مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تحقیق مدیریت بحران زلزله

تحقیق مدیریت بحران زلزله

ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ آﯾـﺪ. ﺑﺤـﺮان، روﯾﺪاد ﯾﺎ واﻗﻌﻪای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ‌ ﻫﺎی‌ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده، و ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻏﻠﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک‌، وﯾﺮاﻧﮕﺮ‌ و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ، زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗـﺮﯾﻦ آﺳـﯿﺐﭘـﺬﯾﺮی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد. ﻃﯽ ﻫﺮ‌ دﻫﻪ‌ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣـﺪود 200 زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت زﯾـﺎد رخ ﻣﯽدﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ دارد، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی‌ ﻫﺎی‌ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻣﻨﻪ‌ ﭘﺪﯾﺪه‌ ﺧﻄﺮات‌ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮهـای‌ در‌ اﻣﺘﺪاد ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ ﺗﺎ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‌ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻫﺰاﯾﯽ آﻟﭗ – ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ – ﻗﻔﻘـﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﺧﺮﯾﻦ و ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺰاﯾﯽ ﺟﻬﺎن‌ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‌ ﻣﯽ‌ ﺷﻮد. ﻓﻼت اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ‌ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و از ﻫﺮ 351 زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ 6/71 درﺻـﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط‌ ﺑﻪ‌ اﯾﺮان‌ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری‌ اﺳﺖ‌ ﮐﻪ از ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات آن را‌ ﮐﺎﻫﺶ‌ داد‌. ﺣﺬف ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻦ ﺻـﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از آن اﻣﺮی‌ ﻣﻤﮑﻦ‌ اﺳﺖ‌ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ وﺟـﻮد آﻣﺎدﮔﯽ‌ ﻗﺒﻠﯽ‌ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ‌ از‌ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎنداده‌ اﺳﺖ‌ ﮐﻪ‌ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزیﺑﺎﺷﺪ‌ ﮐﻪ‌ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺪم ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﺛﺮ وﻗﻮعزﻣﯿﻦ‌ ﻟﺮزه‌ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‌ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﺤـﺮان، ﺑـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن‌ و اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎیﺟﺪﯾﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪیﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدو‌ ﺑﺎ‌ ﻫﺪف‌ ﮐﺎﻫﺶﺧﻄﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﯾﮋه زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان‌ و اﻣﺪاد‌ و ﻧﺠﺎترا‌ ﻣﯽﺗﻮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 25

دارای صفحه عنوان وفهرست مطالب

آماده پرینت گرفتن

 

فهرست مطالب

1- ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1

2- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. 2

2-1- ﺑﺤﺮان. 2

2-2- اﻧﻮاع‌ ﺑﺤﺮان. 2

2-3- زﻟﺰﻟﻪ. 3

2-4- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. 3

2-4-1 اهداف مدیریت.. 4

2-4-2- ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.. 5

2-5- ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮی.. 5

3- دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی.. 6

3-1 ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﮑﺘﺐ رﻓﺘﺎری.. 6

3-2 ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری‌ 6

4- پیش بینی بحران. 6

4-1- ارزیابی خطر. 7

4-2- احتمالات بحــران. 8

4-3- خرده فر هنــــگ بحــران. 8

4-4- تصــویر ذهنی و ادراك شخصی از بحــران. 8

4-5- هشــدارها و پاسخ‌هـا 8

5- نقاط ضعف عمده در مدیریت بحران زلزله در ایران. 9

6-نفش ‌ ‌‌‌سـازمان‌ نظامی در مدیریت بحران طبیعی.. 11

7-نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران. 13

الف: مطالعه، شناخت و تحلیل بحرانها 13

ب: پیش‌ بینی و پیشگیری بحرانها 14

ج - فرایند برنامه‌ریزی مدیریت بحران. 16

د – فرایند مهار بحران و بازگشت به وضعیت عادی.. 17

8- نتیجه گیری.. 18

9- ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ. 20پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,150 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
thmod25_754532_4722.zip191.6k

دانلود مقاله تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

دانلود مقاله تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان چکیده: این مقاله به چگونگی توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت راهبردی (استراتژیک) می‌پردازد. شباهتهای زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهندة ارتباط نزدیک بین آنهاست. تفاوتهای استخراج شده از منابع مختلف نیز فرصتهایی برای برقراری ارتباط بین این دو حوزه ارائه می‌کند. همچنین بررسی می‌شود که چگونه قابلیتهای تدافعی - پیشگیرانه مدیریت بحران در گرایش تهاجمی مدیریت راهبردی برای یافتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

تحقیق مدیریت استرس

تحقیق مدیریت استرس مقدمه برای بسیاری از مردم،استرس مجموعه‌ای از احساسات منفی شامل‌ تنش‌،اضطراب‌،عـصبانیت و نـاآرامی اسـت.استرس به عنوان پیامد منفی فشارهای فیزیولوژیکی بر روی سیستم داخلی افراد‌ توسط محرک‌های خارجی یـا استرس‌زا دیده شده است.برای مثال طلاق،شکست در‌ یک آزمون مهم و یا‌ مـرگ‌ یکی از اعضای خانواده هـمگی مـوقعیت‌های پر استرس هستند که ممکن است سبب ناآرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,150 تومان 10% تخفیف