1-4. اهداف پژوهش.... 7

1-4-1. هدف کلی   7

1-4-2. اهداف جزئی   7

1-5. فرضیه ها 8

1-5-1. فرضیه­اصلی   8

1-5-2. فرضیه­های فرعی   8

1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.... 8

1-6-1. تعاریف نظری   8

1-6-2. تعاریف عملیاتی   9

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1. مقدمه. 11

2-2. سیستمهای اطلاعاتی.. 11

2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش     13

2-2-2. ویژگی­های اطلاعات    17

2-2-3. دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان  18

2-2-4. سیستم  19

2-2-5. چرخه حیات سیستم  20

2-2-6. مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  21

2-2-7. طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی   24

2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     30

2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31

2-3-1. مزیت رقابتی   31

2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی   39

2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46

2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   49

2-5. پیشینه پژوهش.... 51

2-5-1. پیشینه خارجی   51

2-5-2. پیشینه داخلی   53

2-5-3. مدل مفهومی پژوهش     56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 58

3-2 روش تحقيق.. 58

3-3 جامعه آماري.. 59

3-4 حجم نمونه آماري.. 59

3-5 روش نمونه گيري.. 60

3-6 روشهاي گردآوري داده­ها 60

3-7 ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). 61

3-7-1 روایی (اعتبار)  61

3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)  61

3-8 روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. مقدمه. 66

4-2. آمار توصیفی.. 66

4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   66

4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  70

4-2-3. نرمال بودن توزیع داده­ها 71

4-3. آمار استنباطی.. 76

4-3-1. آزمون میانگین   76

4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها 78

4-3-3. آزمون رگرسیون  81

4-3-4. اولویت بندی شاخص­هاي قابليت­هاي سازماني در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)  82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. مقدمه. 87

5-2. تفسیر يافته­هاي پژوهش.... 89

5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92

5-4. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 93

5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش.... 93

5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. 94

فهرست منابع فارسی.. 97

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi130_458192_3325.zip658.9k